Det är ett pensionsförsäkringsbolags grundläggande uppgift att ha hand om pensionerna. Veritas har hand om arbetspensionsskyddet för ungefär 110 000 personer och betalar årligen ut över 600 miljoner euro i pensioner. Vi ser till att pensionerna betalas ut vid rätt tidpunkt och till rätt belopp.

I december 2021 betalade vi ut pension till sammanlagt 37 965 personer.

Antal pensionstagare 2021 (inom parentes 2020)

wdt_ID Asiakasryhmä Luvut

*inkluderar deltidspension och partiell förtida ålderspension

Under året beviljade vi 2 184 (2 402) nya pensioner. Av pensionerna var 72 (72) procent ålderspensioner, 14 (16) procent invalidpensioner och 14 (12) procent familjepensioner.

Pensionering är en av de stora förändringarna i livet. Pensionsrådgivningen hjälper de försäkrade som planerar sin egen pension och även dem för vilka pensionen blir aktuell till exempel på grund av arbetsoförmåga.

År 2021 var kundnöjdheten bland de förmånstagare som samtalade med vår pensionsrådgivning på en god nivå. Vi mäter hur nöjda förmånstagarna är med en NPS-enkät efter servicesituationer och vår ambition är att resultatet alltid ska vara över 50.

Vi vill handlägga pensionsansökningarna och fatta pensionsbeslut på ett sådant sätt att det inte blir något avbrott i försörjningen på grund av pensioneringen. År 2021 fick pensionssökande ett pensionsbeslut på i genomsnitt 25 dagar. Under året ökade vi automatiseringen i pensionshandläggningen och under 2022 påskyndar vi automatiseringen ytterligare.

Vi mäter också handläggningstiderna både med en prestationsmätare (KPI) och en riskmätare (KRI). Vi följer upp mätinstrumenten regelbundet för att se till att rättidigheten i handläggningen av ansökningar och de interna effektivitetsmål som ställts upp för handläggningsprocessen hålls i balans.

Vi följer kvaliteten på våra pensionsbeslut och de avgöranden som gjorts i olika besvärsinstanser. På detta sätt kan vi försäkra oss om att våra beslut är lagenliga och vid behov göra ändringar i riktlinjerna för dem.

Mål 2: Vi fattar pensionsbeslut snabbt och pålitligt

25

Handläggningstiden för ansökningarna i dagar, genomsnitt*

*Vi lyckades förkorta den genomsnittliga handläggningstiden med två dagar. Vi har dock ännu inte nått vårt mål, det vill säga en genomsnittlig handläggningstid på 22 dagar.

86 %

Beslutens beständighet vid ansökan om ändring**

**Vårt mål är att andelen ändrade beslut ska vara högst 15 procent.

Veritas penningflöden 2021