Klimatförändringen har en omfattande inverkan på ekonomin och affärsverksamheten, varför det för institutionella placerare såsom Veritas är viktigt att kunna identifiera och hantera klimatrelaterade risker.

Klimatförändringen är ur placeringsportföljernas synvinkel inte bara en risk utan också en möjlighet. Anpassningen till klimatförändringen öppnar nya möjligheter för organisationernas och företagens affärsrörelse – till exempel kostnadsbesparingar genom effektivare användning av resurser eller intäktslogik genom utveckling av nya klimatsmarta produkter. Möjligheterna varierar naturligtvis beroende på inom vilken bransch eller vilken marknad företagen är verksamma.

Styrning

Veritas styrelse får en rapport om de klimatrelaterade riskerna och möjligheterna minst en gång om året. Styrelsen godkänner årligen principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet, klimatpolicyn för placeringar och principerna för ägarstyrning.

Veritas ledningsgrupp informeras också regelbundet, dock minst en gång om året, om den ansvarsfulla placeringsverksamheten samt om de risker och möjligheter som klimatförändringen medför.

Placeringsdirektören ansvarar för genomförandet av principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet och klimatpolicyn för placeringar. Utöver detta styr styrgruppen för ansvarsfulla investeringar under ledning av placeringsdirektören genomförandet av den ansvarsfulla placeringsverksamheten och klimatpolicyn för placeringarna.

Placeringsavdelningen ansvarar för det praktiska genomförandet av den ansvarsfulla placeringsverksamheten och ansvaret har integrerats i alla placeringsbeslut. Hållbarhetschefen fungerar som stöd för det praktiska genomförandet av ansvarsfull placering och som sakkunnig i fråga om ansvarsfull placering.

Strategi

De ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringen kan ses som både risker och möjligheter. Då klimatförändringen påverkar ekonomin och affärsverksamheten är det för institutionella investerare såsom Veritas viktigt att kunna identifiera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter.

Klimatriskerna innebär för placerarna två olika typer av risker: fysiska risker och transitionsrisker. De fysiska klimatriskerna är, som namnet säger, fysiska manifestationer av klimatförändringarna, såsom olika fenomen som har samband med temperaturhöjningen. De fysiska riskerna är ytterligare indelade i två underklasser: akuta och kroniska klimatrisker. De akuta riskerna är kortvariga risker som orsakas till följd av ett enskilt klimat- eller väderfenomen, såsom översvämning, orkan eller markbrand. Kroniska risker är i sin tur risker på lång sikt, såsom exempelvis den globala uppvärmningen och de ekonomiska skador som den orsakar.

De risker som hänför sig till övergången till en koldioxidsnål ekonomi kallas för omställnings- eller övergångsrisker, det vill säga transitionsrisker. Transitionsriskerna omfattar bland annat politiska och legislativa risker, risker i anslutning till förändringar i teknik och marknader samt imagerisker.

Klimatförändringen är ur placeringsportföljernas synvinkel inte bara en risk utan också en möjlighet. Anpassningen till klimatförändringen öppnar nya inkomstmöjligheter för organisationerna och företagen: kostnadsbesparingar genom effektivare användning av resurser eller inkomster genom utveckling av nya klimatsmarta produkter. Möjligheterna varierar beroende på inom vilken bransch eller vilken marknad företagen är verksamma.

