Eläkkeistä huolehtiminen on eläkevakuutusyhtiön perustehtävä. Veritas huolehtii noin 110 000 ihmisen työeläketurvasta ja maksaa eläkkeitä vuosittain yli 600 miljoonaa euroa. Kannamme vastuun siitä, että maksamme eläkkeet oikeaan aikaan ja oikeansuuruisena.

Joulukuussa 2021 maksoimme eläkkeitä yhteensä 37 965 henkilölle.

Eläkkeensaajien määrä 2021 (suluissa 2020)

wdt_ID Asiakasryhmä Luvut

*sisältää osa-aikaeläkkeet ja osittain varhennetut vanhuuseläkkeet

Vuoden aikana myönsimme 2 184 (2402) uutta eläkettä. Eläkkeistä 72 (72) prosenttia oli vanhuuseläkkeitä, 14 (16) prosenttia työkyvyttömyyseläkkeitä ja 14 (12) prosenttia perhe-eläkkeitä.

Eläkkeelle siirtyminen on yksi elämän isoista muutoksista. Eläkeneuvontamme auttaa omaa eläköitymistään suunnittelevia vakuutettuja ja myös heitä, joille eläke tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi työkyvyttömyyden takia.

Eläkeneuvontamme kanssa keskustelleiden edunsaajien palvelutyytyväisyys pysyi vuonna 2021 hyvällä tasolla. Mittaamme edunsaajien tyytyväisyyttä palvelukohtaamisten jälkeisellä NPS-kyselyllä ja tavoitteenamme on, että tulos on jatkuvasti yli 50.

Haluamme käsitellä eläkehakemukset ja tehdä eläkepäätökset siten, että toimeentuloon ei tule katkosta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vuonna 2021 eläkkeenhakijat saivat eläkepäätöksen keskimäärin 25 päivässä. Lisäsimme vuoden aikana eläkekäsittelymme automaatiota ja nopeutamme käsittelyprosessimme automatisointia entisestään vuoden 2022 puolella.

Mittaamme myös eläkkeiden käsittelyaikoja sekä suorituskykymittarilla (KPI) että riskimittarilla (KRI). Seuraamme mittareita säännöllisesti varmistaaksemme, että hakemuskäsittelyn oikea-aikaisuus ja käsittelyprosessille asetetut sisäiset tehokkuustavoitteet pysyvät tasapainossa.

Seuraamme tekemiemme eläkepäätösten laatua ja muutoksenhakuelimissä tehtyjä ratkaisuja. Näin voimme varmistua päätöstemme lainmukaisuudesta sekä tarvittaessa tehdä muutoksia ratkaisulinjauksiin.

Tavoite 2: Teemme eläkepäätökset nopeasti ja luotettavasti

25

Hakemusten käsittelyaika päivissä keskimäärin*

*Pystyimme lyhentämään keskimääräistä käsittelyaikaamme kahdella päivällä. Emme kuitenkaan päässeet vielä tavoitteeseemme eli 22 päivän keskimääräiseen käsittelyaikaan.

86 %

Päätösten pysyvyysprosentti muutoksenhaussa**

**Tavoitteemme on, että muuttuneiden päätösten osuus olisi korkeintaan 15 prosenttia.

Veritaksen rahavirrat 2021