Toimitusjohtajan katsaus

Vuoteen 2016 sisältyi paljon erilaisia tapahtumia. Kansainvälisellä kentällä nähtiin poliittisia suunnanmuutoksia, jotka heijastuivat myös meille Suomeen. Keskityimme Veritaksessa edelleen omaan strategiaamme: pidämme avainluvut kunnossa, huolehdimme kasvun kannattavuudesta ja henkilöstön tyytyväisyydestä sekä ennen kaikkea tarjoamme asiakkaille alan parasta palvelua.


Vuosi lukuina

Vuosi 2016 oli Veritakselle hyvä vuosi

Avainluvut

Avainluvut

Avainluvut

Vakuutusmaksu­tulo kasvoi 4 %

508,9 milj. €

Vakavaraisuus­pääoma

681,6 milj. €

Sijoitukset

Sijoitustuotto

6,6 % 190,9 milj. €

Sijoitusjakauma

  Pitkän aikavälin tuotto

  5 v. 7,3 %
  10 v. 4,3 %
  1997→ 6,1 %

  Asiakkaat

  TyEL-vakuutuksia

  TyEL-työsuhteet

  + 5,6 %

  Kuluneena vuonna Veritas huolehti noin 56 000 työntekijän eläketurvan hoitamisesta

  TyEL-palkkasumma

  + 4 % 1 692,5 milj. €

  YEL-vakuutuksia

  YEL-työtulo

  252,5 € milj. €

  Keskimääräinen YEL-työtulo

  23 953 € 2006: 16 463€

  Myönnetyt eläkkeet

  2 306 kpl

  Eläkkeensaajat

   Maksettuja eläkkeitä ja korvauksia

   486,1 milj. €

   Sijoittaminen

   Sijoitukset

   Turvaamme eläkkeesi

   Sijoitustoiminnan tehtävä on turvata eläkejärjestelmän kestävyys sijoittamalla rahastoidut eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.

   Tuottavuuden ja turvaavuuden vaatimus asettaa raamit sijoitustoiminnalle. Sijoitussalkun on oltava tarpeeksi hajautettu, noudatettava haluttua riskiprofiilia ja mahdollistettava riittävän suuri tuotto, jotta sijoituksilla voidaan turvata eläkkeet. Rahastoidut eläkevarat ja niiden tuotot tasoittavat talouden heilahteluja ja tuovat tasa-arvoa eri ikäluokkien välille.

   Kaikille sijoituslajeille hyvä tuotto

   Vaativasta sijoitusilmastosta huolimatta kaikki sijoituslajit kehittyivät positiivisesti vuonna 2016. Kokonaistuotto ylsi 6,6 prosenttiin. Sijoitussalkku kasvoi yli 172,3 miljoonaa euroa 2 928,1 miljoonaan euroon.

   Parhaiten pääomaisuusluokista tuottivat kiinteistösijoitukset, 10,8 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat olosuhteisiin nähden erittäin hyvin, 5,0 prosenttia. Myös osakesijoitukset kehittyivät hyvin, 8,9 prosenttia. Kotimaiset noteeratut osakkeet ylsivät 16,3 prosentin tuottoon. Listaamattomat osakkeet tuottivat 24,1 prosenttia.

   Veritaksen sijoitukset ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet hyvin, 6,1 prosenttia vuodessa. Inflaatiokorjattu reaalituotto on viimeisen 20 vuoden ajan ollut 4,4 prosenttia, mikä ylittää Eläketurvakeskuksen työeläkejärjestelmän kestävyyttä ja rahoitusta arvioivissa laskelmissaan käyttämän 3,0 prosentin tuotto-olettaman.

   Vahva vakavaraisuus lisää riskinottokykyä

   Hyvät sijoitustuotot sekä tehokas toiminta vahvistavat vakavaraisuutta.

   Veritaksen vakavaraisuuspääoma kasvoi vuodentakaisesta yli kymmenen prosenttia 681,6 (616,6) miljoonaan euroon. Vastuuvelka nousi vuodessa 4,4 prosenttia ja oli 2 493,4 (2 388,9) miljoonaa euroa.

   Vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan oli 29,5 (28,1) prosenttia, mikä on 2,6-kertainen vakavaraisuusrajaan nähden. Vahva vakavaraisuus lisää eläkeyhtiön riskinottokykyä sijoitustoiminnassa.

   Yhteinen vastuu velvoittaa

   Vastuulliset teot ja päätökset edistävät ihmisten ja planeettamme hyvinvointia. Hyvinvointi kumpuaa tasa-arvon edistämisestä ja luonnon kanssa harmoniassa toimivasta yhteiskunnasta.

   Eläkejärjestelmä ja sen laadukas järjestäminen ovat tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan vastuullista toimintaa. Suomen eläkejärjestelmä on arvioitu maailman neljänneksi parhaaksi MMGPI tutkimuksessa vuonna 2016.

   Meille vastuullisuus tarkoittaa kokonaisvaltaista, läpinäkyvää ja pitkäjänteistä toimintaa eläkejärjestelmän kestävyyden ja toimivuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä.

