Verkställande direktörens översikt

Förra året var ett händelserikt år. Internationellt fick vi uppleva flera politiska kursändringar som också återspeglades på hemmaplan i Finland. På Veritas har vi fortsatt med att fokusera på vår strategi: vi ska ha nyckeltalen i skick, växa lönsamt, hålla personaltillfredställelsen hög och framför allt, erbjuda branschens bästa service åt våra kunder.


Carl Pettersson,
verkställande direktör

ÅRET I SIFFROR

Nyckeltalen år 2017

Nyckeltalen

Nyckeltalen

2017 2016
520,9 508,9
489,9 486,1

Premieinkomsten steg 2,4 %

520,9 milj. €

Solvenskapitalet

PLACERINGAR

Placeringsavkastning

8,0 % 236,7 milj. €

Placeringsfördelning

  Genomsnittlig avkastning över tid

  5 år. 6,8 %
  10 år 4,4 %
  1997→ 6,2 %

  KUNDER

  ArPL-försäkringar

  ArPL-arbetsförhållanden

  54 960

  I fjol handhade Veritas skötseln av pensionsskyddet för 54 960 arbetstagare.

  ArPL-Lönesumma

  + 4 % 1 692,5 milj. €

  FöPL-försäkringar

  FöPL-arbetsinkomst

  241,7 € milj. €

  Den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten

  23 546 € 2006: 16 463€

  Beviljade pensioner

  2 473 st

  Antal pensionstagare

   Utbetalda pensioner och övriga ersättningar

   489,9 milj. €

   Placeringar

   Kunder

   “Som arbetspensions­branschens minsta bolag har Veritas en unik utgångspunkt att förstå småföretag och företagare”

   Mika Paananen

   Mika Paananen,
   direktör för kundförhållanden

   Arbetspensionsbranschen har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Marknaden har centraliserats och Veritas är nu den klart minsta serviceleverantören på fastlandet. Vi ser det som en positiv sak: vår litenhet ger oss en unik grund att förstå småföretag och företagare.


   Mika Paananen,
   direktör för kundförhållanden

   Lika barn leka bäst - Veritas försäkrar små och medelstora företag

   I och med att arbetspensionsbranschen centraliseras har Veritas allt starkare blivit det enda veritabla alternativet för små och medelstora företag samt företagare. Vår litenhet ger oss en unik utgångspunkt att förstå småföretagen och företagaren. Hos oss utvecklas tjänsterna direkt med tanke på småföretagarens behov.

   ArPL tryggar arbetstagaren

   År 2017 försäkrade vi nästan 55 000 arbetstagare i 7 315 ArPL-försäkringar. Antalet försäkringar ökade samtidigt som antalet försäkrade arbetsförhållanden sjönk. Vi försäkrar alltså något mindre arbetsgivare än tidigare.

   FöPL tryggar företagaren

   Den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten har under många år vuxit. År 2017 vände dock den positiva trenden. Den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten var 23 546 euro i året, dvs. 2,5 procent mindre än året innan.

   Enligt Pensionscentralens utredning fastställer en allt större del av företagare som inleder sin första företagarverksamhet sin arbetsinkomst nära minimigränsen. Nya företagare som är kunder hos Veritas har i snitt en bättre arbetsinkomst än övriga företagare.

   För oss är det viktigt att företagaren förstår hur viktig FöPL-försäkringen är för företagarens skydd. Arbetsinkomsten som fastställs till försäkringen inverkar inte bara på pensionen men också på andra förmåner företagaren kan få. Det är viktigt att företagaren fastställer sin arbetsinkomst på en betryggande nivå redan då hen inleder sin företagarverksamhet. Det tryggar företagarens utkomst i livets alla skeden. Vi försöker med personlig rådgivning trygga att företagaren förstår FöPL-försäkringens roll för sitt helhetsskydd.

   Kontrollera ditt FöPL-skydd i vår räknare!

   Arbetslivet förändras, och det väcker många frågor. Hurdan är framtidens arbetsplats? Hur hålls arbetsgemenskapen med i förändringen? Vilka är framtidens framgångsfaktorer?

   Det här och mycket annat var på agendan på Arbetslivsforumet i Helsingfors hösten 2017. I år blir Arbetslivsforumet 4.10.

   Anmäl dig med här

   Ansvarsfulla placeringar

   Tillsammans för en bättre framtid

   Niina Bergring,
   vice verkställande direktör,
   ersättare för verkställande direktören

   Veritas principer för ansvarsfull placeringsverksamhet uppdaterades och publicerades under år 2017.

