I våra företagsansvarsmål beaktar vi också FN:s mål för hållbar utveckling. FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 är ett program som syftar till att avskaffa extrem fattigdom och att nå en hållbar utveckling, där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt. Programmet omfattar 17 mål och 169 delmål.

I vår egen verksamhet arbetar vi framför allt mot följande mål för hållbar utveckling:

God hälsa och välbefinnande

Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Vi stöder våra kunder i hanteringen av risker för arbetsoförmåga och vi vill främja ett sunt liv och välbefinnande för människor i alla åldrar. Vi tar hand om våra medarbetare och gör vårt bästa för att främja en god medarbetarupplevelse.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hållbara städer och samhällen

Mål 11: Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

I egenskap av fastighetsinvesterare vill vi säkerställa att städer och bosättningar är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I takt med den tilltagande urbaniseringen vill vi verka för en hållbar urbanisering. Vi har fastställt klimatmål för våra fastighetsplaceringar.

Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser

Vi vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. Vi följer upp klimateffekterna i vår placeringsportfölj och minskar portföljens koldioxidintensitet i enlighet med våra klimatmål.