Vid Veritas hör ett jämlikt och likvärdigt bemötande av medarbetarna till vardagen: hos oss har var och en rätt att våga vara sig själv. Detta syns framför allt i jämställdhet mellan könen och olika åldersgrupper, men också i en stark tvåspråkighet. I personalundersökningen 2021 uppgav 86 procent av de anställda att de upplever att de behandlas jämlikt och likvärdigt. Motsvarande siffra för 2019 var 80 procent.

En viktig faktor bakom erfarenheterna av likvärdighet och jämlikhet är strävan efter öppen kommunikation och konkret samarbete samt delaktighet genom hela organisationen. På basis av samma enkät har vi tillsammans med representanter för personalen arbetat med en jämställdhets- och likabehandlingsplan för de kommande åren.

Förvaltning, %

Vi strävar efter rättvis ersättning för alla genom att lönesättningen för alla våra medarbetare grundar sig på hur krävande arbetsuppgifterna är och på medarbetarens kompetens och förmåga att klara av arbetsuppgifterna. Vid klassificeringen av kravnivån använder vi HAY-systemet för bedömning av arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Vår platta organisation möjliggör att det inte finns någon onödig hierarki. I framtiden kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt att alla medarbetare har tillräcklig kunskap om belöningsfrågor och att cheferna verkligen kan gå igenom de här frågorna tillsammans med sina medarbetare och redovisa för motiveringarna.

Grunden för medarbetarupplevelsen skapas redan under rekryteringsfasen

Vi börjar skapa en god medarbetarupplevelse redan vid rekryteringen av en ny medarbetare. Vi bemöter våra arbetssökande respektfullt och rättvist och håller dem hela tiden underrättade om hur rekryteringsprocessen framskrider. Vi kommunicerar öppet om de olika skedena av rekryteringen och om de faktorer som ligger bakom våra beslut. Alla arbetssökande får personlig information om rekryteringsprocessens förlopp och ingen lämnas ovetande. Vi försöker göra intervjuerna så lediga och människonära som möjligt. Vi tror att en bra upplevelse som arbetssökande skapar en stark grund för nya anställda att förbinda sig vid Veritas.

För att ständigt förbättra våra arbetssökandes upplevelse av rekryteringsprocessen får alla sökande efter varje rekrytering besvara en enkät som gäller deras upplevelse som sökande. På så sätt får vi värdefull feedback om vår rekryteringsprocess och av den bild vi förmedlar som arbetsgivare.

Kompetensen bygger på omfattande inskolning

Varje ny anställd vid Veritas får en personlig inskolningsplan och en namngiven handledare. I planen ingår utöver inskolning i de egna arbetsuppgifterna också introduktion i Veritas övriga funktioner och arbetspensionsbranschen i allmänhet. Också de som övergår till nya uppgifter eller återgår till arbetet efter en lång frånvaro får en inskolningsplan, vars längd varierar beroende på medarbetarens arbetserfarenhet och frånvarons längd.

I inskolningsplanen utnyttjas kurser inom ramen för vår webbutbildning. Det är synnerligen viktigt för oss att såväl nya som mer erfarna Veritasanställda är uppdaterade om de bestämmelser som gäller för branschen. Under inskolningen för nya anställda minst ett uppföljningssamtal med sin närmaste chef och när inskolningsperioden löper ut förs ytterligare ett avslutande samtal.

Tack vare breda befattningsbeskrivningar kan vi erbjuda en övergripande kundservice, något som är viktigt för oss. Kontinuerlig utveckling av verksamheten är en del av vårt sätt att arbeta. Vid Veritas kan var och en inverka på sitt eget arbete, lära sig nytt och utvecklas för att nå de gemensamma målen. Var och en tar ansvar för sin kompetens som sakkunnig, men också för sin förmåga att betjäna kunder och för sina tekniska färdigheter.

Varje medarbetare har årligen ett motivations- och kompetenssamtal med sin chef där framtida kompetensbehov och medarbetarensutvecklingsönskemål beaktas. Utgående från samtalet upprättas en individuell utvecklingsplan för att säkerställa ett tillräckligt mångsidigt kunnande och tillräcklig utveckling. Som metoder för utveckling används exempelvis ett system med ersättare, bredare och kompletterade arbetsuppgifter, arbetsrotation och korsutbildning samt nya virtuella utbildningsformer.

En föränderlig omvärld, ny teknik och moderna arbetssätt kräver ny slags kompetens. Vi ser till att utveckla sådana förmågor som behövs i framtiden.

