Att begränsa klimatförändringen är en av våra viktigaste prioriteringar när det gäller ansvarsfull placering och en del av vårt företagsansvarsprogram. Vi har ställt upp klimatmål för vår placeringsverksamhet: målet är en klimatneutral placeringsportfölj senast 2035. Dessutom vill vi att våra fastighetsplaceringar är klimatneutrala senast 2030. På lång sikt är vår ambition att våra placeringar ska vara i linje med klimatavtalet från Paris.

Vi har utarbetat en klimatpolicy för placeringar där vi fastställer åtgärder för att hantera klimatriskerna i vår portfölj. År 2021 kompletterade vi vår klimatpolicy med en klimatvägkarta där åtgärder fastställs för att uppnå klimatmålen.

Veritas klimatvägkarta gäller för närvarande två tillgångsslag: börsnoterade aktieplaceringar och fastighetsplaceringar. Dessa tillgångsslag utvaldes till den första versionen av klimatvägkartan, eftersom datatillgången gällande dessa är god.

Den nuvarande klimatvägkartan är bara den första av sitt slag och är ännu inte fullständig. Vår ambitions är att efter att ha förbättrat datatäckningen utvidga klimatvägkartan till att omfatta fler tillgångsslag i framtiden – detta dokument kommer alltså att ändras över tid.

År 2022 lanserar vi ett utvecklingsprojekt för att undersöka datatillgången och datatäckningen. Vår ambition är att öka täckningen och antalet tillgångsslag på vår klimatvägkarta. De data som finns tillgängliga i slutet av 2021 täcker cirka 62 procent av vår portfölj.

Mål 5: Vi jobbar för att bromsa klimatförändringen

140,8

Placeringsportföljens viktade koldioxidintensitet (TCFD)*

*Vårt mål är att 2022 minska vår koldioxidintensitet i enlighet med vår ambition att vara klimatneutrala 2035.

Aktivt ägande och inflytande

Vi tror på aktivt ägande och inflytande. Vi strävar efter att utöva inflytande på investeringsobjekten för att hejda klimatförändringen. Vi deltar i flera investerarinitiativ och för en regelbunden dialog om klimatfrågor med våra placeringsobjekt. Vi genomför exempelvis regelbundet en ESG-enkät bland våra kapitalförvaltare för att kartlägga hur olika hållbarhetsfaktorer har beaktats i placeringsverksamheten. I enkäten betonar vi särskilt klimatfrågor. Dessutom uppmuntrar vi våra investeringsobjekt att rapportera i enlighet med TCFD-ramverket och EU:s taxonomi. I avsnittet ”Ägarstyrning” senare i denna rapport redogörs mer ingående för hur vårt ägande och inflytande ser ut.

Samarbete med andra investerare

Utöver PRI har vi också undertecknat initiativen Fiduciary Duty in the 21st Century samt Climate Action 100+. Vi är medlemmar i CDP-samfundet och Finsif-forumet för ansvarsfulla investeringar i Finland.

Projekt för inflytande och samarbete inom ansvarsfull placering 2021

  • Påverkan för att få företag att rapportera om klimatförändringar inom ramen för CDP-initiativet Non-Disclosure Campaign
  • Påverkan för att få företag att fastställa vetenskapsbaserade klimatmål inom ramen för CDP:s Science-Based Target-kampanj
  • PRI:s ställningstagande gällande information om klimatförändringar som ska rapporteras till SEC
  • Beaktande av barnens rättigheter i placeringsverksamheten – konsult för UNICEF
  • Finsifs guide till ansvarsfull placering
  • Påverkan på staterna för att påskynda klimatåtgärderna inom ramen för The Investor Agenda.