Användarvillkor för VerNet-webbtjänsten

Syfte

Genom att ingå ett användaravtal kan en arbetsgivar- och företagarkund (nedan kunden) hos Veritas Pensionsförsäkring (nedan Veritas) ge en eller flera användare rätt att bläddra i eller uppdatera uppgifterna i sin arbetspensionsförsäkring/sina arbetspensionsförsäkringar i Veritas elektroniska VerNet-tjänst (nedan VerNet) och/eller att utnyttja de verktyg för arbetshälsa som ingår i tjänsten.

I VerNet-tjänsten kan användaren bl.a

  • bläddra i anställningsuppgifter och skriva ut intyg (ArPL-kunder)
  • skriva ut intyg, följa betalningssituationen och föreslå ändring i betalningssättet eller FöPL-arbetsinkomsten (FöPL-kunder)
  • skicka meddelanden till den egna försäkringsrådgivaren
  • utveckla sin egen och företagets arbetshälsa med hjälp av en omfattande verktygsback för främjande av arbetshälsan.

Kunden är ansvarig för de uppgifter som användaren meddelar till tjänsten samt för de ändringar som användaren gör i tjänsten.

Användarrätt

Användarrätten är personlig och försäkringsspecifik. Kunden svarar för att personliga användarrätter skaffas för varje användare. Kunden fastställer också omfattningen av varje användares användarrätter.

Användarrätter i anslutning till FöPL-försäkringen kan överlåtas och fastställas endast av den försäkrade företagaren själv. Användarrätter i anslutning till ArPL-försäkringen kan överlåtas och fastställas av en person som har namnteckningsrätt i företaget.

Med de användarrätter som hänför sig till en FöPL-försäkring enligt lagen om pension för företagare befullmäktigar kunden användaren att läsa eller att läsa och uppdatera sina personliga FöPL-försäkringsuppgifter samt att läsa meddelanden som gäller försäkringen.

Med de användarrätter som hänför sig till en ArPL-försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare befullmäktigar kunden användaren att läsa eller att läsa och uppdatera person- och löneuppgifterna för alla anställda som omfattas av försäkringen. Från och med 1.1.2019 görs anmälningar av löneuppgifter till det nationella inkomstregistersystemet.

Användaren kan också ges rätt att endast ta del av verktyg och material avsedda för utveckling av arbetshälsan.

Kunden ansvarar för att användarrätterna omedelbart fråntas användare som på grund av att anställningen upphört, arbetsuppgifterna ändrats eller av någon annan orsak inte längre har rätt att använda VerNet. Anmälan om ändringar i användarrätterna kan göras av företagaren (FöPL-försäkring) eller av en person som har namnteckningsrätt i företaget (ArPL-försäkring). Anmälan ska göras till Veritas skriftligen, till exempel via ett meddelande i VerNet-tjänsten.

Registrering och inloggning

Till VerNet loggar man in med stark personlig identifiering på suomi.fi-identifieringstjänst med sina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Vid första inloggningen ombes användaren att kontrollera sina egna uppgifter. Vid registreringen sparas användarens uppgifter i VetNet-tjänsten. Användaren behöver registrera sig endast en gång.

Kunden och de användare som kunden befullmäktigat förbinder sig att förvara de användarkoder som ansluter sig till webbtjänsten omsorgsfullt och separat från varandra så att de inte råkar i händerna på obehöriga. Om koderna försvinner ska detta omedelbart meddelas till Veritas.

Användning

VerNet-tjänsten kan användas vardagar kl. 00–23, lördagar kl. 9–23 och söndagar kl. 00–23.
Veritas strävar efter att i Vernet-tjänsten på förhand informera om eventuella avbrott som är nödvändiga för underhåll under öppettiderna.

I frågor som gäller tjänsten kan du kontakta Veritas kundtjänst:

  • ArPL-försäkringar tfn 010 195 600
  • FöPL-försäkringar tfn 010 195 612
  • vernet@veritas.fi

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8.00–16.00.

