Eettiset toimintaperiaatteet

Veritas Eläkevakuutus on yksi vanhimmista toiminnassa olevista vakuutusyhtiöistä Suomessa. Vastaamme noin 100 000 työntekijän, yrittäjän ja eläkkeensaajan eläketurvasta. Tehtävässämme meidän pitää sijoittaa meille uskotut eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Meidän on myös huolehdittava asiakkaidemme eläketurvan riittävyydestä.

Toimintaamme ohjaavat arvomme sekä eettiset toimintaperiaatteemme eli Code of Conduct. Jokaisen veritaslaisen tulee noudattaa näitä periaatteita työssään.

Arvomme ovat

  • rohkeasti ja rehellisesti oma itsemme
  • jatkuvasti paremmin
  • yrittäjähenkisesti yhdessä.

Lakisääteinen työeläkevakuutus on tarkoin säädelty ja valvottu toimiala. Veritaksen toiminnassa noudatetaan kansallisen ja kansainvälisen tason lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä Veritaksen sisäisiä ohjeita ja toimintaperiaatteita. Näissä eettisissä toimintaperiaatteissa on määritelty Veritaksen tapa toimia säädösten ja arvojemme mukaisesti. Veritaksen sisäiset toimintaperiaatteet, ohjeet ja muut linjaukset täydentävät ja konkretisoivat näitä toimintaperiaatteita ja ohjaavat henkilökuntaamme toimimaan oikein.

Poliittiseen toimintaan Veritas ei osallistu.

Eettiset toimintaperiaatteet on hyväksytty Veritaksen hallituksessa 22.1.2019 ja päivitetty viimeksi 20.9.2022.

Vastuullisuus mukana toiminnassamme

Veritaksessa vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme.

Yritysvastuu Veritaksessa

Tietoa vastuullisuudesta: https://veritas.fi/tietoa-meista/vastuullisuus/

Noudatamme liiketoimissamme hyvää vakuutustapaa

Yhtiön ja vakuutuksenottajien välisissä liiketoimissa ja sopimussuhteissa Veritas noudattaa lakia ja hyvää vakuutustapaa. Yhtiön ja sen vakuutuksenottajan välisten liiketoimien on oltava markkinaehtoisia hinnan ja muiden ehtojen osalta. Noudatamme asiakastyössämme vastuullisia toimintaperiaatteita ja kohtelemme asiakkaitamme yhdenvertaisesti.

Teemme eläke- ja vakuutusratkaisumme lainsäädännön, oikeuskäytännön sekä Eläketurvakeskuksen antamien soveltamisohjeiden mukaisesti. Meille on tärkeää, että ratkaisumme ovat tasapuolisia ja vakiintuneen ratkaisulinjan mukaisia. Pyrimme perustelemaan ratkaisumme ymmärrettävästi, ja vastaamme mielellämme niistä aiheutuneisiin kysymyksiin. Haluamme palvella asiakkaitamme ripeästi mutta huolellisesti.

Meillä on vain tunnistettuja asiakkaita

Asiakkaan tunteminen on keskeinen velvoite sekä työeläkelainsäädännössä (TyEL ja YEL) että rahanpesulaissa. Veritas tunnistaa ja tuntee asiakkaansa ja tämän toiminnan laadun ja laajuuden. Työeläkevakuutuksessa asiakas on tunnistettava vakuuttamisen edellytysten täyttymisen kannalta.

Rahanpesulaissa tarkoitettuja asiakkaitamme ovat vakuutuksenottajat, lainanottajat ja vuokralaiset.

Emme hyväksy lahjontaa

Veritas ei hyväksy suoraa eikä epäsuoraa lahjontaa missään muodossa. Annetut tai vastaanotetut lahjat eivät saa vaarantaa riippumattomuutta. Lahjaa tai vieraanvaraisuutta tarjottaessa tai annettaessa on aina huomioitava lainsäädännön ja yhtiön sisäiset ohjeet asettamat vaatimukset. Veritaksella on hallituksen hyväksymät lahjonnan vastaiset toimintaperiaatteet.

Eturistiriitatilanteita tulee välttää

Eturistiriitatilanteet tulee tunnistaa ja niiden syntymistä välttää. Kukaan veritaslainen ei saa osallistua hänen ja Veritaksen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Päätöksentekoon ei saa vaikuttaa henkilökohtainen etu. Mikäli omissa työtehtävässä käsiteltävä asia liittyy sukulaiseen tai tuttuun henkilöön, on asian käsittely kokonaisuudessaan siirrettävä toiselle henkilölle. Kukaan ei myöskään saa osallistua Veritaksen ja esimerkiksi palvelutuottajan tai asiakasyhtiön välisen asian käsittelyyn, jos hän on palvelussuhteessa kyseiseen yhteisöön, tai kuuluu esim. yhteisön hallintoelimiin ja henkilön etu on ristiriidassa Veritaksen edun kanssa.

Veritaksen työntekijän on ilmoitettava hallintoelinjäsenyyksistään ennen jäsenyyden vastaanottamista. Hallintoelinjäsenyyksiä asunto-osakeyhtiöissä tai aatteellisissa yhdistyksissä ei tarvitse ilmoittaa.

