Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Genom att placera pensionstillgångarna lönsamt och sköta vår solvens bär vi vårt ansvar för pensionstillgångarna och för att pensionssystemets finansiering ska räcka till.

I placeringsverksamheten lägger vi stor vikt vid ansvarsfrågor: faktorer som inverkar på miljö (E), samhälle och sociala faktorer (S) samt god förvaltning (G). Vi anser att ansvarstagande i placeringsverksamheten minskar riskerna och ökar avkastningen på lång sikt.

Ramarna för ansvarsfull placering utgörs hos Veritas av principerna för ansvarsfull placering, klimatpolicyn för placeringarna samt principerna för ägarstyrning. Dessutom har vi undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles of Responsible Investment) och rapporterar årligen till PRI om aktiviteten inom vår placeringsverksamhet. Vi har sedan 2012 hört till dem som rapporterar enligt PRI-principerna.

Ansvarsfull placering har integrerats i vår placeringsverksamhet och återspeglas därmed i praktiken i vardagen när placeringsbeslut fattas. Dessutom håller hållbarhetschefen en ESG-översikt varje vecka så att hela placeringsteamet håller sig à jour med aktuella ESG-teman.

År 2021: En bredare ansvarsanalys och utmaningar inom rapporteringen

I vår företagsansvarsrapport för 2020 berättade vi att vi under 2021 kommer att fokusera på att uppfylla våra mål för ansvarsfull placering och förbättra vår hållbarhetsanalys. Under året gjorde vi flera hållbarhetsanalyser och genomförde flera hållbarhetsprojekt, både internt och med hjälp av en extern tjänsteleverantör. Vi har till exempel undersökt ESG-indexen närmare och inlett övergången mot koldioxidsnåla alternativ i våra passiva aktieplaceringar.

Vi följer varje år upp hur våra ansvarsfulla placeringar har genomförts genom att rapportera till PRI. På basis av vår rapportering utvärderar PRI vårt agerande och betygsätter vår verksamhet. År 2021 förnyades rapporteringsramen med rapporteringsverktyg, betyg och bedömningskriterier helt och hållet. Rapporteringen med den nya ramen och det nya verktyget var en utmaning och krävde betydande resurser.

Det nya PRI-rapporteringsverktyget bjöd på utmaningar också för PRI och orsakade betydande förseningar i hela utvärderingsprocessen: I slutet av 2021 meddelade PRI att utvärderingen av 2021 på grund av brister i rapporteringsverktyget kommer att försenas till 2022. Detta innebär att ingen rapportering kommer att göras gällande 2022 och att nästa rapportering till PRI görs först 2023.

Av orsaker som beror på PRI kan vi därför ännu inte rapportera våra betyg i PRI-rapporten. Vi publicerar betygen så snart vi får dem från PR och rapporterar dem i nästa företagsansvarsrapport.

Mål 4: Vi utvecklar vår placeringsverksamhet i en mer ansvarsfull riktning

Av skäl som beror på PRI lämnades ingen utvärderingsrapport för 2021.

År 2022: Blicken mot biologisk mångfald och bredare rapportering

Vi följer noggrant utvecklingen av ansvarsfulla placeringar och under 2022 kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt uppföljningen av frågor kring biologisk mångfald. Vid sidan av klimatförändringen kommer frågor som gäller biologisk mångfald att få allt större betydelse på investerarnas agenda. I framtiden kräver detta ett politiskt och rapporteringsinriktat arbete också från vår sida, men innan dess hoppas vi på en global rapporteringsram och konkreta indikatorer.

Förutom fokuseringen på den biologiska mångfalden strävar vi under 2022 efter att vidga vår klimatvägkarta och vår klimatrapportering. Vi försöker samla in mer och mer information om allt fler tillgångsslag och på så sätt utvecklar vi vår verksamhet och utvecklas ständigt.