Vårt mål är att så många Veritasanställda som möjligt bidrar med sin insats och sitt perspektiv för att utveckla vår gemensamma verksamhet. Något som vi redan under flera års tid har använt oss av i vårt utvecklingsarbete är bland annat strategigrupper, där medlemmarna kommer från olika delar av organisationen och representerar olika roller och bakgrunder. Deras arbetserfarenhet varierar från några månader till tiotals år. Var och en har alltså möjlighet att påverka och dra nytta av sin egen kompetens och person.

Vi gör kvartalsvis en pulsenkät för att hålla oss informerade om våra medarbetares välbefinnande, men också för att höra deras tankar och åsikter om aktuella frågor. På så sätt kan var och en av dem påverka och delta i beslutsfattandet. I årets pulsenkäter har vi bett om synpunkter på bl.a. tjänstecyklar och hybridarbete samt om önskemål gällande yrkesutbildning.

Vi har också aktivt använt oss av olika virtuella verktyg för delaktighet och gemenskap. Våren 2021 tog vi i bruk ett simuleringsverktyg som vi har använt för att göra våra teams styrkor tydligare, stärka ömsesidig förståelse och ömsesidigt förtroende samt förbättra samarbetet. Utöver dessa distanssimuleringar har vi haft nöjet att njuta av de miljöinriktade frågesporter som arrangerats av vårt projektteam VeriGreen inom ramen för Green Office-projektet. Frågesporterna har fungerat inte bara som en informationskälla utan också som en virtuell uppfriskande upplevelse som ökar samhörigheten i den hektiska arbetsvardagen.

De teamkvarter som ordnats regelbundet i olika sammansättningar har också upplevts som nyttiga. Under teamkvarterna har man kunnat fördjupa det interna samarbetet och den gemensamma synen på arbetssituationen. De har också fungerat som ett forum för att lösa problem tillsammans.

Samarbetet över organisationsgränserna utvecklas exempelvis i Veritas Future-programmet, vars andra omgång slutfördes hösten 2021. Programmet är öppet för alla medarbetare oavsett roll och målet är att skapa nätverk, öka förståelsen för verksamheten inom Veritas och arbetspensionssystemet samt erbjuda möjligheter att inverka på genomförandet av Veritas strategi.

Modellen för styrning av (framtida) kompetenser i enlighet med vår strategi har arbetats fram tillsammans med cheferna. Under utvecklingssamtalen testades de framtida kompetenser som identifierades 2020 och hur det praktiska fastställande av dessa fungerar. Cheferna delade med sig av sina erfarenheter till varandra och funderade tillsammans över vilka verktyg för kompetensledning de behöver och hoppas på. Modellen för ledarskap bearbetades vidare utifrån de här önskemålen.

Mål 8: Vi samarbetar och engagerar våra medarbetare

90 %

Enligt den personalenkät som gjordes 2021 var 90 procent av alla Veritasanställda helt eller delvis av samma åsikt om att de kan inverka på frågor som gäller deras eget arbete och arbetsplatsen och att det finns vilja att arbeta för att uppnå gemensamma mål.*

*Vi vill också i fortsättningen hålla fast vid samarbetet och delaktigheten (mål ≥ 90 %) och vi strävar efter att utveckla framför allt samarbetet över organisationsgränserna.

Alla har rätt till ett gott ledarskap

Varje medarbetare har rätt till ett gott ledarskap. Ledarskapet och chefsarbetet spelar en stor roll för motivationen och arbetsförmågan och därigenom för alla anställdas välbefinnande även utanför arbetet.  Hos oss finns alla chefer nära till hands i medarbetarnas vardag. Detta skapar en bra grund för en förtrolig atmosfär.

Det exceptionella året 2020 fick en fortsättning år 2021. Det här har krävt att cheferna ägnar särskild uppmärksamhet åt ledarskapet och utvecklingen av flexibla lösningar tillsammans med teamen. På så sätt tryggas arbetsförmågan och en fungerande vardag.

Det är viktigt för oss att cheferna kan fokusera på gott ledarskap och också får tillräcklig uppbackning i denna sin viktigaste uppgift. Vi började 2021 med kamratstödsgrupper där cheferna kan stödja varandra när det gäller aktuella frågor och praxis.  Vid inskolningen av nya chefer inkluderas alltid handledning i ledarskap och alla chefer deltar regelbundet i chefscoachningar. Under 2021 genomfördes handledningssamarbete i synnerhet tillsammans med företagshälsovården. Utöver de mer traditionella chefsutbildningarna stöds chefsarbetet framför allt genom regelbundna chefsmöten, där deltagarna öppet diskuterar aktuella teman i anslutning till ledarskap och söker lösningar på vardagliga situationer. Dessutom dryftar vi regelbundet också nya sätt att utveckla chefsarbetet.

Mål 9: Alla har rätt till ett gott ledarskap

8,6

I personalenkäten 2021 fick chefsarbetet höga genomsnittliga betyg (medeltal 8,6 på skalan 1–10). Det här är ett resultat av flera års utvecklingsarbete.**

**Vårt mål för framtiden är att bevara betygen på en hög nivå (medeltal ≥ 8,5) och framför allt att minska spridningen i betygen (standardavvikelse nu 1,2, mål ≤ 1).