Omistajaohjauksen periaatteita sovelletaan hallintoelinjäsenyyksiin yhteisöissä, joita Veritas omistaa.
Tällöin menetellään seuraavasti:

  • Hallitus päättää toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan osallistumisen muiden yhtiöiden tai yhteisöjen hallintoelimiin tai valiokuntiin.
  • Toimitusjohtaja päättää muiden johtoryhmän jäsenten ja muun henkilöstön osallistumisen muiden yhtiöiden tai yhteisöjen hallintoelimiin tai valiokuntiin lukuun ottamatta Veritaksen osin tai kokonaan omistamia kiinteistöyhteisöjä, joiden osalta päätöksen tekee sijoitusjohtaja.

Eturistiriitatilanteesta on viipymättä ilmoitettava esimiehelle.

Veritaksen hallituksen jäseniä velvoittaa työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön esteellisyyssäännökset. Veritaksen hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn hallituksessa, jos hän on asiaan osallisen tahon palveluksessa tai tämän hallintoelimen jäsenenä.

Merkittävät lähipiiriliiketoimet käsitellään yhtiön hallituksessa ja julkaistaan

Työeläkeyhtiön tekemät merkittävät liiketoimet yhtiön lähipiirin kanssa tulee käsitellä yhtiön hallituksessa ja julkaista. Tällä halutaan varmistaa, että työeläkevakuutusyhtiön ja sen johdon väliset liiketoimet ovat yhtiön etujen mukaisia.

Lähipiiritoimella tarkoitetaan kaikkia sellaisia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa tehtyjä oikeustoimia niiden kohteista tai nimikkeistä riippumatta, joissa toisena osapuolena on Veritas.

Veritaksessa liiketoimet lähipiirin kanssa käsitellään hallituksessa aina kun yhtiön intressi on yli 5 000 euroa tai kun liiketoimi muista syistä voidaan katsoa merkittäväksi. Liiketoimen merkittävyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja noudatamme tietosuojavelvoitteita

Työeläkejärjestelmässä käsitellään lähes poikkeuksetta salassa pidettäviä tietoja. Näitä tietoja ei saa antaa ilman suostumusta tai erityistä lainsäännöstä muulle taholle kuin asianosaiselle itselleen. Käsittelemme kaikkea tietoa lakien ja määräysten sekä Veritaksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa tulee noudattaa Veritaksessa hyväksyttyjä tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita. Ylläpidämme henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaosaamista säännöllisillä koulutuksilla sekä ajantasaisilla ohjeistuksilla.

Henkilötietojen käsittelystä kerromme tietosuojaselosteissa.

Sisäpiiriohjeella edistämme luotettavuutta

Veritaksessa noudatetaan hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta. Ohje on laadittu edistämään sijoitustoimintamme julkista luotettavuutta ja henkilöstön tietämystä sisäpiirisäännöksistä, jottei niitä tahattomastikaan rikota.

Veritas ylläpitää sisäpiirirekisteriä pysyvistä sisäpiiriläisistä. Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n verkkopalvelussa.

Jokainen voi olla rohkeasti oma itsensä

Me Veritaksella ajattelemme, että vastuullisen työpaikan peruselementtejä ovat yhteistyö, uudistuminen, rehellisyys, läpinäkyvyys sekä joustavuus ja reilu kohtelu. Meillä jokainen tekee merkityksellistä työtä osana Suomen eläkejärjestelmää.

Veritaksessa noudatetaan työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia sekä oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä.

Kohtelemme työntekijöitämme yhdenvertaisesti ja panostamme hyvään ja vastuulliseen johtajuuteen. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisesta, sekä tuemme osaamisen kehittymistä vastaamaan toimintaympäristön muutoksia.

Jokaiselta työntekijältä edellytetään asiallista käyttäytymistä työyhteisössä ja epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan välittömästi sen tultua ilmi. Häirinnän, syrjinnän ja kiusaamisen suhteen Veritaksessa vallitsee ehdoton nollatoleranssi.

Toimintaperiaatteiden noudattaminen

Jokainen uusi veritaslainen perehdytetään eettisiin toimintaperiaatteisiin. Koko henkilökunta suorittaa säännöllisesti compliance -verkkokurssin, jossa toimintaperiaatteet käydään läpi.

Jokainen veritaslainen vastaa osaltaan siitä, että yhtiössä toimitaan lakien, sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti.  Sektorista vastaavan johtajan velvollisuutena on varmistaa, että organisaatiossa on selkeästi määriteltyinä roolit ja vastuut sekä raportointivelvoitteet.

Jos säännösten tai toimintaperiaatteiden noudattamisessa havaitaan puutteita ja tilanteisiin liittyviä riskejä, tulee näistä tehdä ilmoitus Veritaksen compliance -toimintoon. Veritaksella on käytössä myös ilmoituskanava väärinkäytösten ilmoittamiseen. Tämän kanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa epäillyistä lakien tai muiden säännösten rikkomuksista.

Eettisen toiminnan pikatesti

Eettisen toiminnan ohjeet