Vi stöder våra kundföretags verksamhet för att minska risken för arbetsoförmåga. Vi erbjuder arbetsplatser av alla storlekar och arbetstagare som är försäkrade hos oss information, kunnande och verktyg för att bedöma, säkerställa och återställa arbetsförmågan.

Utöver rådgivning i frågor som gäller arbetsförmåga erbjuder vi våra kunder riskkartläggning som ger företagen en bild av läget i fråga om riskerna för arbetsförmågan och ger dem möjlighet att jämföra sitt läge med våra andra kundföretag. Med hjälp av kartläggningen kan företagen också identifiera sina egna utvecklingsobjekt.

I våra kundföretags projekt för arbetsförmåga ligger fokus ofta på arbetsplatsen, chefsarbetet och personalprocesser som främjar arbetsförmågan.  Det är givetvis viktigt, men stöd behövs också på det individuella planet – arbetshälsan på arbetsplatsen som helhet är beroende av arbetsförmågan hos varje individ. År 2021 var ett av våra utvecklingsobjekt att leda sig själv och främja arbetsförmågan.

Vårt samarbete med Arbetshälsoinstitutet inleddes våren 2021 och vi erbjöd alla våra kunder en tjänst som gör det möjligt för var och en av oss att kartlägga sin egen arbetsförmåga och även få tips för att upprätthålla den. Tjänsten fick ett bra mottagande och har använts mer än 1 300 gånger under året.

Mål 3: Vi stöder våra kunder i hanteringen av risker för arbetsoförmåga

78

Kundernas betyg för utbildningarna gällande arbetsförmåga, NPS*

*Vårt mål är att NPS-talet är högre än 50.

Arbetspensionsrehabilitering hjälper en att fortsätta I arbetslivet trots nedsatt arbetsförmåga

Ibland kan insjuknande eller sjukdom utgöra ett hinder för att fortsätta arbeta. Målet med arbetspensionsrehabiliteringen är att rehabiliteringsklienten ska kunna återgå till arbetslivet och att på detta sätt minska behovet av invalidpensionering. Arbetspensionsrehabiliteringen kan bestå av arbetsprövning, arbetsträning, fortbildning, omskolning eller stöd för företagsamhet.

År 2021 har vi varit intensivt engagerade i branschens gemensamma arbete för att förbättra arbetspensionsrehabiliteringens effektivitet. Arbetet har omfattat såväl precisering av rehabiliteringsåtgärderna som utveckling av instrumenten för uppföljning och mätning. Det här arbetet fortsätter, men till exempel när det gäller arbetsprövningar har små förbättringar och preciseringar gjorts redan under 2021.

När det gäller dem som återvänder till sitt eget arbete efter sjukfrånvaro har särskild uppmärksamhet ägnats åt behovet av att anpassa arbetsuppgifterna. Statistiken har också specificerats i tre steg, så att vi i framtiden bättre kan analysera de olika arbetsprövningarna och se om det finns skillnader mellan dem när det gäller sysselsättningen. På detta sätt kan vi ytterligare förbättra det stöd som ges.

År 2021 minskade antalet ansökningar om arbetspensionsrehabilitering såväl hos oss som hos andra bolag. I fjol fattade vi totalt 187 beslut om rehabilitering (2020: 202).  Vi meddelade totalt 212 (256) förhandsbeslut om rätt till rehabiliteringsstöd eller rehabilitering. Antalet rehabiliteringsansökningar som avgjorts inom hela branschen var på motsvarande sätt 6 804 (7 295) och antalet förhandsbeslut var totalt 6 154 (7 295).

Det är viktigt för Veritas att den rehabilitering som stöds är framgångsrik. Vi förutsätter att rehabiliteringens sysselsättande verkan och arbetsuppgifternas lämplighet bedöms innan rehabiliteringsplanen godkänns. I detta arbete har vi också stöd av våra försäkringsläkare, som ger ett medicinskt utlåtande när det gäller arbetsuppgifternas eller branschens lämplighet för rehabiliteringsklienten. En del rehabiliteringsansökningar uppfyller tyvärr inte villkoren för rehabilitering. Under det senaste året gav vi avslag på 42,8 procent av ansökningarna (34,7). Inom hela sektorn avslogs 39 procent (35,4) av ansökningarna.