Principer för ägarstyrning

I dessa principer för ägarstyrning i enlighet med 10 b § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag fastställer vi vilken slags ägare vi är och redogör för våra förväntningar på de bolag där vi är ägare.

Principerna har godkänts av bolagets styrelse 15.12.2020. Styrelsen godkänner dessa principer årligen.

Ägarstyrningens samband med Veritas placeringsstrategi

Vårt uppdrag som arbetspensionsförsäkrare är att sköta det lagstadgade pensionsskyddet. Arbetspensionsmedlen placeras för att trygga pensionerna så att man eftersträvar bästa möjliga avkastning till rimlig risknivå.

Målet med vår investeringsverksamhet är att trygga finansieringen av arbetspensionssystemet på lång sikt och på ett hållbart sätt. Vi arbetar för detta mål bl.a. genom direkta aktieplaceringar bolag som är noterade i Finland och i övriga EU och i fastighetssammanslutningar som vi äger helt eller delvis. Våra övriga aktieplaceringar (placeringar i onoterade bolag eller bolag med hemort utanför EU) sker huvudsakligen genom placeringsfonder.

En god ledning och förvaltning av de företag som är föremål för investeringarna tryggar avkastningen på lång sikt, och därför vill vi påverka företagen genom ägarstyrning.

Ansvarsfullheten utgör en väsentlig del av vårt mandat att investera pensionsmedlen ”på ett lönsamt och betryggande sätt”. I placeringsverksamheten vi beaktar på ett brett plan faktorerna för ansvarsfullhet: miljö (E), samhälle och sociala faktorer (S) och god förvaltningssed (G). Vi tror att organisationer som verkligen beaktar ESG-aspekterna i sin verksamhet når en större ekonomisk framgång och utsätts för färre risker på lång sikt.

För att vi ska uppnå ett lönsamt och betryggande placeringsresultat, i enlighet med vårt mandat, är det ytterst viktigt att alla våra placeringsobjekt har en tillförlitlig förvaltning. Vi säkerställer alltid att förvaltningen i våra placeringsobjekt är tillförlitlig och fungerar enligt god förvaltningssed.

Vår verksamhet som ägare

  • förfaranden för uppföljning av målsammanslutningarnas verksamhet i ärenden som är relevanta för investeringsstrategin
  • förfaranden för utövande av rösträtt och andra aktierelaterade rättigheter i målsammanslutningarna
  • dialog med målsammanslutningarna, deras övriga aktieägare och intressentgrupper

Tyngdpunkten i ägarstyrningen ligger på inhemskt ägarskap och direkt inflytande, som vi utövar genom att delta i bolagsstämmor och stå i kontakt med företagens ledning. Vid indirekt ägarskap utövas ägarstyrningen av fondbolag.

Som ägare vill vi agera aktivt och utöva en långsiktig investeringspolitik. I fråga om målbolagen följer vi bolagets strategi, bolagets ekonomiska lönsamhet, bedömningen av de risker som bolagets verksamhet eventuellt orsakar och bolagets kapitalstruktur. Utöver ekonomiska nyckeltal eller bedömningar bedömer vi också ansvarsfullheten i målbolagens verksamhet samt deras förvaltnings- och styrsystem.

Vi deltar i och strävar efter att påverka i investeringsobjektens verksamhet när det anses nödvändigt med tanke på ansvarsfullt aktieägande samt när de praktiska möjligheterna att påverka, såsom ägarandelen och rösträtten, möjliggör det.

Vid behov kan vi också samarbeta med övriga aktieägare och fatta gemensamma beslut om åtgärder när det är ändamålsenligt.

Som ägare deltar vi i finländska noterade bolags bolagsstämmor. Vid bolagsstämmorna stöder vi bolagsstyrelsernas förslag om det inte finns grundad anledning att agera annorlunda.

Vid behov använder vi också oss av andra påverkanskanaler såsom direkta kontakter med företagsledningen. Sätten att påverka övervägas från fall till fall.

Det viktigaste i placeringen av arbetspensionsmedel är arbetspensionsförsäkrarnas ekonomiska ansvar: avkastningen på medlen och tryggandet av dessa är av central vikt med tanke på pensionsmedlens förvaltning och pensionsskyddets hållbara finansiering. Om målsammansslutningen fortsätter sin verksamhet på ett otillfredsställande sätt och det i praktiken inte finns möjligheter att påverka, kan vi överväga att avstå från vårt aktieinnehav.

Vi publicerar varje år en i 10 b § 4 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedd rapport om genomförandet av principerna för ägarstyrning, om de viktigaste omröstningarna och vårt röstningsbeteende vid bolagsstämmor för sådana finländska noterade bolag som vi har aktier i.

Våra förväntningar på de bolag där vi är ägare

De företag där vi är ägare ska agera enligt sina aktieägares intressen och behandla bolagets delägare lika.

Vi vill att man i strategierna och rapporteringen för de bolag där vi är ägare tar hänsyn även till andra faktorer som är relevanta för bolagets affärsverksamhet än de ekonomiska, såsom ansvarsrelaterade förfaranden, mål och risker.

