Merparten av de utsläpp som den byggda miljön ger upphov till härrör från verksamhet i anslutning till byggnadernas användning. Energiförbrukningen under byggnadernas livslängd utgör cirka 75 procent av det årliga klimatavtrycket för hela den byggda miljön i Finland. Den överlägset största delen av växthusgasutsläppen från den byggda miljön härrör från uppvärmningen. Valet av miljövänlig energi är därför ett av de effektivaste sätten att minska klimatutsläppen. 

Aktiv uppföljning av energiförbrukningen sedan 2001

Energiförbrukningen i Veritas fastigheter började aktivt följas upp så tidigt som 2001. Uppföljningen har gett mer ingående uppgifter om den verkliga energiförbrukningen för olika typer av fastigheter. Utifrån dessa uppgifter har vi genom automation lyckats optimera fastigheternas energiförbrukning och också styra energiinvesteringarna till rätt objekt. 

Under de senaste åren har koldioxidutsläppen från Veritas fastigheter minskat betydligt. Utsläppen har reducerats bland annat genom att all elenergi som används i fastigheterna har uppdaterats till förnybar energi, genom att solkraftverk har byggts i befintliga objekt och genom att jordvärme utnyttjas i nybyggen. År 2020 var koldioxidutsläppen från Veritas fastigheter 2070,0 tCO2. Under 2021 minskade utsläppen med 73 procent och koldioxidutsläppen från fastigheterna var 558,9 tCO 2.

Under det senaste året har uppvärmningsenergin i nästan alla fastigheter som ägs av Veritas bytts ut till energi som produceras av förnybara energikällor. Också de sista fastigheterna kommer att övergå till förnybar fjärrvärme genast när energibolagen börjar sälja denna produkt. Veritas har satt upp som mål att den energi som fastigheterna förbrukar ska vara helt utsläppsfri före 2025. 

Minskade utsläpp från fastigheterna och övriga nyckeltal

wdt_ID New column New column New column New column

Utsläppsberäkningen har gjorts av en utomstående tjänsteleverantör. I utsläppsberäkningarna beaktas Scope 1- och Scope 2-utsläppen, det vill säga värme, el, vatten och bränslen samt utvalda Scope 3-utsläppskällor, såsom avfall, arbetspendling och tjänsteresor.

Klimatneutrala fastigheter som mål fram till 2030

Vi jobbar också i övrigt aktivt för att minska klimatavtrycket i våra fastighetsplaceringar. Vår ambition är att alla fastigheter som vi äger ska vara helt klimatneutrala senast 2030. År 2020 anslöt sig Veritas till fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal och har förbundit sig till handlingsprogrammen i fråga om både kontorslokaler och hyresbostäder. Riktlinjerna för planering av byggnadsprojekt uppdateras årligen för att vi ska kunna uppnå våra mål för 2030 när det gäller miljöansvar, energieffektivitet och klimatneutralitet. Under 2022 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt att minska utsläppen under byggtiden.

Som stöd vid utvärderingen av miljöeffektiviteten i befintliga fastigheter använder Veritas en BREEAM in use-vägkarta. På basis av den görs årligen en energikartläggning i fyra fastigheter, för vilka Veritas ansöker om BREEAM-miljöcertifikatet.  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är Europas ledande system för miljöklassificering av byggnader med egna system för nybyggnad och renovering.  Under 2021 certifierades fyra av Veritas fastigheter i enlighet med tidigare uppgjorda planer.  Under 2022 kommer ytterligare fyra fastigheter att certifieras enligt plan, men ett nytillskott bland Veritas certifieringar är de första två bostadsaktiebolag som certifieras enligt BREEAM.

Veritas huvudkontor fick hösten 2021 miljöklassificeringen utmärkt (Excellent) av BREEAM. I alla tekniska lösningar i byggnaden har vi beaktat energieffektivitet och miljövänlighet. Fastigheten har bland annat 18 jordvärmebrunnar och solpaneler. År 2021 slutfördes ett stort energiåtervinningsprojekt i ett stort fastighetsbolag i Åbo, Fastighets Ab Lantbrukarnas handelshus. Genom projektet kommer de totala utsläppen från Veritas fastigheter att minska ytterligare. 

År 2022 inleder vi följande stora energieffektivitetsprojekt i en helhet bestående av tre kontorsbyggnader i Helsingfors, Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 2, 4 och 6.