Kesäinen ilmakuva Veritaksen värikkäästä pääkonttorista, Retoriikasta, jonka katolla on kymmeniä aurinkopaneeleja. Taustalla näkyy Helsingin valtatie ja sen takana olevia muita kiinteistöjä.

Sijoitusten ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista maailmanlaajuisista riskeistä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat myös sijoituksiin. Ilmastonmuutos tarkoittaa sijoittajalle sekä riskejä että mahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on sijoituskohteiden valinnan ja niihin vaikuttamisen kautta edesauttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Pariisin ilmastosopimuksella pyritään rajoittamaan ilmaston keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden asteen. Toimenpiteemme ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu erillisessä ilmastotiekartassa.

Tämän dokumentin tarkoituksena on linjata Veritas Eläkevakuutuksen toimenpiteet ilmastoriskien hallitsemiseksi. Näitä ovat:

  • hiiliriskin analysointi, seuranta ja raportointi
  • ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi, seuranta ja raportointi
  • vaikuttaminen sijoituskohteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hiiliriskin analysointi, seuranta ja raportointi

Seuraamme sijoituskohteidemme hiili-intensiteettiä ja pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoitussalkkumme on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tavoitteenamme on vähentää salkkumme hiili-intensiteettiä ja lisätä vähähiilisten kohteiden osuutta salkussamme.

Pyrimme kehittämään salkkuamme kohti hiilineutraaliutta jo vuoteen 2035 mennessä siten kuin sijoitusympäristö sen mahdollistaa. Ilmastotiekartassamme olemme asettaneet välitavoitteet noteeratuille osakesijoituksille sekä kiinteistösijoituksille.

Ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi, seuranta ja raportointi

Kehitämme jatkuvasti ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien analyysiamme ja raportointiamme TCFD-raportointikehikon mukaisesti. Pyrimme ymmärtämään sijoitussalkkuamme koskevat ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, kuten fyysiset riskit ja transitioriskit sekä arvioimme sijoitussalkkuamme eri skenaarioissa. Raportoimme ilmastoriskeistä TCFD:n mukaisesti.

Vaikuttaminen sijoituskohteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Pyrimme vaikuttamaan sijoituskohteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja osaltamme edistämään siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. Kannustamme sijoituskohteitamme raportoimaan sekä TCFD-raportointikehikon että EU:n taksonomian mukaisesti. Ensisijaisesti uskomme vaikuttamiseen poissulkemisen sijasta.

Omaisuuslajikohtaiset tavoitteet

Suorat osake- ja korkosijoitukset

Kommunikoimme salkkuyhtiöidemme kanssa kullekin yhtiölle oleellisista ilmastomuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Tutkimme mahdollisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja mahdollisuuksia osana normaalia yritysanalyysityötämme.

Kannustamme yhtiöitä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan ja asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä arvioimaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejään TCFD:n linjausten mukaisesti. Kannustamme yhtiöitä raportoimaan toimintansa hiili-intensiivisyydestä ja muista ilmastovaikutuksista avoimesti, listattujen yritysten osalta yhteismitallista raportointia sijoittajille edistävän CDP:n (Carbon Disclosure Project) ja TCFD:n kautta.

Pyrimme suosimaan vihreitä joukkovelkakirjalainoja (green bond) mahdollisuuksien mukaan.

Sijoitusrahastot

Arvioimme sijoitusrahastovalinnassamme rahastoja myös vastuullisuusnäkökulmasta ja ilmastonmuutoksen arviointi on tässä merkittävässä osassa. Huomioimme rahastojen vastuullisuuspisteytyksessä rahastonhoitajien kirjalliset linjaukset, raportoinnin määrän ja laadun sekä riskien ja mahdollisuuksien huomioinnin sijoituskohdevalinnassa.

Tavoitteemme on, että kaikki rahastot, joihin sijoitamme, huomioivat ilmastonmuutostekijät joko erillisessä ilmastopolitiikassa tai osana vastuullisuuspolitiikkaansa. Tämän lisäksi vastuullisuuspolitiikan tulee olla integroitu osaksi rahaston päätösprosesseja. Pyrimme lisäämään sellaisten sijoitusrahastojen osuutta sijoituksissamme, jotka ottavat huomioon ilmastonäkökulmat sijoituskohteiden valinnassa.

Kiinteistöt

Tavoitteenamme on parantaa rakennusten energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen energiankäyttöön liittymällä mukaan energiatehokkuussopimukseen. Tässä vapaaehtoisuuteen perustuvassa sopimuksessa sitoudutaan tehostamaan energiankäyttöä toimenpideohjelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Teemme tällä hetkellä aktiivisesti töitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tavoitteenamme on saada kaikki omistamamme kiinteistöt hiilineutraaleiksi 2030-luvulle tultaessa. Olemme sitoutuneet tekemään merkittäviä energiainvestointeja, jotta hiilineutraalisuustavoitteeseen päästään.

Hiilijalanjäljen sisältämät hiilidioksidipäästöt koostuvat pääasiassa kiinteistöjen lämmityksestä, jäähdytyksestä, sekä sähkön- ja vedenkulutuksesta. Veritaksen ostama kiinteistösähkö on uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä. Tulevaisuudessa panostamme yhä voimakkaammin uusiutuviin energiamuotoihin, kuten aurinkovoimaan ja uusiutuvaan kaukolämpöön.

Teemme vuosittain energiaselvityksen neljän kiinteistömme osalta ja haemme näille BREEAM-ympäristösertifikaatteja. Tällä hetkellä kyseinen sertifikaatti löytyy seitsemästä eri kiinteistöstämme.

Sijoitusten ilmastopolitiikan hyväksyntä

Veritas Eläkevakuutuksen hallitus hyväksyy sijoitusten ilmastopolitiikan vuosittain.