God förvaltningssed

Målsammanslutningens förvaltnings- och styrningssystem har en stor betydelse för arbetspensionsbolagens investeringsverksamhet särskilt när ägandet utmärks av en stark spridning. Vi anser det viktigt att investeringsobjekten förbinder sig till god förvaltning och ledning.

Vi lägger i synnerhet när det gäller börsnoterade bolag vikt vid att bolagen följer inhemska och internationella rekommendationer och bästa praxis. I Finland innebär detta att börsnoterade bolag ska iaktta Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning från 2015 eller uppdaterade versioner av den. Vi anser det viktigt att bolagen ger tydliga motiveringar till eventuella avvikelser från koderna för bolagsstyrning. När det gäller onoterade bolag förväntar vi oss att de iakttar koderna för bolagsstyrning i tillämpliga delar och i den mån det är möjligt.

Vi anser att de målbolag ska följa principerna för god förvaltning när det gäller förvaltningsorganens verksamhet och val av dem samt vinstutdelningen.

Rapportering

Vi fäster särskild vikt vid att investeringsobjektens kommunikation ska vara tydlig och tidsmässigt välvald samt vid transparens i frågor som är väsentliga för oss som investerare. Investeringsobjekten ska vara tillräckligt transparenta när de rapporterar om sin ekonomiska situation, sin strategi och sina risker. Vi anser att det är viktigt att bolaget inte enbart rapporterar om sin ekonomi utan också om sin förvaltning och annan information, t.ex. vilka ansvarsrelaterade risker som förknippas med bolagets verksamhet och hur man strävar efter att hantera dessa risker.

Vi uppmanar bolagen att rapportera om sin miljöpåverkan och ställa upp ambitiösa mål för att minska miljöolägenheter. Vi uppmanar bolagen att öppet rapportera om verksamhetens kolintensitet och andra klimateffekter. Noterade företag uppmanas göra detta via TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures )och CDP (Carbon Disclosure Project), vilket främjar en enhetlig rapportering till placerarna. Vi uppmanar våra placeringsobjekt att även rapportera i enlighet med EU:s taxonomi.

Övrigt

Eftersom bolagsstämman spelar en central roll för ägarstyrningen förutsätter vi att materialet inför bolagsstämman ska innehålla bl.a. förslag till incitamentsystem och motiveringar till förslag som avviker från sedvanliga ärenden som behandlas vid bolagsstämman.

De incitamentsystem som tillämpas vid bolaget ska vara sporrande och utmanande men samtidigt gynna bolagets och ägarnas förmån på lång sikt; vidare ska de ur helhetsperspektiv vara rimliga.

Vad gäller styrelsens sammansättning anser vi att variation i fråga om styrelsemedlemmarnas kompetens, erfarenhet och synpunkter stöder utvecklingen av bolagets affärsverksamhet och en god förvaltning. Det är viktigt att styrelsen har sådan kompetens som är väsentlig för bolagets framtid. En diversifierad styrelsesammansättning innebär att representanter för bägge könen ingår i styrelsen.

Veritas verkställande direktörs och övriga anställdas ledamotskap i andra sammanslutningar eller stiftelser

Denna punkt tillämpas vid ledamotskap i sammanslutningar där Veritas är ägare. På verkställande direktörs och övriga anställdas andra ledamotskap tillämpas särskilda interna föreskrifter.

Vi iakttar följande förfarande i beslutsfattandet om ledamotskap i andra bolags eller sammanslutningars förvaltningsorgan:

  • Styrelsen beslutar om verkställande direktörens och vice verkställande direktörens deltagande i andra bolags eller sammanslutningars förvaltningsorgan eller utskott.
  • Verkställande direktören beslutar om andra ledningsgruppsmedlemmars och övriga anställdas deltagande i andra bolags eller sammanslutningars förvaltningsorgan eller utskott. Ett undantag är fastighetssammanslutningar som Veritas äger helt eller delvis, för vilka beslutet fattas av placeringsdirektören.

Även styrelsemedlemmarna ska, när de fattar beslut om deltagande, se till att medlemskapet i förvaltningsorganet inte har negativ inverkan på medlemskapet i Veritas styrelse eller orsakar intressekonflikter med avseende på medlemskapet.

Med undantag för fastighetssammanslutningar som vi äger helt eller delvis strävar vi i regel inte efter att få in våra representanter i andra företags förvaltning. Undantag från detta kan göras av grundad anledning.

Vid beslutsfattande om Veritas verkställande direktörs och övriga anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars förvaltningsorgan iakttar vi följande principer:

1) Vid bedömningen beaktas de krav på självständighet och oavhängighet som gäller arbetspensionsbolag. Ett medlemskap i ett förvaltningsorgan kan godkännas endast om det anses att dessa inte äventyras.

2) Ett medlemskap i ett förvaltningsorgan får inte orsaka intressekonflikter eller inverka negativt på beslutsfattandet i placeringsverksamheten eller skötseln av uppgifter t.ex. med avseende på jäv eller tidsanvändning.

Förteckning över förtroendeuppdrag

Vi för en i 10 c § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedd förteckning över förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppgifter