Hallitus

Veritas Eläkevakuutuksen hallitukseen kuuluu 12 jäsentä.

Puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh, OTK, DE, hallitusammattilainen

Varapuheenjohtaja
Christel Tjeder, KTM, puheenjohtaja (Ekonomiyhdistys FLEX, AKAVA)

Håkan Ekström, yo., toimialajohtaja (JHL)
Stefan Kapténs, KTM, talousjohtaja
Henrik Karlsson, VTM, toimitusjohtaja
Timo Ketonen, KTM, yrittäjä ja sijoittaja
Kristiina Linna, yo., alue- ja järjestöasiantuntija (SAK)
Andreas Remmer, OTK, toimitusjohtaja
Lasse Svens, KTM, toimitusjohtaja
Antti Tanskanen, FT, SHV, asiantuntija (EK)
Taina Vallander, FM, johtaja (STTK)
Maria Vanhatalo-Thijssen, FM, toimitusjohtaja (EK)

Hallituksen sihteerinä toimii päämatemaatikko Teppo Rakkolainen.

Hallituksen jäsenten luottamustoimet

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että Veritasta johdetaan ammattitaitoisesti ja terveitä toimintaperiaatteita noudattaen ja että yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

  • päättää strategisista tavoitteista ja yhtiön kokonaisstrategiasta
  • laatia ja vahvistaa yhtiön sijoitussuunnitelma sekä valvoa sijoitustoimintaa
  • vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan periaatteet, laatia ja vahvistaa yhtiön riskienhallintasuunnitelma sekä arvioida vuosittain sisäisen tarkastuksen järjestämistä ja tarkoituksenmukaisuutta
  • kutsua yhtiökokous koolle.

Hallitus kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa hallintoneuvosto. Tiedot hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista löytyvät Veritaksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallintoneuvosto valitsee syyskokouksessaan hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä vähintään kuudesosa valitaan työnantajien ja vähintään kolmasosa työntekijöiden keskusjärjestöjen ehdotusten pohjalta. Hallitus valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kolme valmisteluvaliokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta sekä sijoitus- ja riskivaliokunta.

Sijoitus- ja riskivaliokunta

Lasse Svens (puheenjohtaja)
Kaj-Gustaf Bergh
Andreas Remmer
Christel Tjeder

Sijoitus- ja riskivaliokunta osallistuu sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman ja siihen mahdollisesti tehtävien merkittävien muutosten valmisteluun. Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä: kaikki ovat hallituksen jäseniä, joilla on vankka sijoitusosaaminen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
Antti Tanskanen
Christel Tjeder
Mia Vanhatalo-Thjissen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön ylimmän johdon nimitykset hallituksen käsiteltäviksi. Valiokunta valmistelee myös yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, kannustinjärjestelmää sekä johtoryhmän korvauksia koskevat kysymykset. Valiokunnan työtä johtaa hallituksen puheenjohtaja. Valiokuntaan kuuluu kaksi muuta jäsentä, joista toinen on hallituksen varapuheenjohtaja. Vakuutetut ovat aina edustettuina valiokunnassa.

Tarkastusvaliokunta

Stefan Kapténs (puheenjohtaja)
Henrik Karlsson
Andreas Remmer
Taina Vallander

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.