Verkställande direktörens översikt

Förra året var ett händelserikt år. Internationellt fick vi uppleva flera politiska kursändringar som också återspeglades på hemmaplan i Finland. På Veritas har vi fortsatt med att fokusera på vår strategi: vi ska ha nyckeltalen i skick, växa lönsamt, hålla personaltillfredställelsen hög och framför allt, erbjuda branschens bästa service åt våra kunder.


ÅRET I SIFFROR

År 2016 var ett gott år för Veritas.

Nyckeltalen

Nyckeltalen

Avainluvut

Premieinkomsten steg 4 %

508,9 milj. €

Solvenskapitalet

681,6 milj. €

PLACERINGAR

Placeringsavkastning

6,6 % 190,9 milj. €

Placeringsfördelning

  Genomsnittlig avkastning över tid

  5 år. 7,3 %
  10 år 4,3 %
  1997→ 6,1 %

  KUNDER

  ArPL-försäkringar

  ArPL-arbetsförhållanden

  + 5,6 %

  Det gångna året handhade Veritas skötseln av pensionsskyddet för 56 000 arbetstagare.

  ArPL-Lönesumma

  + 4 % 1 692,5 milj. €

  FöPL-försäkringar

  FöPL-arbetsinkomst

  252,5 € milj. €

  Den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten

  23 953 € 2006: 16 463€

  Beviljade pensioner

  2 306 st

  Antal pensionstagare

   Utbetalda pensioner och övriga ersättningar

   486,1 milj. €

   Placeringar

   Placeringar

   Vi tryggar din pension

   Placeringsverksamhetens uppgift är att trygga pensionssystemets hållbarhet genom att placera de fonderade pensionsmedlen på ett lönsamt och betryggande sätt.

   Kravet på lönsamhet och trygghet ställer ramarna för placeringsverksamheten. Placeringsportföljen måste vara tillräckligt allokerad, motsvara den önskade riskprofilen samt möjliggöra en tillräckligt stor avkastning så att den tryggar pensionerna. De fonderade pensionsmedlen och deras avkastning jämnar ut fluktuationerna i ekonomin och skapar jämlikhet mellan de olika generationerna.

   Alla placeringsslagen avkastade väl

   Trots ett utmanandeplaceringsklimat utvecklades alla tillgångsslagen positivt år 2016. Totalavkastningen var 6,6 procent. Placeringsportföljens värde steg med 172,3 miljoner euro till 2 928,1 miljoner euro.

   Bäst av alla tillgångsklasser avkastade fastighetsplaceringarna, 10,8 procent. Ränteplaceringarna avkastade väldigt bra med tanke på marknadsläget, 5,0 procent. Också aktieplaceringarna utvecklades väl, 8,9 procent. De inhemska noterade aktierna avkastade 16,3 procent. De onoterade aktierna gav en avkastning om 24,1 procent.

   Veritas placeringar har under de senaste 20 åren avkastat bra, 6,1 procent i året. Den inflationskorrigerade realavkastningen har under samma tidsperiod varit 4,4 procent, vilket överstiger det avkastningsantagande om 3,0 procent som Pensionsskyddscentralen utnyttjar för sina hållbarhetsuträkningar för pensionssystemet.

   Våra nya bostadsbyggnadsprojekt som blir färdiga under år 2017

   As Oy Turun Unioninkatu 4
   As Oy Turun Kehrä
   AS Oy Kauniaisten Gresantie 22

   Den starka solvensen ökar risktagningsförmågan

   Goda placeringsresultat samt effektiv verksamhet förstärker solvensen.

   Veritas solvenskapital steg under fjolåret med över tio procent till 681,6 (616,6) miljoner euro. Ansvarsskulden steg 4,4 procent och var 2 493,4 (2 388,9) miljoner euro.

   I förhållande till ansvarsskulden var solvenskapitalet 29,5 (28,1) procent Solvensställningen var 2,6. En stark solvens ger större risktagningsförmåga inom placeringsverksamheten.

   Ett gemensamt ansvar förbinder

   Ansvarsfulla beslut och handlingar främjar människans och vår planets välbefinnande. Välbefinnandet grundar sig på jämlikhet och ett harmoniskt samhälle som lever i balans med naturen.

   Ett pensionssystem som verkställs effektivt utgör i sig en viktig del av ansvarsfull verksamhet i det finländska samhället. Melbourne Mercer Global Pension Index har förra året utvärderat vårt pensionssystem till det fjärde bästa i världen.

   För oss innebär ansvarsfullhet, transparent och långsiktig verksamhet som syftar till att garantera pensionssystemets hållbarhet och funktionsduglighet över tid.

