"flygbild mot motorvägen med Retoriikka längst fram."

Klimatpolicy för placeringar

Klimatförändringen utgör en av vår tids största globala risker. Konsekvenserna av klimatförändringen sträcker sig också till placeringar. Klimatförändringen innebär såväl risker som möjligheter för investeraren.

Vårt mål är att genom våra val av placeringsobjekt och vårt påverkansarbete bidra till bekämpningen av klimatförändringen. Vårt långsiktiga mål är att våra placeringar ska vara i linje med Parisavtalet. Klimatavtalet från Paris slår fast att den genomsnittliga temperaturökningen ska hållas klart under två grader. Våra åtgärder för att uppnå klimatmål beskrivs i en separat klimatplan.

Avsikten med detta dokument är att fastställa Veritas Pensionsförsäkrings åtgärder för att minska klimatriskerna. Dessa är:

  • analys, uppföljning och rapportering av klimatrisken
  • bedömning, uppföljning och rapportering av klimatförändringens ekonomiska konsekvenser
  • påverkansarbete för att stävja klimatförändringen.

Analys, uppföljning och rapportering av klimatrisken

Vi följer med våra placeringsobjekts kolintensitet och vårt långsiktiga mål är att vår placeringsportfölj ska vara i linje med klimatavtalet från Paris. Vårt mål är också att minska vår portföljs kolintensitet och att öka andelen koldioxidsnåla objekt i vår portfölj.

Vi utvecklar vår placeringsportfölj med ambitionen att den ska vara klimatneutral redan före 2035 i den utsträckning som investeringsmiljön tillåter. I vår klimatplan har vi satt upp milstolpar för noterade aktieplaceringar samt fastighetsplaceringar.

Bedömning, uppföljning och rapportering av klimatförändringens ekonomiska konsekvenser

Vi utvecklar ständigt vår analys och rapportering av klimatriskerna och klimatmöjligheterna i enlighet med TCFD-ramverket (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Vi strävar efter att förstå de ekonomiska konsekvenser av klimatförändringen som påverkar vår placeringsportfölj, såsom de fysiska riskerna och transitionsriskerna, och vi värderar vår placeringsportfölj enligt olika scenarier. Vi rapporterar om klimatriskerna i enlighet med TCFD.

Påverkande för att stävja klimatförändringen

Vårt mål är att påverka våra placeringsobjekt för att mildra klimatförändringen och för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Vi uppmuntrar våra placeringsobjekt till rapportering i enlighet med både TCFD-ramverket och EU:s taxonomi. I första hand tror vi på påverkande istället för uteslutning.

Målsättningar enligt tillgångsslag

Direkta aktie- och ränteplaceringar

Vi kommunicerar med våra portföljbolag om vilka väsentliga risker och möjligheter klimatförändringen medför för bolaget i fråga. Vi undersöker de eventuella risker och möjligheter som klimatförändringen medför som en del av vår normala företagsanalys.

Vi uppmuntrar bolagen att rapportera om sina miljökonsekvenser och att sätta upp ambitiösa mål för att minska miljöolägenheterna och bedöma riskerna i anslutning till klimatförändringen i enlighet med TCFD-riktlinjerna. Vi uppmuntrar bolagen att öppet rapportera om verksamhetens kolintensitet och annan klimatpåverkan samt uppmanar börsnoterade företag att använda CDP (Carbon Disclosure Project) och TCFD som främjar jämförbar rapportering till investerarna.

I den utsträckning det är möjligt gynnar vi gröna obligationer (green bond).

Placeringsfonder

Vid valet av placeringsfonder bedömer vi fonderna också ur ett hållbarhetsperspektiv och här spelar bedömningen av klimatförändringen en viktig roll. När vi betygsätter fondernas hållbarhet beaktar vi fondförvaltarnas skriftliga riktlinjer, rapporteringens kvalitet och kvantitet samt hur riskerna och möjligheterna har beaktats vid valet av placeringsobjekt.

Vårt mål är att alla våra placeringsfonder ska beakta klimatförändringsaspekter antingen i en separat klimatpolicy eller som en del av sin ansvarspolicy. Dessutom ska ansvarspolicyn vara en integrerad del av fondens beslutsprocesser. I våra placeringar strävar vi efter att öka andelen placeringsfonder som beaktar klimatperspektiven vid valet av placeringsobjekt.

Fastigheter

Vårt mål är att göra våra byggnader mer energisnåla och miljövänliga. Vi har förbundit oss till en ansvarsfull energiförbrukning genom att ansluta oss till ett energieffektivitetsavtal. I det här frivilliga avtalet förbinder man sig att effektivisera energiförbrukningen i enlighet med målen i åtgärdsprogrammet.

För närvarande arbetar vi aktivt för att minska vårt klimatavtryck. Vårt mål är att alla fastigheter som vi äger ska vara klimatneutrala i början av 2030-talet. Vi har förbundit oss att göra betydande energiinvesteringar för att uppnå målet för klimatneutralitet.

Koldioxidutsläppen som ingår i klimatavtrycket består huvudsakligen av fastigheternas uppvärmning, nedkylning och el- och vattenförbrukning. Fastighetselen som Veritas köper är förnybar och miljövänlig. I framtiden kommer vi att satsa allt mer i förnybara energiformer som solenergi och förnybar fjärrvärme.

Varje år gör vi en energiutredning för våra fyra fastigheter och ansöker om BREEAM-miljöcertifikat för dem. För närvarande har sju av våra fastigheter fått detta certifikat.

Godkännande av klimatpolicyn för placeringar

Styrelsen för Veritas Pensionsförsäkring godkänner årligen klimatpolicyn för placeringar. Placeringarnas klimatpolicy har godkänts av Veritas styrelse 20.12.2022.