Syftet med vår verksamhet är att vara en sådan pensionsförsäkrare som företagarna förtjänar. Vår vision är att erbjuda individuell och företagaranpassad service. Vi betjänar med individen i fokus och ett mänskligt grepp, personligen eller digitalt. Vi vill erbjuda de bästa kundupplevelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen. Ansvarsfullhet är inbyggt i allting som vi gör.

Veritas är ett arbetspensionsbolag som handhar lagstadgat pensionsskydd enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Genom att placera pensionstillgångarna lönsamt och sköta vår solvens bär vi vårt ansvar för pensionstillgångarna och för att pensionssystemets finansiering ska räcka till.

Veritas värdegrund som styr vår verksamhet:

• Modigt och uppriktigt oss själva
• Ständigt bättre
• Med företagaranda tillsammans

Fortsatt intensiv utveckling av arbetet för ansvarsfullhet

Arbetet för ansvarsfullhet utförs långsiktigt och förutsätter samarbete. År 2021 främjades ansvarsfullheten vid Veritas på många sätt. Under året utvidgades intressegruppsarbetet och ansvarsfullhetsnätverken. Ansvarsfullheten syntes ännu bättre än tidigare också i den externa och den interna kommunikationen.

Veritas deltog som finansiär i flera samarbetsinitiativ, där målet bland annat var att bromsa klimatförändringen och arbeta för barnens rättigheter. År 2021 godkände bolagets styrelse principerna för ett ansvarsfullt placerande och en klimatpolicy för placeringar samt principerna för ägarstyrning, som uppdateras årligen. Vi uppdaterade också vår klimatvägkarta och fastställde de etappmål som leder till målen. Vår ambition är att våra fastighetsplaceringar är klimatneutrala 2030 och våra andra placeringar 2035.

Veritas ansvarsfullhetsnätverk utvidgades också på andra fronter. Vi deltog för första gången i kampanjen för ansvarsfulla arbetsgivare på webbplatsen Oikotie, vi inledde samarbete med WWF i och med projektet Green Office och vi anslöt oss till Åbo stads klimatteam. Veritas deltog också i Finsifs arbete med att skriva en guide för ansvarsfull placering. Vi tror på att vi får mera till stånd tillsammans och därför fortsätter vi med att utveckla och främja samarbetet kring ansvarsfullhet.

Ansvarsfullheten framträdde tydligt i kommunikationen 2021. Vi utbildade personalen och ordnade varje månad infokvarter om ansvarsfullhet. Därtill publicerade vi bloggartiklar och nyheter i den interna kommunikationen. Utåt strävade vi efter att berätta om vår ansvarsfullhet på ett heltäckande och aktuellt sätt genom nyheter, blogginlägg och sociala medier. Utanför organisationen fördes vårt arbete för ansvarsfullhet fram också under webbinarier, där Veritas placeringsdirektör eller hållbarhetschef framträdde som talare.

Det ansvarsfulla året 2021

Januari

 • Veritas Green Office-arbetsgrupp, VeriGreen, inledde beredningen av ett miljöprogram under ledning av hållbarhetschefen.
 • Vi övergick till förnybar fjärrvärme i fastigheterna i Esbo, Vanda och Helsingfors. Största delen av Veritas fastigheter omfattas nu av förnybar energi.

Februari

 • Vi deltog i kampanjen för ansvarsfulla arbetsgivare.
 • Veritas inledde ett samarbete med Arbetshälsoinstitutet. Målet för partnerskapsavtalet är att stärka arbetsförmågan, förlänga arbetskarriärerna och framför allt att minska risken för arbetsoförmåga bland företagare.

Mars

 • Vi inledde den årliga PRI-rapporteringen om hur FN:s principer för ansvarsfullt placerande förverkligas i vår placeringsverksamhet.
 • Vi tog i bruk den digitala posttjänsten Kivra, som företagare kan använda för att ta emot, betala och arkivera sina fakturor och andra handlingar enkelt och säkert.