Risker

Typ av risk Risk Tidsintervall Eventuell ekonomisk konsekvens
Transitionsrisker Politiska och legislativa risker Medellångt och långt Förändringar i värderingarna i takt med att regleringen i relation till klimatförändringen ökar i portföljinvesteringarna. Sämre värdering av koldioxidintensiva sektorer, kostnadsökningar, såsom priset på utsläppsrätter och koldioxidskatt på portföljinvesteringar.
Transitionsrisker Kraven på byggande ändras på grund av förändringar i naturförhållandena Medellångt och långt Kostnaderna för att bygga eller reparera fastigheter ökar avsevärt. Ansvar eller imagerisk för att byggnader inte uppfyller tidens krav.
Fysiska risker Akuta Översvämningar Medellångt Risker vid kuster och deltaområden. Försämrad tillgång till försäkringsskydd och sämre värdering av fastigheter. Behovet av bättre skydd kan öka kostnaderna.
Fysiska risker Akuta Stormar Medellångt Försämrad tillgång till försäkringsskydd. Behovet av bättre skydd kan öka kostnaderna.
Fysiska risker Akuta Störtregn Långt Försämrad tillgång till försäkringsskydd. Behovet av bättre skydd kan öka kostnaderna.
Fysiska risker Kroniska Höjningg av havsnivån Långt Försämrad tillgång till försäkringsskydd. Behovet av bättre skydd kan öka kostnaderna. Kan påverka värderingen och användbarheten av fastigheter.

Möjligheter

Typ Tidsintervall Eventuell ekonomisk konsekvens
Resurseffektivitet Kort och medellångt Bättre energieffektivitet kan minska kostnaderna i fastigheter.

Vi har identifierat de viktigaste klimatrisker som påverkar vår verksamhet. När det gäller portföljinvesteringar är de viktigaste riskerna förknippade med transitionsrisker samt politiska och legislativa risker. I takt med att lagstiftningen om klimatförändringar ökar finns det en risk för att värderingarna förändras. Detta är fallet särskilt inom koldioxidintensiva sektorer som är föremål för utsläppsrätter och en eventuell koldioxidskatt.

De fysiska riskerna gäller främst vår fastighetsportfölj. De fysiska riskerna uppträder till exempel som plötsliga översvämningsrisker eller som långsiktiga effekter på grund av en eventuell höjning av havsnivån. Riskerna kan hanteras vid valet av nya investeringsobjekt och vid planeringen av innehavet av befintliga fastighetstillgångar.

Möjligheterna i anslutning till klimatförändringen syns som nya klimatvänliga placeringsmöjligheter i takt med den gröna energiomställningen. I våra fastighetsplaceringar ger energieffektivitetsprojekt kostnadsbesparingar.

Scenarioanalys

Vi har gjort olika scenarioanalyser i vår portfölj. Med hjälp av scenarioanalyserna kan vi bedöma om placeringsportföljen är i linje med våra mål på lång sikt och om den uppfyller målsättningarna enligt Parisavtalet.

Nedanstående diagram visar fyra olika scenarier för Veritas placeringsportfölj. Olika uppvärmningsscenarier (1,5, 1,8 och 2 grader) visar hur mycket utsläppen borde minska för att den globala uppvärmningen ska hållas vid den grad som scenariots namn anger. I dessa scenarier ska klimatneutraliteten uppnås senast 2050. Det senaste scenariot ligger i linje med Veritas klimatneutralitetsmål, dvs. utsläppen bör minska med 100 procent fram till 2035.

Scenarioanalysen visar att utsläppen från Veritas aktie- och företagslåneportfölj är i linje med både Parisavtalet och Veritas klimatneutralitetsmål. Veritas minskade under 2021 utsläppen från sin aktie- och företagslåneportfölj snabbare än väntat. När det gäller scenarioanalysen är det dock bra att komma ihåg att den bara täcker en del av hela portföljen.

Noterade investeringar i aktier och företagsobligationer i olika uppvärmningsscenarier

Källa: FN, Emissions Gap Report 2021

Riskhantering

I vår klimatpolicy för placeringar har vi fastställt åtgärder för att hantera klimatrisker. Dessa åtgärder är:

 • analys, uppföljning och rapportering av koldioxidrisken
 • bedömning, uppföljning och rapportering av klimatförändringens ekonomiska konsekvenser
 • påverkan för att bromsa klimatförändringen.

