Som arbetspensionsbolag verkar vi inom en noggrant reglerad bransch och under myndigheternas tillsyn. Det innebär att Veritas och bolagets medarbetare ska följa nationella och internationella lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser samt Veritas interna anvisningar och riktlinjer.  

För bolagets verksamhet är det av yttersta vikt att varje medarbetare känner till och i sitt dagliga arbete följer reglerna för sitt eget arbete och bolagets instruktioner. Compliancefunktionen spelar en viktig roll i detta arbete.

Därför ger vi utbildning och utbildar oss kontinuerligt. Vi kan varje dag lära av varandra i vårt arbete. Dessutom har alla Veritasanställda både möjlighet och skyldighet att delta i utbildning som rör deras arbete, exempelvis i webbkurser för hela personalen och mer skräddarsydd utbildning. Interna instruktioner för alla anställda finns på våra interna webbsidor och till stor del även på våra externa webbsidor.

Varje ny medarbetare på Veritas får inskolning i de anvisningar och tillvägagångssätt som gäller alla Veritasanställda och personens eget arbete. Hela personalen deltar regelbundet i en compliancewebbkurs där vi behandlar principerna för en ansvarsfull affärsverksamhet. Vi upprätthåller de anställdas kunnande i dataskydds- och datasäkerhetsfrågor genom årlig utbildning.

Mål 6: Varje Veritasanställd känner till lagar och bestämmelser som rör det egna arbetet

100 %

Prestationsprocent för personalens interna utbildning

År 2021

Vissa anvisningar godkänns årligen i ledningsgruppen och styrelsen och alla medarbetare informeras om ändringarna på intranätet. Dessa anvisningar omfattar etiska riktlinjer (code of conduct), anvisningar för bekämpning av korruption, anvisning om närkrets, riktlinjer för intressekonflikter, riskbedömning och riktlinjer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, insiderregler, riktlinjer för outsourcing och riktlinjer för arbetshälsa.

År 2021 ordnade vi för alla anställda webbkurser i dataskydd gällande personuppgifter samt hemlighållande av personuppgifter och affärshemligheter. Alla nya ordinarieanställda personer med insynsställning fick utbildning i insiderreglerna.

Under 2021 genomfördes en utbildning för alla avdelningar där man gick igenom anmälan om compliancerisker och operativa risker och den därmed sammanhängande processen.

Inskolningsprogrammet för nya medarbetare omfattar alla onlinekurser (GDPR, compliance) och säkerhetschefens utbildning om datasäkerhet.

Alla Veritasanställda kan delta i de månatliga företagsansvarskvarterna, där man går igenom aktuella ansvarsfrågor. I juni hölls en utbildning för alla intresserade om ansvarsfulla placeringar.

Ägarstyrning

I principerna för ägarstyrning drar vi upp riktlinjer för vilken slags ägare vi är, vilka våra förväntningar är och hur vi utövar de rättigheter som grundar sig på vårt innehav.

De uppdaterade principerna för Veritas ägarstyrning godkändes i bolagets styrelse 14.12.2021. De första principerna för ägarstyrning enligt den reviderade lagstiftningen gällde för 2020.

Ändringar jämfört med principerna för ägarstyrning 2021:

  • Tillämpningsområdet utvidgades till att omfatta alla direkta aktieplaceringar och placering i placeringsfonder i Finland och utomlands
  • Principerna gäller våra börsnoterade aktieplaceringar och placeringar i placeringsfonder i Finland och utomlands
  • I fråga om våra icke-noterade aktieplaceringar tillämpas principerna i tillämpliga delar.
  • I principerna beaktas ansvarsaspekterna i större utsträckning än tidigare

Vår uppgift som arbetspensionsförsäkrare är att sköta det lagstadgade pensionsskyddet och att placera pensionsmedlen så att vi strävar efter att få högsta möjliga avkastning inom ramarna för en godtagbar risknivå. På så sätt bär vi vårt ansvar som en del av Finlands pensionssystem.

Målet med vår placeringsverksamhet är att trygga finansieringen av arbetspensionssystemet på lång sikt. En god förvaltning av de objekt vi äger tryggar placeringsintäkterna på lång sikt och därför strävar vi efter att påverka våra ägarobjekt genom ägarstyrning.

I placeringsverksamheten lägger vi stor vikt vid ansvarsfrågor, dvs. faktorer som inverkar på miljön (E), på samhället och sociala faktorer (S) samt på god förvaltning (G).  Vi anser att de företag som i sin verksamhet strävar efter att beakta möjligheter och risker relaterade till ansvarsfullhet har bättre möjligheter att anpassa sina funktioner utifrån förändringar i den omgivning där affärsrörelsen bedrivs.

Vi uppmuntrar de bolag och placeringsfonder som vi äger att rapportera om sina miljökonsekvenser och att ställa upp ambitiösa mål för att stävja klimatförändringen, minska de skadliga miljöeffekterna och skydda naturens mångfald (E).

Vi anser att en rättvis och jämlik behandling av företagets anställda är en förutsättning för bolagets ekonomiska framgång på lång sikt. Att främja arbetshälsa är en del av vår verksamhet som arbetspensionsförsäkrare. Vi förväntar oss detsamma även av de bolag vi äger (S).

Vi anser att det är viktigt att investeringsobjekten engagerar sig i god förvaltning och styrning och att ägare/investerare behandlas likvärdigt (G).

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt att de bolag och placeringsfonder som vi äger informerar tydligt och i rätt tid samt åt att de visar öppenhet i frågor som är viktiga för oss som investerare när de rapporterar om sin ekonomiska situation, sin strategi och sina risker (G).

Som ägare deltar vi i bolagsstämmorna för bolag som är börsnoterade i Finland. Vid bolagsstämmorna stöder vi bolagsstyrelsernas förslag om det inte finns grundad anledning att agera annorlunda.

Vi publicerar varje år på våra webbsidor en rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, de viktigaste omröstningarna och vårt röstningsbeteende vid bolagsstämmor för sådana i Finland börsnoterade bolag där vi äger aktier.  Rapporter har publicerats för åren 2019, 2020 och 2021.

Mer information hittar du här: https://veritas.fi/sv/om-oss/resultatinformation-och-placeringar/principer-for-agarstyrning/

Mål 7: Vi utvecklar vår rapportering om ansvarsfull placeringsverksamhet

Av skäl som beror på PRI lämnades ingen utvärderingsrapport för 2021.