   Vi är övertygade om att när vi beaktar ansvarsfullhet i vår placeringsverksamhet kan vi enligt vårt mandat placera de pensionsmedel som anförtrotts oss på ett lönsamt och betryggande sätt. Då kan vi också på bästa möjliga sätt garantera det finländska pensionssystemets hållbarhet långt in i framtiden.

   Som pensionsförsäkrare placerar vi medel på lång sikt. Vi analyserar ansvarsfullhet och gör helhetsbetonande placeringsanalyser med blicken fäst på framtiden. Att fundera på hållbarhetsfrågor såsom klimatrisker är en naturlig del av våra placeringsanalyser. Institutet för hållbart ledarskap vid Cambridge Universitet (CISL) har publicerat en rapport som väl beskriver vårt sätt att förverkliga hållbar placeringsverksamhet. Vi utnyttjar också till relevanta delar FN:s Agenda 2030-handlingsprogram för hållbar utveckling i vårt beslutsfattande.

   Öppen rapportering grunden till ansvarsfulla placeringsbeslut

   Vi agerar tillsammans med andra globala placerare och strävar efter att inverka på hållbarhetsrapporteringen hos våra placeringsobjekt. År 2017 undertecknade vi ClimateAction 100+-initiativet och är också medlemmar i CDP. Tidigare har vi undertecknat Fiduciary Duty in the 21st Century-initiativet samt FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. PRI-rapporten publiceras årligen och rapporten från år 2017 kommer troligen ut på hösten 2018. I fjolårets PRI-rapport har vi också inkluderat frivilliga svar enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosure-frågor (TCFD).

   Vårt mål är att utveckla vår egen rapportering enligt TCFD-anvisningarna som publicerats år 2017. Vi uppmuntrar också våra placeringsobjekt att göra så. Ju bättre och mer transparent rapportering de kan presentera, desto bättre blir vår egen rapportering. Vi följer noggrant med EU-regleringen av hur klimatrisker ska beaktas i placeringsverksamheten. Vi kommer att implementera det kommande viljetillståndet proaktivt.

   År 2018 kommer vi att fastställa nya mål för energieffektivitet och koldioxidutsläpp för åren 2018–2030. Vi kommer att koncentrera oss på att inskaffa och ta i bruk förnybara energiformer.

   Vid årsskiftet var cirka 17 procent av våra direkta fastighetsplaceringar miljöcertifierade. Vi utreder möjligheterna att certifiera fastigheter som redan tagits i bruk under år 2018 genom att kartlägga hela vår portfölj.

   Insatser för att främja hållbarhet

   • 76 procent av våra noterade aktieplaceringar är valda enligt en hållbarhetsstrategi på lång sikt (CISL). Vi ökade på andelen placeringar i engagement-fonder under år 2017.
   • Hela vår globala aktieportfölj har screenats enligt 2degrees Investing Initiativen scenarieanalys, vilket visade att vår portfölj är i linje med målen i Paris klimatavtal.
   • 96 procent av våra ränte - och aktieförvaltare har undertecknat PRI-initiativet
   • Av den totala portföljen var 5,5 procent placeringar eller placeringsförbindelser med hållbarhetstema (innehåller certifierade fastigheter, skogsplaceringar, green bonds och fonder med hållbarhetstema)
   • Vår portfölj innehåller cirka 3,2 procent placeringar med positiv klimatinverkan
   • År 2017 gjorde vi vår första placeringsförbindelse i en fond som bygger infrastruktur för förnybar energi tillväxtländer.
   • 5 procent av vår direkta företagslåneportfölj och 1 procent av de likvida masskuldebrevsplaceringarna var placerade i green bonds.
   • 17 procent av vår direkta fastighetsportfölj var miljöcertifierad (LEED eller BREEAM).
   • År 2017 deltog vi i 85 procent av alla bolagsstämmor för de bolag vi har direkt aktieägo i.

   Fastighetsplaceringarna har utvecklats klimatpositivt

   Energieffektiviteten av våra direkta fastighetsplaceringar har ökat. Under åren 2012–2016 minskade koldioxidavtrycket för de fastigheter som var i vårt ägo under hela perioden med 22 procent.

   Under samma period sjönk också vattenförbrukningen i våra fastigheter.

   Pensionsreformen

   Pensionsreformen trädde i kraft – den partiella ålderspensionen var en succé

   Pensionsreformen som trädde i kraft vid årsskiftet ökade på behovet av pensionsrådgivning bland våra kunder. Den främsta orsaken till ökningen var den nya pensionsformen partiell förtida ålderspension. I den partiella ålderspensionen kan pensionstagaren ta ut en fjärdedel eller hälften av den intjänade pensionen redan vid 61 års ålder. Samtidigt kan man fortsätta eller inte fortsätta att jobba, eller minska arbetstiden.

