Asiakashyvitykset

TyEL-sopimusasiakkaat saavat Veritaksesta vuosittain asiakashyvityksen eli alennuksen TyEL-vakuutusmaksuihin. Hyvitykset maksetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi vuodelta 2021 kertyvät hyvitykset maksetaan huhtikuussa 2022. 

Tilapäisillä työnantajilla ei ole oikeutta asiakashyvityksiin. 

Asiakashyvitysten kokonaismäärään vaikuttavat Veritaksen sijoitustoiminnan tuotto, vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus. Asiakkaiden saamaan asiakashyvityksen määrään puolestaan vaikuttavat asiakkaan maksamat TyEL-vakuutusmaksut ja asiakkuuden kesto Veritaksessa. Mitä pidempään yritys pysyy Veritaksen asiakkaana ja mitä enemmän palkkoja se maksaa, sitä suuremmat ovat vakuutusmaksuista annettavat hyvitykset.  

Asiakashyvitysten kokonaismäärä määräytyy samalla tavoin kaikissa työeläkeyhtiöissä, mutta riippuu luonnollisesti kunkin eläkeyhtiön omasta tuloksesta. Hyvitysten kokonaismäärän ositukseen kullakin työeläkeyhtiöllä on omat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat yhtiökohtaiset laskuperusteensa. 

Asiakashyvitykset uusilla asiakkailla 

Kun vakuutus siirtyy Veritakseen, asiakashyvitys alkaa kertyä heti siirtovuonna ja kertynyt ensimmäinen asiakashyvitys maksetaan siirtoa seuraavan vuoden keväällä. Siirtovuonna maksettavan hyvityksen maksaa vielä edellinen eläkeyhtiö. Edellinen eläkeyhtiö maksaa lisäksi ns. jälkihyvityksiä, jos edelliseen eläkeyhtiöön kertynyt rahasto on vähintään 50 000 euroa. Vastaavasti vakuutuksen siirtyessä Veritaksesta toiseen eläkeyhtiöön Veritas maksaa siirtovuonna asiakashyvityksen ja lisäksi jälkihyvityksiä, mikäli Veritakseen kertynyt rahasto on vähintään 50 000 euroa. 

Jälkihyvityksiä maksetaan vakuutuksen päättyessä siirtoon vuoden lopussa kolmelta siirtoa seuraavalta vuodelta. Vakuutuksen päättyessä keskellä vuotta, siirtoon maksetaan jälkihyvityksenä hyvitykset vajaaksi jääneeltä päättymisvuodelta sekä kahdelta tätä seuraavalta vuodelta.  

1) Koronapandemian vuoksi työnantajan TyEL-maksua alennettiin tilapäisellä lainmuutoksella 2,6 % aikavälillä 1.5.–31.12.2020. Samassa laissa säädettiin myös, että työeläkeyhtiöt eivät saaneet maksaa asiakashyvityksiä maksunalennuksen ajalta. Maksettavat asiakashyvitykset vuodelta 2020 olivat enintään 1/3 normaalista asiakashyvitysten enimmäismäärästä. Jos lakimuutosta ei olisi tehty, asiakashyvitykset vuodelta 2020 olisivat olleet 10,7 miljoonaa euroa tai 0,50 % TyEL-palkkasummasta.