April

 • Veritas företagsansvarsrapport publicerades.
 • Vi deltog i utvecklandet av ett verktyg som UNICEF skapat. Med hjälp av verktyget kan företag, som en del av sina ESG-analyser, bättre än tidigare bedöma hur barnens rättigheter förverkligas.

Maj

 • I maj 2021 uppfyllde vi de tio kriterierna för Green Office och fick ett Green Office-certifikat för Veritas huvudkontor.

Juni

 • Sakkunniga från Veritas deltog i arbetet med att skriva Finsifs guide för ansvarsfull placering. Guiden publicerades i juni.

Augusti

 • Veritas huvudkontor fick BREEAM-miljöklassificeringen utmärkt (Excellent). BREEAM-klassificeringen är det ledande miljöklassificeringssystemet för byggande i Europa. Det används för bedömning av byggnaders miljökonsekvenser. BREAAM-miljöklassificeringen utmärkt är ännu sällsynt i Finland. Läs mer om ansvarsfullheten i våra fastigheter: Ansvarsfullhet i fastigheter.

September

 • Vi skickade en enkät till våra viktigaste intressentgrupper och kartlade vad de förväntar sig av Veritas ansvarsfullhet.
 • Veritas undertecknade tillsammans med 586 andra investerare ett upprop för att påskynda staternas åtgärder i kampen mot klimatförändringen (2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis).

Oktober

 • Veritas anslöt sig till Åbos klimatteam. Åbo stads klimatteam är en sammanslutning som riktar sig till aktörer i Åboregionen. Teamets syfte är att göra kampen mot klimatförändringen till en gemensam angelägenhet för alla i samhället.
 • Veritas deltog i miljöorganisationen CDP:s kampanj där stora företag uppmuntras att ställa upp vetenskapsbaserade klimatmål.

November

 • Vi arrangerade i samarbete med Kivra ett webbinarium för våra kunder med ansvarsfullhet som tema.

December

 • Veritas publicerade en klimatvägkarta för placeringar där åtgärder och etappmål definieras för hur klimatmålen ska nås.

Organisering av ansvarsfullheten

Veritas styrelse och ledningsgrupp behandlar de viktigaste riktlinjerna för ansvarsfullhet samt projekten och besluten i anslutning till hållbarhetsutvecklingen. I Veritas ledningsgrupp bär direktören för bolagsjuridik Piia Vuoti ansvaret för hållbarhetsfrågor och placeringsdirektör Kari Vatanen bär ansvaret för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Veritas har två grupper som samordnar företagsansvaret: en företagsansvarsgrupp och en styrgrupp för ansvarsfulla investeringar. Grupperna har som uppgift att samordna hållbarhetsfrågor i vårt bolag. Arbetsgruppernas medlemmar representerar mångsidigt de olika funktionerna i Veritas från avdelningen för juridiska ärenden till kommunikationen och från riskhanteringen till personalavdelningen.

Arbetsgrupperna har i sitt arbete stöd av hållbarhetschefen. Hållbarhetschefen fungerar som allmän koordinator i företagsansvarsfrågor och deltar aktivt i arbetet inom olika arbetsgrupper. Därtill informerar hållbarhetschefen om aktuella hållbarhetsfrågor under ledningsgruppens och andra teams och avdelningars möten.

Delområden inom företagsansvar

I Veritas är ansvarsfullhet en del av allt vi gör.

Kunder och förmånstagare

Vi bär ansvar över våra kunder och förmånstagare som en del av pensionssystemet.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

God förvaltning

Våra värderingar och ansvarsfulla principer för affärsverksamhet styr vår verksamhet.

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi arbetar för att alla Veritasanställda ska må bra i sitt arbete.

Samarbete med intressentgrupper

Hörnstenen i Veritas intressentgruppsarbete är en aktiv och regelbunden dialog med intressentgrupperna. Vårt mål är att kommunicera om ansvarsfullhet öppet och transparent. Vi strävar efter att våra centrala intressentgrupper ska få tillräcklig och aktuell information om vår verksamhet och att de ska förstå betydelsen av det vi gör och vår grundläggande uppgift.