Påverkan på investeringsobjekt för att bromsa klimatförändringen

Vi strävar efter att utöva inflytande på investeringsobjekten för att bromsa klimatförändringen. Vi deltar i flera investerarinitiativ och för en regelbunden dialog om klimatfrågor med våra investeringsobjekt. Vi gör exempelvis regelbundet en ESG-enkät bland våra kapitalförvaltare för att kartlägga hur olika hållbarhetsfaktorer har beaktats i placeringsverksamheten. I enkäten betonar vi särskilt klimatfrågor. Dessutom uppmuntrar vi våra investeringsobjekt att rapportera i enlighet med TCFD-ramverket och EU:s taxonomi. I avsnittet ”Ägarstyrning” senare i denna rapport redogörs mer ingående för hur vårt ägande och inflytande ser ut. Vi utvecklar integreringen av klimatriskhanteringen i hela företagets riskhantering under 2022. Omvända stresstester kommer att användas för bedömning av hur olika scenarier kan påverka våra placeringstillgångar (framför allt vårt direkta fastighetsinnehav). Scenarierna är bland annat en höjning av havsnivån med en meter, ökade översvämningar och betydande klimatuppvärmning i Finland. Tidshorisonten är från korta, dvs. akuta händelser till långvariga och kroniska scenarier.

Mätetal och mål

Ambitionen är att vår placeringsportfölj ska vara klimatneutral senast 2035. Det här är ett krävande mål som förutsätter samarbete över hela placeringsmarknaden. I fråga om fastighetsplaceringar är målet att vara klimatneutral redan 2030. Åtgärder och delmål för att uppnå dessa klimatmål har vi fastställt i klimatvägkartan för placeringar. Vi följer upp målet för klimatneutralitet i vår placeringsportfölj med hjälp av scenarioanalyser och genom att mäta portföljens klimatavtryck.

Kortfattat om klimatmålen för Veritas

Klimatneutral placeringsportfölj senast 2035

 • Börsnoterade aktieplaceringar:
  • 2025 klimatavtryck -30 %
  • 2030 klimatavtryck -50 %
 • Fastighetsplaceringar:
  • 2025 klimatavtryck -80 %
  • 2030 klimatneutralitet

Vi har beräknat följande hållbarhetsmått: klimatavtryck samt TCFD:s rekommenderade viktade koldioxidintensitet. Beräkningen har gjorts av en utomstående tjänsteleverantör i enlighet med TCFD:s anvisningar. Som metod användes GHG Protocol. Beräkningen omfattar utsläpp i Scope 1 och Scope 2, det vill säga företagens direkta utsläpp som härrör från den egna verksamheten samt indirekta utsläpp som härrör från företagets energi- och elförbrukning.

Veritas hållbarhetsmått för 2021 visade ett gott resultat. Vi har lyckats minska vårt klimatavtryck i enlighet med vår klimatneutralitetskarta och rent av snabbare. I fråga om aktieplaceringarna är analysens täckning utmärkt, men tyvärr är datatäckningen på räntesidan dålig. Det är inte meningsfullt att granska resultaten på räntesidan separat, utan bara tillsammans med resultaten för aktieplaceringarna.

Klimatavtryck av Veritas placeringar

wdt_ID   31.12.2021 31.12.2020 Förändring Marknadsindex som motsvarar placeringsportföljen 31.12.2021 Veritas vs index 31.12.2021

*Analysens omfattning: börsnoterade aktier 97 %, börsnoterade företagslån 40 %, börsnoterade aktier och företagslån 86 %

Vad är TCFD:s rapporteringsramverk?

Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures, dvs. TCFD, är en internationell rapporteringsram för bedömning de ekonomiska konsekvenserna av risker och möjligheter i anslutning till klimatförändringen. Syftet med rapporteringsrekommendationerna är att få konsekvent, framtidsorienterad och beslutsinriktad information om riskerna och möjligheterna med klimatförändringen.

Rapporteringsramen TCFD tar avstamp i fyra kärnelement: förvaltning (G), strategi (S), riskhantering (R) samt mätetal och mål (M). Enligt TCFD:s rekommendation visar rapporteringen från de rapporterande bolagen hur klimatförändringen återspeglas i företagets styrningsmodell, vilka strategier bolaget har när det gäller klimatförändringen, hur klimatförändringen beaktas i riskhanteringen och vilka mål och indikatorer som används för bedömning av risker och möjligheter i anslutning till klimatförändringen