Användarvillkor för webbplatsen

Innehåll

  • Allmänna anvisningar
  • Upphovsrätt
  • Begränsning av Veritas ansvar
  • Ansvar för överlämnade uppgifter och uppdrag
  • Lagring och behandling av uppgifter
  • Ändring av användarvillkoren och webbplatsen
  • Integritetsskydd
  • Tillämplig lag

Allmänna anvisningar

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (senare Veritas) publicerar och producerar samt redigerar innehållet på webbplatsen www.veritas.fi.

Genom att öppna webbplatsen godkänner du våra användarvillkor och förbinder dig till att följa dem.

Webbplatsen kan dessutom innehålla separata servicespecifika villkor som du måste godkänna om du vill använda tjänsten och på vilka dessa allmänna användarvillkor tillämpas endast sekundärt.

Upphovsrätt

Äganderätten till webbplatsen, upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter tillhör Veritas om inget annat anges separat. Att kopiera, sprida, ändra eller annars kommersiellt utnyttja webbplatsens innehåll eller grafiska layout är förbjudet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Veritas. Att lagra information på sin egen dator eller skriva ut information för privat bruk är tillåtet.

Webbplatsen www.veritas.fi (inklusive därtill anslutna tjänster) tillhandahålls utan förbindelser och sådan som den är. Informationen på webbplatsen är av allmän natur och vi garanterar inte att den kan tillämpas i enskilda fall.

Begränsning av Veritas ansvar

Webbplatsen riktas enbart till den finländska marknaden.

Vi ansvarar inte för riktigheten i de uppgifter som återges på webbplatsen eller för eventuella kostnader, förluster, indirekta eller direkta skador som kan förorsakas av användningen av uppgifterna.

Den information som återges på webbplatsen kan till ingen del betraktas som offert, uppmaning, förbindelse eller annan skyldighet som binder oss, ifall annat inte meddelats. Närmare information om de produkter och tjänster som erbjuds får du per telefon eller e-post, på vår chatt eller nättjänst eller genom att personligen besöka vårt kontor.

Vi ansvarar inte heller för avbrott i tjänsten eller skador förorsakade av eventuella tekniska störningar såsom störningar i datatrafiken eller datasystem, skadliga program eller datasäkerhetsrisker. Vi garanterar således inte att webbtjänsten och till den anslutna tjänster hela tiden eller oavbrutet skulle stå till ditt förfogande. Texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare eller andra publicerade filer på webbplatsen kan innehålla tekniska eller innehållsmässiga fel, och vi ansvarar inte för att de fungerar felfritt eller utan avbrott. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra än Veritas tjänster. Vi ansvarar inte för innehållet i eller tillgängligheten för dessa tjänster, informationens riktighet eller ägande- eller upphovsrätt. På dem tillämpas den aktuella tredje partens användarvillkor och övriga villkor. Vi ansvarar inte för skador som förorsakats av att webbplatsens innehåll ändrats på olagligt sätt.

Vi ansvarar inte för kostnader, förluster eller andra skador orsakade av användningen av denna webbplats eller att tjänsten inte är tillgänglig eller förlust av uppgifter i samband med att tjänsten använts.

Ansvar för överlämnade uppgifter och uppdrag

Användaren skickar uppgifter över webben på eget ansvar. Vi ansvarar inte för att meddelanden som lämnats över webbplatsen hålls oskadda och oförändrade. Användaren ansvarar för att inte ladda upp olagligt eller annars olämpligt material på webbplatsen. Användaren ska försäkra sig om att uppladdat material inte innehåller virus eller på något annat sätt är skadligt.

Vi kan inte garantera konfidentialiteten i e-postmeddelanden som skickas över ett öppet datanät. Att sända konfidentiella uppgifter till Veritas med hjälp av oskyddad e-postförbindelse sker på användarens eget ansvar. Vi rekommenderar användningen av en skyddad meddelandetjänst i stället för e-post om du skickar oss konfidentiella personuppgifter eller bilagor.

Veritas har rätt att på användarens begäran förmedla allmän information per e-post till en av användaren given e-postadress. Vi ansvarar inte för att uppgifter som skickats med oskyddad e-postförbindelse över det allmänna nätet inte röjs i det offentliga nätet och inte för direkta eller indirekta skador som härvid kan uppstå.

Lagring och behandling av uppgifter

Veritas har rätt att spara och analysera uppgifter gällande webbplatsens användning i syfte att utveckla webbplatsens kvalitet och dess funktionalitet. Veritas kan också skaffa motsvarande information av en pålitlig tredje part.

Kundfeedback som sänds via Veritas webbplats kan behandlas och överföras till tredje parts datasystem. Eventuell överföring av kundfeedbackdata kommer endast att ske för att behandla och svara på feedback för Veritas räkning. Personuppgifter relaterade till feedback behandlas i enlighet med dataskyddsprincipen.

Veritas kan för kommunikationsändamål visa erhållen kundfeedback som direkta citat på webbplatsen. Feedbacken visas på webbplatsen fullständigt anonymt och på ett sådant sätt att den enskilda responsgivarens identitet inte kan framgå av sammanhanget.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i avsnittet om dataskydd.

Ändring av användarvillkoren och webbplatsen

Veritas har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor samt innehållet och layouten på eller tillgängligheten till webbplatsen samt därtill anslutna tjänster, modifiera kraven på apparatur som behövs för användningen av webbplatsen eller avsluta någon tjänst eller hindra användarens tillgång till webbplatsen. Veritas har rätt att avbryta tjänsten under service- och uppdateringsarbeten.

Integritetsskydd

Veritas har rätt att genom cookies eller på annat motsvarande sätt samla in uppgifter som berör användningen av webbplatsen i syfte att utveckla servicekvaliteten samt att följa upp och utveckla webbplatsens funktionalitet, eller för statistik och forskning.

Cookies är textfiler som sparas på din dator eller någon annan terminal du använder vid besök på våra sidor.

Uppgifterna samlas in bland annat med hjälp av Google Analytics.

Därtill kan tjänster som vi använder och som erbjuds av tredje part (som möjligheten till delning på sociala medier) genom cookies samla in uppgifter om användarens besök på vår webbplats för utnyttjande för riktad reklam. Informationen som samlats in kan också användas till att producera marknadsföringsmaterial utgående från användarens intressen. Dessa cookies kan inte kontrolleras av oss. Mer information om en tredje parts användning av cookies får du på den aktuella webbplatsen. Dessutom kan vi rikta innehåll så som förfrågningar baserat på besökarens beteende eller plats.

Du kan ändra dina inställningar för cookies när som helst. Använd denna länk för att se dina inställningar:

Hantera cookie-inställningar

Tillämplig lag

På förhållandet mellan Veritas och användare av webbplatsen www.veritas.fi tillämpas Finlands lag.

Villkoren uppdaterades senast 14.9.2020.