Palkitseminen

Palkitsemisen ja aktiivisen palkkapolitiikan tavoitteena on ohjata ja motivoida Veritaksen henkilöstöä työssään, palkita heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä näin tukea yhtiön strategian toteutumista. Kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä ja -tapa tukevat muiden työsuhde-etujen ohella myös Veritaksen houkuttelevuutta työnantajana.

Veritas noudattaa Vakuutusalan työehtosopimusta, joka määrittelee yleisten palkankorotusten suuruuden ja ajankohdan.

Jokaisella Veritaksessa työskentelevällä henkilöllä on kirjoitettu tehtävänkuva, jonka perusteella tehtävä vaativuusluokitellaan. Tehtävän palkkataso muodostuu osittain tehtävän vaativuusluokituksen perusteella.

Päätöksentekojärjestys

Veritaksen hallitus päättää yhtiötä koskevasta palkka- ja palkitsemispolitiikasta sekä linjaa Veritaksessa käytettävät palkitsemisen periaatteet koko henkilöstön osalta.

Hallitus arvioi säännöllisesti yhtiön palkitsemisjärjestelmien ja palkkapolitiikan toimivuutta työeläkevakuutusyhtiölain säännösten ja Finanssivalvonnan suositusten mukaisesti. Hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan sekä johtoryhmän palkitsemisesta sekä hyväksyy vuosittain kannustepalkkio-ohjelman pohjana olevat mittarit ja niiden toteumat.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus mm.

  • nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä päämatemaatikon sekä päättää heidän työehdoistaan sekä palkkioistaan
  • päättää periaatteellisista muutoksista työntekijöiden palkitsemisjärjestelmiin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön palkkapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, seuraa kannustepalkkio-ohjelman toteutumista ja ajantasaisuutta sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn tulevat nimitys- ja palkitsemisasiat. Valiokunta valmistelee myös johtoryhmän palkitsemiseen liittyvät asiat hallituskäsittelyä varten.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan se kokoontuu vähintään kerran vuodessa, esityslistalla tuolloin

  • yhtiön palkitsemispolitiikan mahdollinen tarkistus, ml. seuraavan vuoden kannustepalkkio-ohjelma
  • kannustepalkkio-ohjelman toteuman seuranta
  • mahdollinen johtoryhmän palkkioiden tarkistaminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Valiokuntaan kuuluvat vuonna 2020 hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Christel Tjeder, Maria Vanhatalo-Thijssen ja Antti Tanskanen. Veritas Eläkevakuutuksen HR-johtaja esittelee käsiteltävät asiat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle yhdessä toimitusjohtajan kanssa. HR-johtaja toimii myös valiokunnan sihteerinä.

Kannustepalkkiojärjestelmä

Veritaksen hallitus vahvistaa vuosittain yhtiön toiminnan tavoitteet seuraavalle kalenterivuodelle. Osa tavoitteista muodostaa henkilöstölle maksettavien kannustepalkkioiden perustan. Tavoitteet koskevat seuraavia osa-alueita:

  • uusmyynti ja siirtoliiketulos
  • hoitokustannustulos
  • sijoitustoiminnan tulos
  • asiakastyytyväisyys

Henkilökohtaisen kannustepalkkion suuruuteen vaikuttavat yhtiötasoisten tavoitteiden lisäksi kehityskeskusteluissa määritellyt henkilökohtaiset tavoitteet. Maksettava kannustepalkkio lasketaan vuosiansiosta, josta on vähennetty edelliseltä vuodelta maksettu kannustepalkkio sekä ylityökorvaukset. Kannustepalkkion maksaminen edellyttää sen hyväksymistä ’yksi yli’- periaatteella. Näin ollen mm. keskijohdon kannustepalkkiot hyväksyy toimitusjohtaja yli lähimpien esihenkilöiden.

Veritaksen kannustepalkkio-ohjelma kattaa yhtiön koko henkilöstön lukuun ottamatta kenttämiehiä, joiden palkkauksen pääpaino on provisiopalkassa siihen liittyvine kannusteineen. Osalla sijoitustoiminnon henkilöstöstä on erillinen kannustepalkkio-ohjelma, jossa sijoitustoiminnan tulos yksinään muodostaa kannustepalkkion perustan. Muut yhtiön tavoitteet eivät tämän ryhmän osalta vaikuta kannustepalkkioon.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta sijoitusjohtaja) kannustepalkkion suuruus on 0–40 prosenttia, perustaso kannustepalkkiolle tavoitteiden täyttyessä on 30 prosenttia kannustepalkkion perusteena olevasta vuosiansiosta. Sijoitustoiminnon erillisessä kannustepalkkio-ohjelmassa perustaso tavoitteiden täyttyessä on 30 prosenttia kannustepalkkion perusteena olevasta vuosiansiosta. Kannustepalkkion suuruus vaihtelee 0:n ja vajaan 47 prosentin välillä kannustepalkkion perustana olevasta vuosiansiosta.

