Työeläkeotteen lukuohje

Työeläkeotetta tarkistaessasi sinulle voi olla hyötyä seuraavista ohjeista. Kun haluat lisätietoa tietystä otteella käytetystä termistä tai luvusta, etsi se alla olevasta listasta. Ohjeet on listattu aakkosjärjestyksessä.

Ansiotyö, josta ei kerry eläkettä

Otsikon alta löytyvät tiedot työskentelystä, joka on ilmoitettu ansaintarekisteriin, mutta joka ei oikeuta eläkkeeseen. Tavallisimpia syitä tähän on, että

 • työ ennen 1.1.2005 on tehty alle 23-vuotiaana (julkisella alalla ikäraja on vaihdellut ja lisätietoja löydät Kevan verkkosivuilta).
 • työsuhde on kestänyt alle laissa säädetyn minimiajan
 • työsuhteen ansiot ovat jääneet alle vakuuttamiselle laissa määrätyn rajan
 • LEL- ja TaEL -ansiot ovat jääneet alle eläkkeen karttumiselle laissa määrätyn rajan
 • yrittäjä on hakemuksesta vapautettu yrittäjätoiminnan vakuuttamisvelvollisuudesta
 • palkka työstä 31.12.2004 jälkeen on maksettu ennen kuin täytit 18 vuotta

Näitä tietoja ei tarvitse ilmoittaa meille.

Arvio sinulle kertyneestä työeläkkeestä yhteensä

Arvio sinulle koko työhistoriasi aikana kertyneestä työeläkkeestä. Huomaathan, että vaikka otteella näkyisi vain edeltävien kuuden vuoden työhistoria, tämä summa sisältää kuitenkin eläkekertymän myös niiltä vuosilta, jotka eivät näy otteella.

Summasta on vähennetty myös elinaikakertoimen vaikutus ja mahdollinen julkisen alan vähennys.

Eläke vuoden 2023 tasossa

Tässä sarakkeessa näkyy kustakin toiminnasta ansaitsemasi eläke.

Vuoden 2004 loppuun saakka eläke on laskettu työsuhteittain. Eläkkeen karttumiseen vaikuttivat silloin eläkkeen perustana oleva ansio, työsuhteen kesto sekä iän mukainen karttumaprosentti. Karttumaprosentit olivat:

 • 1,5 prosenttia 23 – 59-vuotiaana
 • 2,5 prosenttia 60 – 64-vuotiaana

Julkisella alalla karttumaprosentti on voinut olla eri kuin yllä työsuhteen alkamisajankohdasta johtuen. Lisätietoja löydät Kevan verkkosivuilta.

Vuodesta 2005 alkaen eläke on laskettu vuosittain. Eläkettä karttui ajalla 1.1.2005 – 31.12.2016 yhden vuoden ansioista

 • 1,5 prosenttia 18 – 52-vuotiaana
 • 1,9 prosenttia 53 – 62-vuotiaana
 • 4,5 prosenttia 63 – 67-vuotiaana

Vuoden 2017 alusta voimaan astuneen lainsäädännön perusteella eläkettä karttuu 1.1.2017 alkaen 1,5 prosenttia kaikille 17 vuotta täyttäneille (yrittäjillä alaikäraja on 18 vuotta). Poikkeuksena tästä ovat 53 – 62-vuotiaat, joille vuosina 2017 – 2025 kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Eläkettä kertyy ylimpään vanhuuseläkeikään saakka. Ylin eläkeikä on ikäluokkakohtainen.

Eläkkeellä olo

Jos olet ollut työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä 1.1.2005 jälkeen, siitä on merkintä työeläkeotteella.

Esimerkiksi jatkuvasta osa-aikaeläkkeellä olosta karttuneen eläkkeen määrä voidaan yleensä kuitenkin laskea vasta vanhuuseläkkeelle jäätäessä. Osa-aikatyöstä karttunut eläke löytyy toki muiden ansioiden tapaan otteelta.

Eläkkeen perusteena oleva ansio 1.1.2005 alkaen

Vuodesta 2005 alkaen eläkkeen perusteena oleva ansio lasketaan erikseen kullekin vuodelle. Myös työeläkeotteella ansiot näytetään pääsääntöisesti vuositasolla. Jos työnantajasi kuitenkin oli valinnut kuukausittaisen palkkatietojen ilmoitustavan vuosina 2007 – 2018, otteella on lueteltu kuukausiansiot.

Yrittäjän ansiona on hänen työeläkevakuutuksensa vahvistettu YEL-työtulo.

Eläkkeen perusteena olevat ansiot on tarkistettu vastaamaan kuluvan vuoden rahanarvoa ja palkansaajan ansioista on vuosina 1996 – 2016 vähennetty työntekijän työeläkemaksun määrä.

Eläkkeen perusteena oleva ansio 31.12.2004 saakka

Eläkkeen perusteena oleva ansio laskettiin 31.12.2004 saakka erikseen jokaiselle työsuhteelle. Ansio oli kyseisen työsuhteen vuosiansioiden keskiarvo.

Yrittäjän ansiona on hänen työeläkevakuutuksensa YEL-työtulo.

Elinaikakerroin

Karttuneen eläkkeen määrä on sopeutettu arvioituun elinikään käyttämällä ikäluokallesi määriteltyä elinaikakerrointa. Koska suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee, kuukausieläkkeen määrää on alennettava, jotta eläkettä riittää maksettavaksi koko eliniäksi.

