Redovisningsprinciper

Vi har i redovisningen i tillämpliga delar använt GRI-standarden (Global Reporting Initiative). Därtill rapporterar vi om risker och möjligheter i anslutning till klimatförändringen och tillämpar då TCFD-rekommendationerna (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

GRI-STANDARD INNEHÅLL REDOVISNING
102 - GENERELLA UPPLYSNINGAR
Organisationsprofil
102-1 Namnet på den redovisande organisationen Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
102-2 Sektorer, varumärken, produkter och tjänster Lagstadgad pensionsförsäkring
102-3 Organisationens huvudkontor Lemminkäinengatan 34, Åbo
102-4 Verksamhetsländer Finland
102-5 Organisationens ägarstruktur och bolagsform Privat aktiebolag. Mer information i Bolagsstyrningsrapporten.
102-6 Marknadsområden, sektorer Finland
102-7 Organisationens storlek Verksamhetsberättelse och bokslut
102-8 Information om löntagare och andra anställda Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare”
102-9 Leverantörskedja Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
102-10 Betydande förändringar i organisationen och leverantörskedjan Byte av verkställande direktör. Carl Pettersson var Veritas verkställande direktör till och med 11.4.2021. Tommy Sandås valdes som tf. verkställande direktör 12.4.2021. Styrelsen utsåg på sitt möte 9.7.2021 Carl Haglund till blivande verkställande direktör för Veritas. Haglund utför för tillfället ett introduktionsprogram och tar över ansvaret som verkställande direktör efter inlärningsperiodens slut.
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Riskhanteringens verksamhetsprinciper
102-12 Externt utvecklade principer eller initiativ som organisationen anslutit sig till eller stöder Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull placeringsverksamhet”
102-13 Medlemskap i organisationer och intressebevakningsorganisationer FA, TELA
Strategi
102-14 Verkställande direktörens översikt Företagsansvarsrapport: ”Verkställande direktörens översikt”
Etiska riktlinjer
102-16 Värden och affärsprinciper Vision och värderingar, Principer för ansvarsfull affärsverksamhet
Styrning
102-18 Förvaltningsstruktur Bolagsstyrningsrapport ”Bolagets förvaltning och ledning”
Intressentgrupper
102-40 Förteckning över organisationens intressentgrupper Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 100 % av personalstyrkan
102-42 Principer för identifiering och urval av intressentgrupper Intern väsentlighetsanalys
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
102-44 Viktiga frågor och angelägenheter som lyfts fram av intressenter Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
Redovisningsprofil
102-45 Enheter som ingår i bokslutet Verksamhetsberättelse och bokslut
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
102-47 Väsentlighetsaspekter Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
102-48 Reviderad information Inga förändringar.
102-49 Väsentliga förändringar i redovisningens omfattning och aspekternas beräkningsgränser Som mätetal för målet ”Vi jobbar för att bromsa klimatförändringen” används viktad koldioxidintensitet (TCFD) istället för koldioxidintensitet.
102-50 Redovisningsperiod 1.1.2021–31.12.2021
102-51 Datum för senaste redovisning 19.4.2021
102-52 Redovisningsfrekvens Rapporten publiceras årligen.
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen veritas@veritas.fi
102-54 Omfattningen av redovisningen i enlighet med GRI-standarderna Denna rapport har upprättats med tillämpning av den så kallade Referenced-nivån.
102-55 GRI-innehållsförteckning Företagsansvarsrapport: ”Gri-index”
102-56 Bestyrkande av redovisningen Rapporten har inte bestyrkts.
103 - LEDNINGSMODELL
103-1 Beräkningsgränser för väsentliga aspekter Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
103-2 Komponenterna i ledningsmodellen Företagsansvarsrapport: ”Verkställande direktörens översikt”
Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet är en del av allt vi gör”
Företagsansvarsrapport: ”God förvaltning”
Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”
103-3 Bedömningen av ledningsmodellen Företagsansvarsrapport: ”Verkställande direktörens översikt”
Företagsansvarsrapport: ”God förvaltning”
200 - EKONOMISK PÅVERKAN
Ekonomiska resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Verksamhetsberättelse och bokslut
Företagsansvarsrapport ”Kunder och förmånstagare”
201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull placeringsverksamhet”
Indirekt ekonomisk påverkan
203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning Företagsansvarsrapport: ”Kunder och förmånstagare”
Antikorruption
205-2 Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption Personalen deltar årligen i utbildning i bolagets riktlinjer mot mutor.
300 - MILJÖPÅVERKAN
Energi
302-1 Organisationens egen energiförbrukning Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
302-4 Minskning av energiförbrukningen Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
Vatten och vattenutsläpp
303-5 Vattenförbrukning Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”
Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”
Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
305-4 Utsläppsintensitet för växthusgaser Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp Företagsansvarsrapport: ”Klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD”
Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
Avfall
306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfullhet i fastigheter”
400 - SOCIAL PÅVERKAN
Anställningsförhållanden
401-1 Antalet nya anställda och personalomsättning Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare”
401-3 Föräldraledighet Utöver lagstadgade och kollektivavtalsbaserade rättigheter har också papporna lika lång avlönad ledighet som mammorna, dessutom flexmöjligheter.
Utbildning
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare”
404-2 Program för kompetensutveckling och förändring Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare”
404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och deltar i utvecklingssamtal 100 %
Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfald i förvaltningsorganen och personalen Företagsansvarsrapport: ”Ansvarsfull arbetsgivare”
Offentliga beslut
415-1 Politiskt stöd Vi varken stöder eller bistår politiska partier eller politiker.