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiötasoisen kannustepalkkiokertoimen. Kannustepalkkio edelliseltä kalenterivuodelta maksetaan huhtikuussa. Mikäli kannustepalkkiosumma kyseisenä vuotena ylittää 50 000 euroa, maksetaan 2/3 kannustepalkkiosta huhtikuun puolivälissä seuraavana vuonna ja 1/3 huhtikuun puolivälissä sitä seuraavana vuonna. Sijoitustoiminnon erillisen kannustepalkkio-ohjelman mukaisista kannustepalkkioista 2/3 maksetaan summasta riippumatta seuraavan vuoden huhtikuussa ja 1/3 sitä seuraavan vuoden huhtikuussa. Kannustepalkkiota ei makseta, jos yhtiön vakavaraisuusaste on alle vakavaraisuusrajan sen kalenterivuoden lopussa, jolta palkkio maksettaisiin tai maksuajankohtana.

Kannustepalkkio vuodelta 2019 oli yhteensä 588 842,17 euroa 155 henkilölle. Tästä 555 575,08 euroa maksettiin huhtikuussa 2020 ja jäljellä oleva osuus maksetaan huhtikuussa 2021. Vuodelta 2018 kannustepalkkio oli yhteensä 1 131 556,80 euroa 142 henkilölle. Tästä 961 463,28 euroa maksettiin huhtikuussa 2019 ja loppuosa huhtikuussa 2020.

Henkilöstörahasto

Veritaksen henkilöstörahastoon kuuluvat kaikki yhtiöön työsuhteessa olevat seuraavan kuukauden alusta kun työsuhde on kestänyt viisi kuukautta.

Yhtiön hallituksen vahvistamien henkilöstörahaston voittopalkkioperusteiden mukaisesti henkilöstörahastoon siirretään 0–1,5 prosenttia vuonna 2019 maksetuista palkoista ja palkkioista pois lukien mahdollisesti maksetut kannustepalkkiot. Perustaso on 1 prosenttia edellyttäen, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Tavoitteet koskevat nettouusmyyntiä, hoitokustannustulosta ja sijoitusten keskimääräistä tuottoa viimeksi kuluneiden kolmen vuoden ajalta. Näillä kolmella voittopalkkiokriteerillä on keskenään sama painoarvo voittopalkkiota laskettaessa. Kokonaisvoittopalkkio jaetaan jäsenten rahasto-osuuksiksi vuosittain tehtyjen työpäivien perusteella.

Henkilöstörahaston jäsenet ovat valinneet keskuudestaan rahastolle hallituksen, joka on valtuuttanut Mandatum Life Palvelut Oy:n hoitamaan jäsenosuuksien laskentaa, maksamista ja oikaisuvaatimusten käsittelyä. Rahaston hallitus vastaa mm. rahaston pääoman sijoittamisesta.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Veritaksen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioista ja hallintoneuvosto puolestaan vahvistaa hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja valiokuntajäsenten kokouspalkkiot.

Kokouspalkkioista maksetaan TyEL-maksut. Veritaksella ei ole lisäeläkevelvoitteita hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta.

Vuonna 2019 ansaitut palkkiot hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille esitellään selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (liitteet 1 ja 2).

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio vuonna 2020 on 8 800 euroa, jonka lisäksi maksetaan 330 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio on 330 euroa/kokous.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio vuonna 2020 on 20 000 euroa, varapuheenjohtajan 4 000 euroa ja jäsenen 2 000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 460 euroa kokoukselta.

Valiokuntajäsenen palkkio on 460 euroa kokoukselta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenille maksetaan johtajasopimuksen perusteella kiinteää kuukausipalkkaa. Johtoryhmän palkkojen muutokset käsitellään hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa ja niistä päättää yhtiön hallitus. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lounas- ja matkapuhelinetuun sekä vapaaseen autoetuun, nämä sisältyvät kiinteään kuukausipalkkaan. Autoedun verotusarvo on osa kokonaispalkkaa, jonka suuruus ei muutu autoedun muuttuessa.

Veritaksen johtoryhmän jäsenet eivät saa provisiota hankkimistaan asiakkuuksista.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eläköityvät työeläkelainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kolme kuukautta.
Toimitusjohtaja on sopimuksen päättyessä oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä 9 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen työantajan päättäessä sopimuksen. Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kaksi, kolme tai viisi kuukautta.

Veritas on vuonna 2019 maksanut toimitusjohtajalle palkkaa ja muita etuja yhteensä 334 609,82 euroa, josta 54 248,06 euroa on kannustepalkkiota vuodelta 2018. Johtoryhmään kuuluville muille johtajille on maksettu palkkaa ja muita etuja yhteensä 1 266 584,71 euroa. Summaan sisältyy 278 494,39 euroa kannustepalkkioita vuodelta 2018.