   Allekirjoitimme vuonna 2016 YK:n alaisuudessa toimivien UNEP:n ja PRI:n aloitteen ”Fiduciary Duty in the 21st Century”. Eläkevarojen hallinnoijana otamme vastuumme vakavasti:

   • Toimimme itse vastuullisesti ja kehotamme sijoituskohteita samaan
   • Sijoituskohteidemme toiminnan tulee olla ammattimaista ja edunsaajiemme etujen mukaista
   • Vältämme intressiristiriitoja
   • Huomioimme vastuullisuusasiat kokonaisvaltaisesti ja tapauskohtaisesti sijoituspäätöksiä tehdessämme.
   • Pyrimme toiminnallamme vahvistamaan rahoitusmarkkinoiden vakaata toimintaa.

   Tutustu vastuullisen sijoitustoiminnan kuvaukseemme

   VAHVA ASIAKASLÄHTÖISYYS

   Jokaisessa asiakaskohtaamisessa pitää olla inhimillisyyttä ja ihmisyyttä mukana

   Jokainen asiakaskontakti on tärkeä, ei kanavalla ole niin väliä. Me haluamme luoda asiakkaillemme parhaimmat mahdolliset olosuhteet keskittyä heille olennaiseen, heidän oman työnsä tekemiseen tai yrittäjätoiminnan pyörittämiseen. Meidän tehtävämme on huolehtia eläketurvasta.

   Lue: Hyvä asiakaspalvelu on osa Veritaksen identiteettiä.

   Eläkeuudistus oli iso muutos niin alalle kuin asiakkaillekin

   Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Sen valmistelut alkoivat kuitenkin jo paljon aiemmin mm. tietojärjestelmien muutostöillä.

   Koimme Veritaksessa erityisen tärkeäksi sen, että asiakkaamme ymmärtävät eläkeuudistuksen vaikutuksen omaan eläketurvaansa.

   Vuoden 2016 aikana järjestimme henkilökunnallemme syventäviä koulutuksia aiheesta. Lisäksi henkilöstömme osallistui 66,5 päivää alan koulutuksiin, jotta he voisivat palvella asiakkaitamme parhaimmalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijamme kiersivät 27 asiakastilaisuudessa 6 639 kilometriä 16 paikkakunnalla tavoittaen 445 henkilöä.

   445 koulutettua osallistujaa
   27 infotilaisuutta
   6 639 kilometriä
   16 paikkakuntaa

   Mikä muuttui?

   • Jo 17 vuotta täyttäneet työntekijät pitää vakuuttaa TyEL:n mukaan, jolloin heidän eläkkeensä myös alkaa kertyä. Yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen täytettyään 18 vuotta.

   • Eläkettä kertyy kaikille 1,5 prosenttia vuosipalkasta tai yrittäjän työtulosta. Poikkeuksena tästä 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuosina 2017–2025. He myös maksavat hieman korkeampaa eläkemaksua kuin muut.

   • Työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä palkasta, jonka perusteella eläke lasketaan.

   • Alin vanhuuseläkeikä nousee vaiheittain kolmella kuukaudella, kunnes eläkeikä on 65 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

   • Jos eläkkeelle jäämistä lykkää yli eläkeiän, eläkkeen määrää korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

   • Osa-aikaeläke lakkaa. Sen sijaan 62 vuotta täyttäneet voivat nostaa varhennettua vanhuuseläkettä, jossa osan kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun jo ennen kuin siirtyy vanhuuseläkkeelle. Työntekoa ei ole pakko lopettaa tai vähentää. Eläkkeen varhentaminen vähentää lopullisen vanhuuseläkkeen määrää.

   • Jos pitkä, vähintään 38 vuotta kestänyt työura on ollut fyysisesti tai henkisesti erityisen rasittava, voi eläkkeelle tietyin edellytyksin jäädä jo 63 vuoden iässä.

   Innostava työ on hyvän asiakaspalvelun perusta

   Tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spiritin listauksen mukaan Veritas oli yksi Suomen innostavimmista työpaikoista myös vuonna 2016.

   Listaus perustuu Corporate Spiritin Veritakselle toteuttamaan henkilöstötutkimukseen, jossa saimme hyvän AA+-tuloksen. Henkilöstömme työtyytyväisyys nousee selvästi yli Suomen toimihenkilönormin. Tuloksemme 74,5 pistettä kertoo sitoutumisesta ja motivaatiosta sekä korkeasta ammattiylpeydestä. Toimihenkilönormi jää 66,5 pisteeseen.

   Edellisvuoden 16. sija kirkastui viime vuonna 9. sijaksi. Korkean henkilöstötyytyväisyyden ja hyvän asiakaspalvelun välillä on kiinteä yhteys. Siksi meistä on tärkeää huolehtia jokaisen työntekijän kehittymisestä työssään. Monipuolinen perehtymisohjelma luo hyvän pohjan osaamiselle ja puolivuosittain käytävät kehityskeskustelut kartoittavat säännöllisesti voimavaroja ja tavoitteita.

   Oppimispolku varmistaa, että työntekijä pysyy kartalla

   Arvomme kertovat siitä, millä asenteella Veritaksessa tehdään töitä.

   ASIAKASLÄHTÖISYYS

   INNOSTAVA YHTEISTYÖ

   RATKAISUKESKEISYYS

   Tilinpäätös & materiaalit