År 2021 var ett mycket framgångsrikt år för Veritas speciellt vad beträffar försäljning och kundlojalitet. Försäljningen slog nya rekord mätt både i premievolym och antal nya försäkringar, samtidigt som kundlojaliteten förbättrades avsevärt jämfört med tidigare år. Coronapandemin präglade till många delar verksamheten även under 2021 och vi fortsatte att förbättra och utveckla de nya arbetssätt och verktyg som vi tog i bruk under 2020, för att anpassa oss till de nya förhållandena.

Publiceringen av Veritas första företagsansvarsrapport i april 2021 var en milstolpe i vår ambition att tydliggöra och lyfta fram hur vi jobbar med vårt företagsansvar. Våra fyra tyngdpunktsområden för ansvarsfullhet och företagsansvar är oförändrade; kunder och förmånstagare, ansvarsfull placeringsverksamhet, god förvaltning och ansvarsfull arbetsgivare.

Kunder och förmånstagare

Veritas betalar månatligen ut pensioner till närmare 38 000 pensionstagare och för många av dem är pensionen den viktigaste utkomstkällan, vilket kräver att verksamheten måste skötas störningsfritt. Då man även räknar med de försäkrade företagarna samt arbetstagarna hos våra kunder handhar Veritas det lagstadgade pensionsskyddet för över 116 000 finländare. Det är ett mycket ansvarsfullt uppdrag som vi tar oss an med ödmjukhet.

Veritas eftersträvar att kundservicen skall upplevas som individuell och personlig. Ett viktigt element i detta är att alla våra försäkringskunder har en egen namngiven kontaktperson, som kunden kan kontakta i alla ärenden. Det bästa kvittot på att Veritas personliga kundservice håller den höga standard vi eftersträvar, är att kundlojaliteten klart har förbättrats under de senaste åren. Allt färre kunder väljer att flytta sina försäkringar till andra pensionsförsäkringsbolag. Samtidigt lockar Veritas till sig allt fler kunder från de andra pensionsförsäkringsbolagen. Allt fler nya företagare och nystartade företag väljer också att teckna sin lagstadgade pensionsförsäkring i Veritas.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Pensionsförsäkringsbolagen skall placera de fonderade pensionsmedlen så att möjligast god avkastning uppnås med skälig risktagning. Detta innebär också att vi bör säkerställa att våra placeringsobjekt agerar ansvarsfullt. I bedömningen beaktas miljöfaktorer, sociala faktorer och god förvaltning. Vi är övertygade om att ansvarsfullheten minskar våra risker och ökar avkastningen på lång sikt.

I slutet av 2021 fastställde Veritas en ny klimatplan för placeringsverksamheten. I klimatplanen fastställs åtgärder och delmål för att uppnå det långsiktiga målet på en klimatneutral placeringsportfölj 2035. För våra direkta fastighetsplaceringar är målet att uppnå klimatneutralitet redan 2030. Etappmålen har i detta skede fastställts för noterade aktieplaceringar och direkta fastighetsplaceringarna. Avsikten är att klimatplanen kommer att omfatta flera tillgångsslag, då väl tillförlitlig data blir tillgängligt i större omfattning och med bättre täckning.

Under 2021 uppdaterade Veritas även principerna för ägarstyrning så att de numera, förutom direkta aktieplaceringar, även omfattar placeringar i fonder. Principerna för ägarstyrning definierar bland annat vilken slags ägare Veritas är, vilka förväntningar vi har på bolagets eller fondens verksamhet och hur vi använder oss av de rättigheter som vår placering medför.  

Rapportering är en central del av ansvarsfull placeringsverksamhet i ett pensionsbolag.  Rapporteringsramverken utvecklas kontinuerligt, vilket småningom kommer att leda till allt mer standardiserad, högklassig och jämförbar rapportering. Förenhetligandet av rapporteringen kring ansvarsfull placeringsverksamhet borde också leda till att tillgången till heltäckande och pålitlig data förbättras. Utbudet av data har utökats under de senaste åren, men till alla delar finns dock nödvändigdata inte ännu tillgänglig. Speciellt gäller detta onoterade placeringar.

God förvaltning

Under 2021 uppdaterades Veritas etiska verksamhetsprinciper (Code of Conduct). I de etiska verksamhetsprinciperna definieras Veritas sätt att agera i enlighet med bolagets värderingar och den omfattande reglering som berör verksamheten inom arbetspensionsförsäkringsbolag. De övergripande etiska verksamhetsprinciperna kompletteras av detaljerade anvisningar gällande bland annat god försäkringssed, sekretess och tystnadsplikt, insiderregler, jäv, undvikande av intressekonflikter och tagande av mutor. Dessa detaljerade anvisningar uppdateras regelbundet och fastställs av Veritas styrelse.

Ansvarsfull arbetsgivare

De nya arbetssätt och verktyg som pandemin fört med sig, har blivit en del av vår vardag och kommer till många delar att fortsätta vara en del av vardagen även efter pandemin. Distansarbete kommer att vara en viktig komponent också i framtiden, trots att omfattningen av distansarbetet kommer att minska från nuvarande nivåer. Distansarbete bör, i högre grad än under pandemin, varvas med kontorsarbete för att stärka välmående hos våra medarbetare via det stöd som arbetsgemenskapen kan ge. Den dialog och kreativitet som krävs i utvecklingen av kundservicen och verksamheten i övrigt är också lättare att uppnå, då våra medarbetare regelbundet är fysiskt närvarande på kontoren. 

Den goda personaltillfredsställelsen i Veritas har utvecklats sakta men säkert i rätt riktning under de senaste åren. En viktig komponent i detta är utveckla chefsarbetet, som är en av de viktigaste nycklarna för välmående i arbetet hos våra medarbetare. Detta syns också i form av ständigt bättre vitsord för chefsarbetet i de regelbundna personalundersökningar som gjorts.

Jag vill rikta ett stort och uppriktigt tack till vår växande skara kunder för den tillit som ni visat gentemot Veritas samt till våra samarbetspartners och hela vår personal för utomordentligt fina arbetsinsatser under ytterligare ett exceptionellt år!

Tommy Sandås
Tf. Verkställande direktör