Insatser för arbetshälsan

Medarbetarnas välbefinnande är av största vikt hos Veritas. År 2021 satsade vi särskilt på genuin omsorg, på att lyssna på våra medarbetare, på att beakta verksamhet som är förenlig med våra värderingar samt som ett långsiktigt tema på en öppen kommunikationskultur och flexibilitet i arbetslivet.

Våren 2021 genomfördes en bredare personalenkät, och resultaten behandlades närmare i separata workshoppar på de olika avdelningarna. I workshopparna diskuterade man öppet utvecklingsobjekt både på avdelningsnivå och på företagsnivå, och varje avdelning utarbetade en plan för sina framtida utvecklingsåtgärder. Dessutom fick varje avdelning möjlighet att framföra en hälsning till ledningen och uttrycka sina egna förhoppningar och tankar gällande utvecklingen av Veritas verksamhet. Ledningsgruppen har regelbundet gått igenom de här hälsningarna och funderat över åtgärder för att utveckla saker och ting och har även öppet tagit ställning till de förhoppningar som av en eller annan anledning inte är möjliga att förverkliga just nu.

Hösten 2021 lanserade vi en utmärkelse som delas ut till Månadens Värdefulla i samband med vårt interna kommunikationsmöte med Veritas Café. Syftet är att lyfta fram vardagliga gärningar, framgångar, bedrifter, överlevnadshistorier och, naturligtvis, även missar som har lett till värdefulla lärdomar och att varje månad tacka en Veritasanställd för verksamhet som är förenlig med våra värderingar. Detta har hittills varit ett mycket omtyckt koncept, och medarbetarna har aktivt anmält sina värdefulla kolleger med fina motiveringar.

Våra anställda har också hoppats på en öppnare kommunikation och bättre informationsutbyte över avdelningsgränserna samt större transparens i de olika avdelningarnas verksamhet. Våren 2021 utmanade vi därför avdelningarna att presentera sig på intranätet. Varje avdelning kommer att göra fritt utformad videopresentation och utmanar sedan följande avdelning. Efter att alla presentationer blivit färdiga får våra anställda rösta om vilken avdelning som förtjänar titeln för den bästa avdelningspresentationen. Under 2021 satsade vi dessutom på en modernare projektkommunikation i samband med interna projekt.

Vi strävar också efter att göra det enklare att förena arbetet och det övriga livet genom flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete, och familjevänlighet är vardag för oss; också pappaledigheten är betald. En viktig del av arbetet för varje chef är att stödja teammedlemmarnas arbetsförmåga och tillsammans försöka komma fram till flexibla lösningar exempelvis på utmaningarna i olika skeden av livet.

Vardagen med en ny typ av hybridarbete

Coronapandemin tvingade också oss att arbeta på distans mer eller mindre, och det har lärt oss nya förfaranden som får vardagen att löpa smidigare. Det lönar sig inte att släppa taget om dessa goda förfaranden, men man måste också ta hänsyn till de utmaningar som den långa pandemitiden fört med sig, såsom de konsekvenser som bristande gemenskap har för arbetsförmågan, att det blivit svårare att sprida och dela kunskap och att innovationsvinningarna blivit långsammare. Därför är den nya vardagen också för Veritasanställda en hybrid, där vi arbetar tillsammans både virtuellt och ansikte mot ansikte.

Den nya arbetsmodellen har utarbetats gemensamt med hjälp av enkäter och workshoppar samt med utnyttjande av företagshälsovårdens yrkeskunskap. Den modell som skapats gemensamt innehåller anvisningar, varav en del gäller alla medarbetare, medan andra är sådana som man kan komma överens om per sektor, avdelning eller team. På det här sättet vill vi försäkra oss om att de olika enheterna hittar de arbetssätt som passar just dem bäst. Modellen kräver att alla arbetar aktivt, anpassar sig och tar ansvar.

eNPS (Employee Net Promoter Score) är en mätare på de anställdas rekommendationsvilja och engagemang. I eNPS-enkäten ställs frågor om hur sannolikt de skulle rekommendera Veritas som arbetsgivare. eNPS-talet fås genom att andelen kritiker (betyg 0–6) dras av från procentandelen förespråkare (betyg 9 eller 10). I eNPS-mätningen är sämsta möjliga resultat -100 och bästa möjliga resultat 100. Ett eNPS-tal högre än 0 kan anses vara ett bra resultat, medan ett tal över 20 redan är ett utmärkt resultat.