Mål Mätetal Utgångsnivå 2020 Mål 2021 Utfall 2021 Utfall 2022 FN:s mål för hållbar utveckling
Kunder och förmånstagare
Vi fattar pensionsbeslut snabbt och pålitligt Ansökningarnas handläggningstid i dagar 27 dagar 22 dagar 25 22 dagar
Beslutens beständighet vid ansökan om ändring 86,40 % 85 % 86 % 85 %
Vi satsar på kundbetjäning Betyg för kundbetjäningen (NPS) Pensionstjänster 70 Försäkringstjänster 68 ≥ 50 Pensionstjänster 67 Försäkringstjänster 71 ≥ 50
Vi stöder våra kunder i hanteringen av risker för arbetsoförmåga Kundernas betyg för arbetsmiljöutbildningarna (NPS) 82 ≥ 50 78 ≥ 50
Ansvarsfull placerings-verksamhet
Vi utvecklar vår placeringsverksamhet i en mer ansvarsfull riktning Betyg i PRI-rapporten Två betyg under medianen Alla betyg minst på medianen Inte uppskattad*** Alla betyg minst på medianen
Vi jobbar för att bromsa klimatförändringen Placeringsportföljens viktade koldioxidintensitet 202,3 Minska koldioxidintensiteten enligt målet att vara klimatneutrala 2035 140,8 Minskning av koldioxidintensiteten enligt klimatvägkartan
God förvaltning
Varje Veritasanställd känner till lagar och bestämmelser som rör det egna arbetet Utbildning, prestationsprocent 100 % 100 % 100 % 100 %
Vi utvecklar vår rapportering om ansvarsfull placeringsverksamhet Betyg i PRI-rapporten A 5** Inte uppskattad*** 5**
Ansvarsfull arbetsgivare
Vi samarbetar och engagerar våra medarbetare Frågor om samarbete och engagemang i personalenkäterna Medeltal 92 % (helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt) Medeltal ≥ 90 % (helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt) Medeltal 90 % (helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt) Medeltal ≥ 90 % (helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt)
Alla har rätt till ett gott ledarskap Frågor om chefsarbete i personalenkäterna Medeltal 8,5 (standardavvikelse 1,2) Medeltal ≥ 8,5 (standardavvikelse ≤ 1) Medeltal 8,6 (standardavvikelse 1,2) Medeltal ≥ 8,5 (standardavvikelse ≤ 1)

*inkl. börsnoterade aktier och börsnoterade företagslån
**PRI:s utvärderingsskala ändras för 2021. Den nya utvärderingsskalan är 1-5.
***Av skäl som beror på PRI lämnades ingen utvärderingsrapport för 2021. Nästa PRI-rapportering görs 2023.