   Förra året beviljades partiell förtida ålderspension åt 327 personer. Ett fåtal pensionstagare utnyttjade möjligheten att dra in sin ansökan.

   Läs mer om den partiella ålderspensionen på vår webbplats

   Som följd av pensionsreformen stiger pensionsåldern

   Som följd av pensionsreformen stiger pensionsåldern. Vi lever allt längre och det är naturligt att vi också arbetar lite längre.

   Personal

   Engagemang föds när man gör saker tillsammans

   Vi förnyade vår strategi förra året. För att vi alla ska kunna stå bakom den deltog hela organisationen i förnyelseprocessen.

   Vårt mål är att vara det bästa arbetspensionsbolaget för företagare och företagardrivna företag. Enligt vårt servicelöfte lovar vi förutom e-tjänster också en personlig kontaktperson till alla våra kunder.

   Våra medarbetare styrs av ett starkt kundfokus och viljan att lösa kundernas problem. Det är möjligt i en trygg arbetsgemenskap. Enligt den personalundersökning som Corporate Spirit under fjolåret genomförde stiger personaltillfredsställelsen hos oss betydligt över den finländska tjänstemannanormen. Vårt resultat berättar om ett stort engagemang och hög motivation samt yrkesstolthet.

   För att nå hög kundnöjdhet måste organisationen fungerar smidigt. Förra året satsade vi särskilt på att utveckla arbetssätten. Vi har också målmedvetet byggt upp en arbetskultur som främjar försök och initiativtagande

   Yhdessä. Tillsammans.

   Förnyelsen av strategin förbereddes i tre arbetsgrupper där representanter från olika personalgrupper deltog. Temana som grupperna behandlade var företagskulturen, kostnadseffektiviteten och kundservicekonceptet.

   För varje tema skapades ett eget diskussionsforum där alla medarbetare kunde delta. De förslag som arbetsgrupperna utgående från diskussionerna gjorde har beaktats i bolagets verksamhetsplanering.

   Hela personalen deltog i strategiförnyelsen

   ”Det här arbetet visade hur viktig strategin är. När vi tillsammans bearbetat saker, funderat på vad vår uppgift är och delat på idéer, blir verksamhetsutvecklingen lättare för alla. Därför är det fint att vi alla fick möjligheten att delta i processen. Och så här borde det också vara. Vi gör det här tillsammans för kundens bästa!”

   Taina Tauschi
   kundkontaktchef

   Ny organisation

   Verkställande direktör Jan-Erik Stenman pensionerades i slutet av augusti. Som ny verkställande direktör började ekon.kand., eMBA Carl Pettersson. Placeringsdirektör Niina Bergring utnämndes till vice verkställande direktör från och med 11.9.2017.

   Som följd av den strategiprocess som inleddes på hösten förnyades vår organisation. I och med centraliseringen av arbetspensionsmarknaden har Veritas blivit det enda verkliga alternativet för företagare och företagardrivna företag. I det nya marknadsläget blir kvalitetsfylld kundservice allt viktigare. Med vår nya organisation vill vi garantera branschens bästa service till våra nuvarande och kommande kunder också i fortsättningen.

   Jur.mag. Tiina Laine utnämndes 1.10.2017 till direktör för pensionstjänster och avörandelinje-funktionen. Tradenom, eMBA Mika Paananen började som direktör för kundförhållanden 8.1.2018.

   Ledningsgruppen

   Carl Pettersson

   Carl Pettersson

   verkställande direktör, ekon.kand., EMBA, ordförande

   Teppo Rakkolainen

   Teppo Rakkolainen

   chefsmatematiker, fil.dr,
   SGF

   Linda Mattsson

   Personalens representant:
   Linda Mattsson

   försäkringskontaktchef

   Niina Bergring

   Niina Bergring

   vice verkställande direktör och ersättare för verkställande direktören, placeringsdirektör, ekon.mag.

   Tommy Sandås

   Tommy Sandås

   ekonomidirektör, ekon.mag.

   Elina Saarinen

   Personalens representant,
   ersättare:

   Elina Saarinen

   kommunikatör

   Tiina Laine

   Tiina Laine

   direktör, jur.mag.

   Stefan Strandberg

   Stefan Strandberg

   direktör, pol.mag.

   Mika Paananen

   Mika Paananen

   direktör för kundförhållanden,
   tradenom,
   eMBA

   Jan-Erik Stenman

   Jan-Erik Stenman

   verkställande direktör (tills 31.8.2017)

   Michael Röllich

   Michael Röllich

   försäljningsdirektör (fram till 30.11.2017)

   Kaisa Forsström

   Kaisa Forsström

   direktör, ersättare för verkställande direktören (fram till 10.9.2017)

   Bokslut & material