Socialförsäkringsavgifter 2022

ArPL-försäkringsavgifter

% av bruttolönen
Avtalsarbetsgivare (fortlöpande minst en anställd), inklusive arbetstagarens andel.

Eventuell kundåterbäring minskar avtalsarbetsgivarens försäkringsavgift.
Om lönesumman år 2020 var större än 2,169 miljoner euro inverkar också försäkringens avgiftsklass och den nedsatta avgiftsförlustandelen på avgiftens storlek.
25,85
Tillfällig arbetsgivare, inklusive arbetstagarens andel (anställda endast då och då, utbetald lönesumma under
9 006 euro på ett halvår).
25,85
Arbetstagarens andel 17–52 år7,15
Arbetstagarens andel 53–62 år8,65
Arbetstagarens andel 63–67 år7,15

Arbetslöshetsförsäkringspremie (17–64 år)

Mer info på www.tyollisyysrahasto.fi
Arbetsgivare
– av lönesumman högst 2 197 500 euro/år
– av delen som överstiger 2 197 500 euroa/år

0,50
2,05
Arbetstagare1,50
Delägare0,74
Arbetsgivarens premie för delägaren0,50

Sjukförsäkringsavgifter

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift1,34
Försäkrades sjukförsäkringspremie
Arbetstagare
Sjukvårdspremie0,53
Dagpenningspremie, årslön under
15 128 euro
0,00
Dagpenningspremie, årslön minst
15 128 euro
1,18
Företagare
Sjukvårdspremie0,53
Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst under 15 128 €/år0,00
Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst minst 15 128 €/år1,32
Tilläggsfinansieringsandel, som betalas av företagare som är försäkrade enligt FöPL, är 0,14 % av FöPL-arbetsinkomsten.
Pensionär1,50

Gruppliv- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsfärsäkringens premier

Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställsutifrån lönerna och riskfaktorerna i arbetet. Grupplivförsäkringspremien betalas i samband med den. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag.

Övriga nyckeltal 2022

ArPL-gränser

Lönen minst
Undre gräns för försäkrande enligt ArPL62,88 €/mån

FöPL-gränser

FöPL-arbetsinkomst minst
Undre gräns för FöPL-försäkring8 261,71 €/år
Övre gräns för FöPL-försäkring187 625,00 €/år
FPA:s arbetslöshetsdagpenning13 573,99 €/år
Medlemskap i arbetslöshetskassan13 573,00 €/år
Företagarens frivilliga olycksfallsförsäkringDen fastställda arbetsinkomsten

Räntor

Försäkringsavgiftsränta% av avgiften
– FöPL
– ArPL 1.1.–30.6.2022
– ArPL 1.7.–31.12.2022
2 %
2 %
2 %
Dröjsmålsränta
1.1.–30.6.20228 %
1.7.–31.12.20228 %

Indexhöjningar

% från fjolåret
Pensioner (arbetspensionsindex = 2691)2,28
Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp (lönekoefficient = 1,501)2,46