Sisäinen valvonta

Veritaksen hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja sen organisoinnista. Hallitus arvioi vuosittain, onko yhtiön sisäinen valvonta järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan organisaation sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toimintaa ohjaavien lakien ja määräysten sekä sisäisten sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen, toimintaan liittyvien riskien hallinta ja yhtiön raportoinnin ja muun informaation luotettavuus. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, toimitusjohtaja ja toimiva johto sekä koko henkilökunta.

Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen varmistamista. Riskienhallinta ja compliance ovat osa sisäistä valvontaa. Ne ovat operatiivisesta toiminnasta riippumattomia valvontatoimintoja, jotka eivät osallistu liiketoiminnan johtamiseen eivätkä vastaa sen tuloksellisuudesta.

Riskienhallinta on riskien etukäteistä seurantaa. Sen tavoitteena on luoda kattava ja asianmukainen kuva yhtiön kaikista riskeistä ja analysoida niiden kehitystä.

Compliance on säännösten ja ohjeiden noudattamisen tuki. Compliance varmistaa, että yhtiön toiminta on pitkällä tähtäimellä vastuullista ja lakien ja säädösten sekä sisäisten ohjeiden mukaista.

Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan toimivuutta. Sillä tarkoitetaan yhtiön organisaation ja prosessien riippumatonta ja objektiivista arviointia. Sisäinen tarkastaja arvioi, onko sisäinen valvonta yhtiössä riittävää ja tehokasta, tarkastaa ja arvioi yhtiön organisaatiota ja prosesseja, seuraa toiminnan laajuutta ja suuntaa ja sitä, että toiminnot ovat lakien, direktiivien ja hallituksen linjausten vaatimusten mukaisia.