Tilapäinen työnantaja

Kundåterbäringar

Ackumulering och utbetalning av kundåterbäringar

ArPL-avtalsarbetsgivare försäkrade hos Veritas är berättigade till kundåterbäringar som utbetalas årligen på basen av Veritas resultat. Kundåterbäringen ackumuleras under räkenskapsåret och det totala beloppet av återbäringen bestäms enligt Veritas bokslut. Återbäringen som ackumuleras under räkenskapsåret räknas efter räkenskapsårets slut när bokslutet är färdigt och återbäringen ges som premierabatt på följande års pensionsförsäkringsavgifter. Till exempel återbäringar som har ackumulerats under år 2020 utbetalas under våren 2021.

Tillfälliga arbetsgivare är inte berättigade till kundåterbäringar.

Kundåterbäringens belopp

Återbäringen för en enskild arbetsgivare beräknas i två skeden. Det totala beloppet som överförs till kundåterbäringen bestäms på grund av Veritas solvenskapital och överskott i omkostnadsrörelsen enligt bokslutet. Detta belopp fördelas mellan kunderna dels på basen av kundens försäkringsavgifter under räkenskapsåret och dels på basen av fonden som har ackumulerats till Veritas från försäkringsavgifter under tidigare år.

Utvecklingen av Veritas solvenskapital beror huvudsakligen på vår placeringsavkastning. Solvenskapitalets belopp beror såväl på räkenskapsårets avkastning som på avkastningar under tidigare år. Omkostnadsöverskottet är desto större ju kostnadseffektivare vår verksamhet är under räkenskapsåret. Återbäringarnas totala belopp påverkas direkt av hur bra Veritas har klarat sig i placeringsverksamhet och kostnadseffektivitet.

Kundens årliga försäkringsavgift är en mätare av kundens bidrag i uppståendet av Veritas resultat. Fonden som har ackumulerats av fonderade delar av tidigare årens försäkringsavgifter är en mätare av kundens andel av Veritas ansvarsskuld. Placeringsavkastningar som har ackumulerats under många år till solvenskapitalet har uppnåtts genom att placera täckningen för denna ansvarsskuld. Fonden är större ju längre kundens försäkring har varit hos Veritas. På det här sättet beror kundens andel av återbäringarnas totala belopp enligt skälighetsprincip på kundens bidrag i uppståendet av Veritas resultat och solvens.

Det totala beloppet av kundåterbäringar bestäms på samma sätt i alla arbetspensionsbolag, men beror naturligtvis på var och ett av pensionsbolagens egna resultat. För fördelningen av det totala beloppet mellan kunderna har vart och ett arbetspensionsbolagen sina egna bolagsspecifika beräkningsgrunder som är fastställda av social- och hälsovårdsministeriet.

Kundåterbäringar vid överflyttning av försäkring

När försäkringen flyttas över till Veritas börjar kundåterbäringen ackumuleras genast under överflyttningsåret. Den första ackumulerade kundåterbäringen betalas ut under våren efter överflyttningsåret. Kundåterbäringen som betalas under överflyttningsåret har ackumulerats under året före överflyttningen och betalas av det tidigare pensionsbolaget. Därtill betalar tidigare pensionsbolaget sk. efterskottsåterbäringar om fonden som har ackumulerats till ifrågavarande pensionsbolaget är minst 50 000 euro.

På samma sätt när försäkringen flyttas över från Veritas till ett annat pensionsbolag betalar Veritas under överflyttningsåret kundåterbäringen som har ackumulerats från föregående år och därtill efterskottsåterbäringar om fonden som har ackumulerats till Veritas är minst 50 000 euro.

Sk. efterskottsåterbäringar betalas från tre följande år efter överflyttningsåret ifall försäkringen flyttas över till ett annat pensionsbolag i slutet av året. Från överflyttningsåret betalas i detta fall en vanlig kundåterbäring eftersom försäkringen har varit i kraft hela året. Ifall försäkringen flyttas över till ett annat pensionsbolag under året betalas efterskottsåterbäringar från överflyttningsåret till den delen som försäkringen var i kraft under året, samt från två därpå följande år. Efterskottsåterbäringar betalas enbart om fonden som har ackumulerats från försäkringens försäkringsavgifter är minst 50 000 euro vid slutet av året före överflyttningsåret.

Premienedsättningar i försäkringsavgiften

I ArPL-försäkringsavgiften ingår premienedsättningar för större arbetsgivare. Dessa nedsättningar bestäms på samma sätt i alla arbetspensionsbolag.

Omkostnadsnedsättning

I ArPL-avgiften ingår omkostnadsandel med vilken täcks pensionsbolagets driftskostnader för skötsel av försäkringar och ersättningar. Om försäkringens årliga lönesumma överstiger 5 miljoner euro, får försäkringen till omkostnadsandelen sk. storhetsnedsättningen. Storhetsnedsättningen växer med lönesumman. För företag som bildar en koncern enligt bokföringslagen används i beräkningen av storhetsnedsättningen som lönesumman den sammanslagna lönesumman av koncernens försäkringar i samma pensionsbolag. Räkenskapsårets nedsättning beräknas årligen på grund av föregående årets lönesumma och ges till räkenskapsårets försäkringsavgifter under våren. När försäkringen flyttas över till ett annat pensionsbolag betalas överflyttningsårets nedsättning från det tidigare pensionsbolaget. På motsvarande sätt får en ny försäkring i ett pensionsbolag sin första storhetsnedsättning under det andra året försäkringen är i kraft. 

Nedsättningen av premieförlustdelen

I ArPL-avgiften ingår premieförlustdel med vilken pensionsbolagets kreditförluster täcks från obetalda pensionsförsäkringsavgifter. Större arbetsgivare får en nedsättning till avgiftens premieförlustdel.