Palkitseminen

Palkitsemisen tavoitteena on ohjata ja motivoida Veritaksen henkilöstöä työssään, palkita heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä näin tukea yhtiön strategian toteutumista. Kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä ja -tapa tukevat muiden työsuhde-etujen ohella myös Veritaksen houkuttelevuutta työnantajana.

Veritas noudattaa Vakuutusalan työehtosopimusta, ja jokaisella Veritaksessa työskentelevällä henkilöllä on kirjoitettu tehtävänkuva, jonka perusteella tehtävä vaativuusluokitellaan. Tehtävän palkkataso muodostuu osittain tehtävän vaativuusluokituksen perusteella.

Palkitsemisen periaatteet Veritaksessa perustuvat työeläkevakuutusyhtiöitä koskevaan sääntelyyn.Lisää tietoa palkitsemisen periaatteista ja mm. palkitsemiseen liittyvästä päätöksentekojärjestyksestä löydät palkitsemispolitiikasta.

Palkitsemisen raportointi perustuu työeläkeyhtiöitä koskevan sääntelyn lisäksi pörssiyhtiöitä koskevaan hallinnointikoodiin (Corporate Governance 2020), jota työeläkeyhtiöt noudattavat vapaaehtoisesti ja muuhun sääntelyyn nähden soveltuvin osin. Palkitsemisraportista (vuoteen 2019 asti palkka- ja palkkioselvityksestä, joka on julkaistu Veritas Eläkevakuutuksen hallinto- ja ohjausjärjestelmän liitteenä) löydät tarkemmat tiedot päättyneiden tilikausien palkitsemisesta.

Kannustepalkkiojärjestelmä

Veritaksen hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön toiminnan tavoitteet seuraavalle kalenterivuodelle. Osa tavoitteista muodostaa henkilöstölle maksettavien kannustepalkkioiden perustan. Tavoitteet koskevat seuraavia osa-alueita:

• uusmyynti ja siirtoliiketulos
• hoitokustannustulos
• sijoitustoiminnan tulos
• asiakastyytyväisyys

Henkilökohtaisen kannustepalkkion suuruuteen vaikuttavat yhtiötasoisten tavoitteiden lisäksi kehityskeskusteluissa määritellyt henkilökohtaiset tavoitteet. Maksettava kannustepalkkio lasketaan vuosiansiosta, josta on vähennetty edelliseltä vuodelta maksettu kannustepalkkio sekä ylityökorvaukset. Kannustepalkkion maksaminen edellyttää sen hyväksymistä ’yksi yli’- periaatteella. Näin ollen mm. keskijohdon kannustepalkkiot hyväksyy toimitusjohtaja yli lähimpien esihenkilöiden.

Veritaksen kannustepalkkio-ohjelma kattaa yhtiön koko henkilöstön lukuun ottamatta kenttämiehiä, joiden palkkauksen pääpaino on provisiopalkassa siihen liittyvine kannusteineen. Osalla sijoitustoiminnon henkilöstöstä on erillinen kannustepalkkio-ohjelma, jossa sijoitustoiminnan tulos yksinään muodostaa kannustepalkkion perustan. Muut yhtiön tavoitteet eivät tämän ryhmän osalta vaikuta kannustepalkkioon.

Vuonna 2021 toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta sijoitusjohtaja) kannustepalkkion suuruus on 0–37,5 prosenttia, perustaso kannustepalkkiolle tavoitteiden täyttyessä on 30 prosenttia kannustepalkkion perusteena olevasta vuosiansiosta. Sijoitustoiminnon erillisessä kannustepalkkio-ohjelmassa perustaso tavoitteiden täyttyessä on 30 prosenttia kannustepalkkion perusteena olevasta vuosiansiosta ja kannustepalkkion suuruus vaihtelee nollan ja vajaan 47 prosentin välillä kannustepalkkion perustana olevasta vuosiansiosta.

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiötasoisen kannustepalkkiokertoimen. Kannustepalkkio edelliseltä kalenterivuodelta maksetaan huhtikuussa. Mikäli kannustepalkkiosumma kyseisenä vuotena ylittää 50 000 euroa, maksetaan 2/3 kannustepalkkiosta huhtikuun puolivälissä seuraavana vuonna ja 1/3 huhtikuun puolivälissä sitä seuraavana vuonna. Sijoitustoiminnon erillisen kannustepalkkio-ohjelman mukaisista kannustepalkkioista 2/3 maksetaan summasta riippumatta seuraavan vuoden huhtikuussa ja 1/3 sitä seuraavan vuoden huhtikuussa. Kannustepalkkiota ei makseta, jos yhtiön vakavaraisuusaste on alle vakavaraisuusrajan sen kalenterivuoden lopussa, jolta palkkio maksettaisiin tai maksuajankohtana.

Henkilöstörahasto

Veritaksen henkilöstörahastoon kuuluvat kaikki yhtiöön työsuhteessa olevat seuraavan kuukauden alusta, kun työsuhde on kestänyt viisi kuukautta.

Yhtiön hallituksen vahvistamien henkilöstörahaston voittopalkkioperusteiden mukaisesti henkilöstörahastoon siirretään 0–1,5 prosenttia edellisenä kalenterivuonna maksetuista palkoista ja palkkioista pois lukien mahdollisesti maksetut kannustepalkkiot. Perustaso on yksi prosenttia edellyttäen, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Tavoitteet koskevat nettouusmyyntiä, hoitokustannustulosta ja sijoitusten keskimääräistä tuottoa viimeksi kuluneiden kolmen vuoden ajalta. Näillä kolmella voittopalkkiokriteerillä on keskenään sama painoarvo voittopalkkiota laskettaessa. Kokonaisvoittopalkkio jaetaan jäsenten rahasto-osuuksiksi vuosittain tehtyjen työpäivien perusteella.

Henkilöstörahaston jäsenet ovat valinneet keskuudestaan rahastolle hallituksen, joka on valtuuttanut Mandatum Life Palvelut Oy:n hoitamaan jäsenosuuksien laskentaa, maksamista ja oikaisuvaatimusten käsittelyä. Rahaston hallitus vastaa mm. rahaston pääoman sijoittamisesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden päätöksentekojärjestys ja muuta lisätietoa löytyy palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 800 euroa, jonka lisäksi maksetaan 330 euroa kokoukselta. 

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 330 euroa kokoukselta. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa, varapuheenjohtajan 4 400 euroa ja jäsenen 2 750 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Valiokuntajäsenen palkkio on 500 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajan palkkio on 800 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja johtoryhmän jäsenille maksetaan sopimuksen perusteella kiinteää kuukausipalkkaa. Johtoryhmän palkkojen muutokset käsitellään hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa ja niistä päättää yhtiön hallitus. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lounas- ja matkapuhelinetuun sekä vapaaseen autoetuun, nämä sisältyvät kiinteään kuukausipalkkaan. Autoedun verotusarvo on osa kokonaispalkkaa, jonka suuruus ei muutu autoedun muuttuessa.

Veritaksen johtoryhmän jäsenet eivät saa palkkiota hankkimistaan asiakkuuksista.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eläköityvät työeläkelainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja työnantajan molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Toimitusjohtaja on sopimuksen päättyessä oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä työantajan päättäessä sopimuksen yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajalle maksetaan palkkaa ja muita etuja 26 406,00 euroa kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluville muille johtajille maksetaan palkkaa ja muita etuja tällä hetkellä yhteensä 86 296,20 euroa kuukaudessa.