Eläkkeenhakija tai kuntoutusta hakeva

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään eläke- tai kuntoutusasiasi yhteydessä Kelassa, eläkelaitoksessa ja Eläketurvakeskuksessa.

Miksi henkilötietojasi käsitellään Kelassa, eläkelaitoksessa ja Eläketurvakeskuksessa?

Eläke- ja kuntoutusasiasi ratkaisemisessa tarvitaan henkilötietojasi. Käytämme myös henkilötietojasi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaista asiakkaan tunnistamista sekä pakotteiden toimeenpanoa varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU:n tietosuoja-asetukseen ja sosiaaliturvasopimuksiin. Jos eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus ei saa pyydettyjä tietoja, ne eivät voi ratkaista asiaasi.

Eläke- tai kuntoutusasian ratkaisemista varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Kela voi käyttää eläke- ja kuntoutusasiassa saatuja tietoja myös muussakin Kelan etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava muussa etuusasiassa huomioon.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa eläke- tai kuntoutusasian käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon.

Eläkehakemuksen käsittely perustuu lakiin, joten henkilötietojen käsittelyä ei voi vastustaa. Sinulla ei ole oikeutta pyytää eläke- tai kuntoutusasian käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista. Et voi pyytää sinusta kerättyjen tietojen siirtämistä eläkelaitoksen, Kelan tai Eläketurvakeskuksen ulkopuoliseen järjestelmään, koska EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu siirto-oikeus ei koske lakisääteistä sosiaalivakuutusta. Et voi myöskään rajoittaa tietojesi käsittelyä, vaikka kiistäisit joidenkin tietojen oikeellisuuden.

Eläkelaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Eläkelaitoksella, Kelalla ja Eläketurvakeskuksella on oikeus hankkia ja luovuttaa eläke- ja kuntoutusasian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja. Henkilötietojasi käsitellään eläkeasian sujuvan hoitamisen vuoksi.

Kelalla, eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on lakiin perustuva oikeus luovuttaa ja hankkia tietoja asian käsittelemiseksi tarvittavilta tahoilta.

Jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus.  Voit myöhemmin peruuttaa antamasi suostumuksen.

Eläke- tai kuntoutusasiaasi käsittelevä eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus voi olla eläke- tai kuntoutusasian käsittelyssä yhteydessä muun muassa työnantajaasi, eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin. Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. 

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Kelan, eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen rekistereihin. Näin voit varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

Tarkistuspyyntö on tehtävä erikseen jokaiselle eläkeasiaasi käsittelevälle taholle. Voit pyytää virheellisten tietojen oikaisemista, jos tietojen oikaisu on asian ratkaisemisen kannalta tarkoituksenmukaista.  Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi. Veritaksessa tietopyyntö tehdään tietopyyntölomakkeella.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, eläkelaitos, Kela tai Eläketurvakeskus kertoo syyn.

Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun, sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Eläke- ja kuntoutusasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vakuutetun elossaoloaika ja viisi sitä seuraavaa kalenterivuotta. 

Automaattinen käsittely

Veritas hyödyntää automatisointia eläkekäsittelyssä. Automatisoinnin avulla nopeutetaan eläkekäsittelyn prosessia.


Eläkepäätökseen voi hakea muutosta. Ohjeistamme muutoksenhausta päätöksen yhteydessä.

Mikä on rekisterinpitäjä?

Kela ja eläkelaitoksesi ovat rekisterinpitäjiä. Myös Eläketurvakeskuksen rekistereihin tallennetaan eläke- ja kuntoutusasiaan liittyviä tietoja. Eläkelaitoksessasi, Kelassa ja Eläketurvakeskuksessa on tietosuojavastaava. Veritaksen tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät täältä.

Yhteystiedot

Kelan yhteystiedot löydät verkosta www.kela.fi. Voit myös soittaa Kelaan numeroon 020 692 202.

Veritaksessa henkilötietopyynnöt tehdään ensisijaisesti veritas.fi-sivuston tietopyyntölomakkeella. Voit myös olla yhteydessä Veritakseen puhelimitse, kirjeitse tai suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Eläketurvakeskuksen yhteystiedot löydät verkosta www.etk.fi.  Eläketurvakeskuksen ja oman eläkelaitoksen yhteystiedot saat myös soittamalla Eläketurvakeskukseen numeroon 029 411 20.