Vi erbjuder personlig service och satsar på kundbetjäningen så att våra kunder får den hjälp de behöver snabbt och pålitligt. Vi ger våra kunder råd och stöd i pensionsärenden under hela karriären.

Företagar- och företagskunder sätter värde på att få service av sin egen kontaktperson

Veritas har hand om arbetspensionsförsäkringen för ungefär 14 200 företagare och 8 000 företag. Vi är det enda arbetspensionsbolaget som erbjuder FöPL- och ArPL-kunderna en egen specialist på pensionsförsäkringsfrågor. Betydelsen av personlig kundbetjäning har blivit allt större i det väldigt osäkra läget under de senaste åren. Under coronapandemin har det funnits efterfrågan på snabb kundservice där man har förståelse för kunderna och vi har lyckats hjälpa våra kunder vid omställningar av många olika slag.

Kundbetjäningens nåbarhet och kundernas nöjdhet med servicen förblev under 2021 på en väldigt god nivå. Vi mäter hur nöjda kunderna är med NPS-enkäter efter servicesituationer och vår ambition är att resultatet alltid ska vara över 50.

Mål 1: Vi satsar på kundbetjäning

+ 71

Betyg av FöPL- och ArPL-kunderna, NPS*

*NPS (Net Promoter Score) är en allmänt använd mätare på kundnöjdhet. I NPS-enkäten får kunderna frågan hur troligt det är att de skulle rekommendera Veritas/Veritas tjänster. NPS-talet erhålls genom att andelen kritiker (betyg 0–6) dras av från procentandelen förespråkare (betyg 9 eller 10). I NPS-mätningen är sämsta möjliga resultat -100 och bästa möjliga resultat 100. Som ett bra resultat betraktas i allmänhet ett NPS-tal som ligger över 50.

Tack vare det goda betyget för kundbetjäningen och vårt aktiva kundarbete steg kundnöjdheten 2021 till en rekordnivå. Vi lyckades också bättre än någonsin tidigare med försäljningen. Totalt 2 828 nya företagarkunder och 1 732 nya företagskunder valde Veritas till sitt arbetspensionsbolag.

Diskussioner och kommunikation om FöPL-arbetsinkomsten

Finansinspektionen inledde 2021 en utredning om verkställandet av pensionslagen för företagare (FöPL) vid arbetspensionsbolagen. Målet för den tematiska bedömningen var att utreda huruvida verkställigheten är förenlig med regleringen, i synnerhet om arbetsinkomsten fastställs i enlighet med regleringen och om den information som ges till företagare är adekvat. Finansinspektionens tematiska bedömning grundade sig på en oro för att FöPL-arbetsinkomsten ibland fastställs till ett för lågt belopp i förhållande till företagarens faktiska arbetsinkomster och arbetsinsats.

Finansinspektionens utredning gällde de praktiska förfarandena för fastställande av arbetsinkomst vid pensionsbolagen. Inspektionen poängterade att bolagens beslut om fastställande av arbetsinkomst till största delen har följt företagarens ansökan och påminde om att pensionsbolagen bär ansvar för att fastställa en korrekt arbetsinkomst som grundar sig på arbetsinsatsen.

Veritas preciserade under året sina egna instruktioner för uppskattning och fastställande av FöPL-arbetsinkomsten. Ärendet var på agendan också under kundmöten och i kommunikation till kunderna. Det är viktigt för oss att varje företagarkund förstår hur viktig FöPL-försäkringen är som grund för den sociala tryggheten. Utgående från arbetsinkomsten fastställs bland annat utkomstskydd för arbetslösa, sjukdagpenning, föräldrapenning och pensioner, såsom invalid-/sjukpension, rehabiliteringsstöd, familjepensioner samt ålderspension.  För att trygga företagarens försörjning ska FöPL-arbetsinkomsten ligga på rätt nivå.