Ansvar för att uppgifterna är korrekta

De uppgifter som ges via VerNet är bindande för kunden. Kunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta och för att de utsatta tiderna efterföljs.

Datasäkerhet

Kunden och Veritas svarar båda för sina egna datasystem och för att systemens datasäkerhet är ändamålsenligt ordnad. Avtalsparterna svarar också för sin egen del för att personuppgifter hanteras tillräckligt omsorgsfullt och i enlighet med gällande lagstiftning så att datasekretessen är tryggad.

VerNets dataförbindelse samt kommunikationen via tjänsten är skyddade med SSL-krypteringsteknik. Veritas ansvarar inte för skador som orsakas kunden av datasäkerhetsrisker (t.ex. datavirus) eller av en tredje part (Suomi.fi, Paytrail).Veritas ansvarar inte heller för skador som kunden eventuellt orsakas genom att information i datanätet försvinner eller förändras.

Uppgifter som samlas in om användning av tjänsten cookies)

Veritas har rätt att samla in (bl.a. genom cookies) uppgifter som berör användningen av VerNet-webbtjänsten i syfte att utveckla servicekvaliteten samt att uppfölja och utveckla tjänstens funktionalitet, eller för statistik och forskning. Enskilda användare kan inte identifieras från de insamlade uppgifterna. Uppgifterna samlas in bland annat med hjälp av Google Analytics-verktyget.

VerNet-tjänsten fungerar inte om användaren blockerar användningen av cookies i inställningarna för sin webbläsare.

Rättigheter som gäller produktion av tjänster

Upphovsrätten till tjänsten tillhör Veritas. Veritas har rätt att göra ändringar i tjänsten.

Kostnader

VerNet-tjänsten är gratis för kunden och användarna. Kunden skaffar själv de nätförbindelser och koder samt den utrustning och de program som behövs för användningen av tjänsten samt svarar för kostnaderna för dem och för att de är uppdaterade.

Ansvarsbegränsning

Veritas ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av VerNet. Veritas ger inga garantier för oavbruten och störningsfri användning av tjänsten. Veritas ansvarar inte heller för skador som beror på force majeure eller någon motsvarande orsak som oskäligt försvårar VerNets funktion.

Veritas ansvarar inte för funktionaliteter i webbtjänsten som producerats av tredje parter (såsom Suomi.fi, Paytrail) eller för att de fungerar störningsfritt och utan avbrott. På dem tillämpas de enskilda serviceproducenternas eventuella egna användarvillkor.

Ändring av avtalet

Veritas förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta användaravtal. Om ändringar i villkoren meddelas på Veritas webbplats på adressen www.veritas.fi. Om kunden inte godkänner de ändrade villkoren kan denna inte använda VerNet-tjänsten.

Uppsägning av avtalet

Användaravtalet gäller tillsvidare, dock högst så länge som kundens sista i avtalet avsedda försäkring är i kraft hos Veritas. När kundens försäkring upphör, upphör också användarens rätt att använda tjänsterna för försäkringen enligt dessa avtalsvillkor.

Vardera avtalsparten kan också skriftligen säga upp användaravtalet med omedelbar verkan. Kundens försäkringar förblir då i kraft men användningen av webbtjänsten upphör. Användare kan läggas till eller strykas utan att användaravtalet sägs upp.

Veritas kan dock låsa användarrätten för en användare utan att säga upp användaravtalet om användaren agerar i strid med avtalet eller annars olämpligt eller om det är nödvändigt för att säkerställa att uppgifterna används korrekt.

Dataskydd i Veritas

På adressen www.veritas.fi/sv/dataskydd finns en beskrivning av vilka personuppgifter Veritas samlar in över de registrerade och hur dessa uppgifter behandlas.

Lag som tillämpas

På detta avtal tillämpas Finlands lag och meningsskiljaktigheter som gäller avtalet avgörs i Egentliga Finlands tingsrätt. Det skriftliga avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.