Våra viktigaste intressentgrupper är kunder och förmånstagare, personalen, myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, branschorganisationer, medier, frivilligorganisationer samt investeringsobjekt och partner inom investeringsverksamheten. Typiska kanaler för interaktion är exempelvis sammanträden, möten, utbildningsdagar, webbplatser och sociala medier, olika publikationer samt seminarier och webbinarier.

Vi samarbetar intensivt med intressebevakningsorganisationerna i branschen. Vi deltar bland annat i Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:s och Finanssiala ry:s arbetsgrupper. Vi står också i växelverkan med olika frivilligorganisationer, såsom WWF Finland.

Inom området för ansvarsfull placering samarbetar vi med andra placerare genom olika placerarinitiativ och sammanslutningar. Vi redogör mer ingående för detta i avsnittet Ansvarsfull placeringsverksamhet.

Enkät till intressentgrupperna

Vi mäter med olika enkäter regelbundet våra intressentgruppers förväntningar och tillfredsställelse. Med hjälp av enkäterna kan vi bedöma hur vi lyckats i vårt arbete för ansvarsfullhet och vilka centrala förväntningar intressentgrupperna har på vår verksamhet.

År 2021 riktade vi en enkät till våra viktigaste intressentgrupper för att kartlägga deras förväntningar på vår ansvarsfullhet. Enkäten genomfördes per e-post, men vi diskuterade också direkt med intressentgrupperna under olika möten.

Bland intressentgruppernas förväntningar framträdde framför allt högklassig kundservice, öppen och konkret kommunikation och rapportering samt ansvarsfullhet i placeringsverksamheten, i synnerhet bekämpning av klimatförändringen. Intressentgrupperna förväntar sig också att Veritas är en ansvarsfull arbetsgivare och tillämpar god förvaltningssed. I synnerhet med frivilligorganisationerna diskuterade vi utöver bekämpningen av klimatförändringen även beaktande av naturens mångfald.

I enkäten till intressentgrupperna vick vi till största delen betygen gott, berömligt och utmärkt för vårt arbete för ansvarsfullhet. Vi anses göra ett gott arbete för ansvarsfullheten och det håller vi fast vid också i framtiden.

Ansvarsfull upphandling

Pensionsförsäkringsbolagen har vissa uppgifter som inte kan läggas ut. Vi anlitar ändå i olika sammanhang också utomstående leverantörer och då vill vi försäkra oss om att leverantörerna är pålitliga och ansvarsfulla. Vi är själv en ansvarsfull aktör och det är viktigt för oss att också våra samarbetsparter agerar på ett ansvarsfullt sätt.

År 2021 preciserade vi vilka faktorer i anslutning till anbudsgivares ansvarsfullhet det finns anledning att beakta i upphandlingen och utläggandet av vissa tjänster. Enligt våra anvisningar kan en funktion inte läggas ut om det finns grundad anledning att misstänka att anbudsgivarens verksamhet är förknippad med utnyttjade av arbetskraft eller annan olaglig verksamhet.

Under 2021 utvecklade vi vår modell för leverantörshantering. Modellen tillämpas för närvarande i samarbetet med de viktigaste IT-leverantörerna och också i samarbetet med vissa andra centrala leverantörer (bland annat i fråga om personal- och ekonomiförvaltning).

Modellen för leverantörshantering är en del av Veritas riskhantering. Modellen är till hjälp då vi kontrollerar leverantörernas lämplighet och pålitlighet och då vi bedömer bland annat kontinuiteten i leverantörernas verksamhet och deras position vad gäller företagsansvar.

Modellen för leverantörshantering styr också valet av nya leverantörer. Med det här förfarandet vill vi säkerställa ansvarsfullheten också i verksamhetskedjan.