   År 2016 undertecknade vi UNEP:s och PRI:s initiativ ”Fiduciary Duty in the 21st Century”. Som förvaltare av pensionsmedel vördar vi vårt ansvar:

   • Vi agerar ansvarsfullt och uppmanar också våra placeringsobjekt till det
   • All verksamhet som Veritas placerar i ska vara professionellt organiserat och trygga våra förmånstagares intressen
   • Vi undviker intressekonflikter
   • Vi beaktar hållbarhetsfrågor i alla våra placeringsbeslut och utvärderar varje objekt skilt för sig.
   • Vi strävar efter att med vår verksamhet förstärka finansmarknadens stabilitet.

   Läs mer om ansvarsfull placeringsverksamhet i Veritas

   Starkt kundfokus

   Alla kundbemötanden ska ha en gnutta mänsklighet och personlig kontakt i sig

   Varje kundkontakt är betydelsefull. Vi vill skapa för våra kunder de bästa möjliga förhållandena för att de ska kunna koncentrera sig på det som är väsentligt för dem, det egna arbetet och företagarverksamheten. Vår uppgift är att ta hand om pensionsskyddet.

   God kundbetjäning är en del av Veritas identitet

   Pensionen anpassas till den ökade livslängden

   Pensionsreformen trädde i kraft i början av år 2017. Förberedelserna inleddes dock redan mycket tidigare med bl.a. ändringar i datasystemen.

   För oss har det varit särskilt viktigt att säkerställa att våra kunder förstår reformens inverkan på sitt pensionsskydd.

   För att på bästa möjliga sätt kunna betjäna våra kunder arrangerade vi år 2016 för vår personal ett antal interna fördjupade kurser med temat pensionsreformen. Utöver det deltog vi totalt 66,5 dagar i kurser ordnade av branschen. Våra specialister har rest 6 639 kilometer för att delta på 27 kundtillfällen på 16 orter för att berätta om reformen till 445 personer.

   445 utbildade deltagare
   27 infotillfällen
   6 639 kilometer
   16 orter

   Vad ändrade?

   • Arbetstagare som fyllt 17 år ska försäkras enligt ArPL, och då börjar också pensionen tillväxa. En företagare måste teckna en FöPL-försäkring hen fyllt 18 år.

   • I fortsättningen intjänar alla lika mycket pension, 1,5 procent av årslönen eller av företagarens arbetsinkomst. Undantaget är 53–62-åringar, för vilka pensionen växer 1,7 procent under åren 2017–2025. De betalar också en högre pensionsavgift under tiden.

   • Arbetstagarens pensionsavgift avdras inte längre från den lön som pensionen grundar sig på.

   • Den lägsta åldern då man kan ta ut ålderspension stiger med tre månader för varje årskull tills pensionsåldern är 65 år. Efter det kopplas pensionsåldern till den förväntade livslängden.

   • Om man skjuter upp pensionen höjs pensionsbeloppet med 0,4 procent för varje senarelagd månad.

   • Deltidspensionen slopas. I stället kan personer som fyllt 62 år ta ut partiell ålderspension, dvs. lyfta en del av den intjänade pensionen redan innan ålderspensionen. För att få pensionen måste man inte sluta arbeta eller minska på arbetet. Att ta ut pensionen i förtid sänker ålderpensionens belopp.

   • Om man arbetat i minst 38 år i fysiskt eller psykiskt tunga arbete kan man under vissa förutsättningar pensioneras redan i 63 års ålder.

   Ett inspirerande arbete är grunden för god kundservice.

   Enligt HR Intelligence-företaget Corporate Spirits ranking är Veritas en av de mest inspirerande aretsplatserna också år 2016.

   Resultatet grundar sig på den personalundersökning som Corporate Spirit utfört för Veritas. Vi fick det goda resultatet AA+ i undersökningen. Vår personals arbetstillfredsställelse är klart högre än den finländska tjänstemannanormen. Vårt resultat är 74,5, vilket berättar om ett starkt engagemang, hög arbetsmotivation och yrkesstolthet. Tjänstemannanormen är 66,5.

   Under fjolåret steg vi från 16e plats till niode plats. Vi ser ett starkt samband mellan hög personaltillfredsställelse och god kundbetjäning. Därför tycker vi att det är viktigt att våra anställda utvecklas i sitt arbete. Ett mångsidigt inskolningsprogram skapar en stabil grund för kunnandet och utvecklingssamtalen kartlägger regelbundet personliga resurser och mål.

   Inlärningsstigen hjälper den anställda att hänga med i svängarna

   Våra värderingar återspeglar hur vi arbetar på Veritas.

   Starkt kundfokus

   Engagerat samarbete

   Vi söker lösningar

   Bokslut & material