Julkisten alojen enimmäismäärä

Vuodesta 2005 lähtien karttuvalla eläkkeellä ei ole ylärajaa, joten mitä pidemmälle työskentelet, sitä paremman eläkkeen saat. Vuoden 2004 loppuun mennessä kunnan, valtion tai kirkon palveluksessa karttuneilla eläkkeillä sen sijaan on enimmäismäärä, joka vaikuttaa kokonaiseläkkeesi määrään. Enimmäismäärä on vain julkisten alojen eläkkeissä ja lisätietoja löydät Kevan verkkosivuilta.

LEL- ja TaEL -työt

LEL- ja TaEL -töistä ei näy työeläkeotteella työsuhteiden alkamis- tai päättymispäiviä eikä työnantajan nimeä. Näitä työsuhteita ei tarvitse ilmoittaa meille. Tarkista kuitenkin, että otteella luetellut vuosiansiot ovat oikein.

LEL:n mukaan vakuutettiin rakennus-, metsä-, satama- ja maatalousalalla työsuhteessa tehdyt työt.

TaEL:n mukaan vakuutettiin vuodesta 1986 alkaen työsuhteessa olevat toimittajat ja taiteilijat sekä muut tässä laissa luetellut, luovaa työtä tekevät ammattiryhmät. Vuonna 1998 TaEL:n piiriin tulivat myös yksityissektorin pätkätyösuhteet muilla kuin LEL-aloilla.

Lykkäyskorotus

Kun siirrät eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa alimman vanhuuseläkeikäsi yli, saat eläkkeeseesi lykkäyskorotusta. Jokainen lykätty kuukausi tuo eläkkeeseesi 0,4 prosenttia lisää. Lykkäämällä siis vaikkapa kokonaisen vuoden saa 4,8 prosentin korotuksen. Lykkäyskorotuksen kertymisellä ei ole yläikärajaa.

Jos olet töissä samanaikaisesti, ansaitset myös siitä eläkettä aina ylimpään vanhuuseläkeikääsi saakka.

Huomaa kuitenkin, että eläkearvioissa ei ole huomioitu mahdollisten työttömyysetuuksien aiheuttamaa vähennystä lykkäyskorotuksen määrään. Työttömyysetuuden ajalta ei kerry lykkäyskorotusta.

Palkattomat etuudet

1.1.2005 alkaen ansaitset 18 – 67-vuotiaana eläkettä myös sellaisilta palkattomilta ajoilta, joilta sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa.

Saat eläkettä myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta sekä tutkintoon johtavalta opiskeluajalta 18 – 67-vuotiaana. Opiskelusta karttunut eläke näkyy työeläkeotteella vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Eläke lasketaan sen ansion perusteella, johon päivärahan määrä perustuu. Kotihoidontuen ja opiskelun ajalta eläkkeen perusteena on laskennallinen ansio 815,79 euroa kuukaudessa (vuoden 2023 tasossa). Palkattomista etuuksista karttuu eläkettä iästä riippumatta aina 1,5 prosenttia vuodessa.

Palkattomien aikojen etuudet rekisteröidään pääsääntöisesti vasta niiden maksamista seuraavan vuoden alkupuolella. Ne tulevat siis näkyviin myös työeläkeotteelle vasta tuolloin.

Palkattomien aikojen perusteella kertynyt eläke

Palkattomien aikojen perusteella kertynyt eläke yhteensä. Kertynyt eläke ilmoitetaan otteen antamisvuoden tasossa.

Tavoite-eläkeikä

Tavoite-eläkeikäsi kertoo, mihin saakka sinun pitäisi lykätä eläkkeelle jäämistä, jotta sinulle kertyisi lykkäyskorotusta vähintään elinaikakertoimen aiheuttaman vähennyksen verran.

Tuleva eläkkeesi

Työeläkeotteella näkyvä arvio vanhuuseläkkeen määrästä on laskettu aiempien tulojesi perusteella. Mikäli tulosi ovat muuttuneet, voit laskea arvion eläkelaskurillamme.

Alinta vanhuuseläkeikääsi myöhemmissä eläkearvioissa on huomioitu lykkäyskorotus. Huomaa kuitenkin, että jos olet ylittänyt alimman eläkeikäsi ja saat työttömyysetuutta, summat saattavat muuttua. Työttömyysetuuden ajalta ei kerry lykkäyskorotusta. Ota tällöin yhteyttä Veritaksen eläkeneuvontaan saadaksesi arvion vanhuuseläkkeesi määrästä.

Työeläkelisä

Ennen vuotta 1994 työeläkelisää karttui työntekijän työttömyyspäivärahoista.

Vuosina 1994 – 2004 työeläkelisää karttui työttömyyspäivärahojen lisäksi myös mm.

 • aikuiskoulutukseen myönnetystä tuesta
 • kuntoutusetuuksista
 • työttömien koulutuspäivärahoista

Työeläkelisää ei karttunut sellaisena kalenterivuotena, jolloin henkilö oli koko vuoden työssä tai jona hän ansaitsi tietyn määrän LEL-ansioita (rakennus-, metsä-, satama- ja maatalousalalla työsuhteessa tehdystä työstä).

Yrittäjille työeläkelisää on saattanut karttua vasta vuodesta 1994 alkaen.

Vanhuuseläkeikä

Vanhuuseläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi perusteella. Eläkeikäsi kerrotaan työeläkeotteella.

Jos olet syntynyt 1965 tai sen jälkeen, vanhuuseläkeikääsi ei vielä ole vahvistettu. Ikäsi vahvistetaan sinä vuonna, jolloin täytät 62 vuotta. Voit laskea arvion eläkeiästäsi eläkelaskurillamme. Jos olet yrittäjä, käytä yrittäjän eläkelaskuria.

Vuoden XXXX aikana kertynyt eläke

Kyseisen vuoden aikana tehdystä työstä ja yrittäjätoiminnasta kertynyt eläke. Kertynyt eläke ilmoitetaan otteen antamisvuoden tasossa .