Lainanottaja tai lainanottajan edustaja

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (0141187-2). Osoitteemme on PL 133, (Lemminkäisenkatu 34), 20101 Turku.

Missä tarkoituksessa käsittelemme tietojasi ja mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Veritas harjoittaa lainaustoimintaa osana sijoitustoimintaansa.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja:

 • lainasopimuksen tekemistä ja toimeenpanoa varten
 • luottotietojen tarkistamista varten luottotietolain nojalla maksukyvyn varmistamiseksi
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain sekä muiden erityislakien ja säännösten mukaista asiakkaan tunnistamista sekä pakotteiden toimeenpanoa varten ja
 • asiakassuhteen hoitamista ja yhteydenpitoa varten.

Voimme käsitellä henkilötietoja myös omien hallinnollisten tai laina-asiakashallintaan liittyvien järjestelmien ylläpitämiseksi, laadunvalvontaa ja riskienhallintaa varten.

Ellei tietoja toimiteta ennen lainasopimuksen tekemistä, se voi estää lainan myöntämisen.

Emme käsittele henkilötietojasi muissa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

Käsittelyn oikeusperusteena on Veritakseen rekisterinpitäjänä sovellettava Euroopan unionin oikeus.

Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi?

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin lain nojalla.

Siirretäänkö ja käsitelläänkö tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolella?

Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Mikä on henkilötietojen säilytysaika ja mihin se perustuu?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin lainasopimus on voimassa sekä sen jälkeen lain edellyttämän ajan. Veritaksella on velvollisuus säilyttää lainasopimuksiin liittyviä kirjanpitotietoja kirjanpitolainsäännösten mukaisen ajan. Asiakkaan tunnistustiedot säilytetään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Määräajan päättymisen jälkeen poistamme tietosi  Veritaksen tietojärjestelmistä.

Onko sinulla oikeus saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista?

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja Veritaksessa vai ei.

Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista.

Pyydämme sinua toimittamaan tietopyyntösi tietopyyntölomakkeemme kautta. Tietopyyntö vaatii vahvan tunnistautumisen.

Voit myös olla yhteydessä Veritakseen puhelimitse, kirjeitse tai suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Toimitamme tiedot sinulle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyyntösi. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoitamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Miten henkilötietoja voi oikaista tai poistaa?

Jos sinulle toimittamissamme henkilötiedoissa on puute, epätarkkuus tai virhe, sinulla on oikeus pyytää tietojesi täydentämistä tai oikaisemista. Tämä koskee myös vanhentunutta tietoa. Pyydämme sinua toimittamaan täydennys- tai oikaisupyyntösi  verkkosivujemme  tietopyyntölomakkeen kautta

Henkilötietojasi ei poisteta niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeen yllä mainittuihin lakiin tai sopimukseen perustuviin tarkoituksiin.

Jokaisella on oikeus vaatia poistamaan häntä koskevat tiedot, kun käsittelylle ei ole enää perustetta. Sinulla on oikeus pyytää Veritasta rekisterinpitäjänä poistamaan esim. sinua koskevat vanhentuneet tiedot.

Kyseinen oikeus soveltuu tilanteisiin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, käsittelylle ole enää muuta laillista perustetta, eikä niitä tarvitse säilyttää lain perusteella.

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen poistamista ei koske niitä tilanteita, joissa tiedot on lain mukaan velvollisuus säilyttää tai jos tiedot on tarpeen säilyttää oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietoja ei siis ole mahdollista vaatimuksesta poistaa sinä aikana, jona ne on tarpeen säilyttää edellä mainituissa tilanteissa.

Henkilötietosi poistetaan kuitenkin ilman erillistä pyyntöä sen jälkeen, kun määräaika niiden säilyttämiseen on päättynyt.

Voitko kieltää tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä?

Sinulla on oikeus siihen, että Veritas rekisterinpitäjänä rajoittaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen tietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

Tästä huolimatta tietojasi voidaan edelleen säilyttää. Ennen rajoituksen poistamista sinulle annetaan ilmoitus asiasta.  Voit käyttää oikeutta esimerkiksi, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun tietojen paikkansapitävyys tai käsittelyn lainmukaisuus varmistetaan. Jos tietojen käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan käsitellä vain tietyin edellytyksin (esim. suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi).

Onko sinulla oikeus siirtää henkilötietojasi?

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä toiseen järjestelmään ei koske lainanottajiin liittyviä henkilötietoja, joita kerätään ja käsitellään sopimuksen tai lain nojalla, joten tietojesi siirtäminen ei ole mahdollista.

Miten henkilötietojen käsittelystä voi valittaa?

Jos olemme kieltäytyneet toteuttamasta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, ilmoitamme sinulle lakiperusteisen syyn kielteiseen vastaukseemme viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

Jos olet saanut Veritakselta kielteisen vastauksen pyyntöösi, voit viedä asian Tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi. Saat Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot vastauksessamme. Tietosuojavaltuutetun toimiston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun päätös sisältää valitusosoituksen, jossa sinulle annetaan ohjeet valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen. 

Tekeekö Veritas tietojen perusteella automatisoituja päätöksiä tai profilointia?

Ei tee.

Mitä henkilötietoja Veritas käsittelee?

Meillä on sinusta seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja:

 • lainasopimukseen liittyvät tiedot
 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa ja tunnistamista varten
 • lainan ja vakuuksien maksuun liittyvät tiedot
 • lainavakuuteen liittyvät tiedot kuten sen suorittamiseen liittyvät tiedot

Nämä tiedot sisältävät:

 • tiedot lainasopimuksen sisällöstä, kuten laina-aika ja tiedot lyhennyksistä
 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa ja tunnistamista varten kuten joko lainanottajan tai sen edustajan nimi, henkilötunnus, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • lainan ja vakuuksien maksuun liittyvät tiedot kuten maksuhistoriatiedot
 • muut asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten oikeushenkilön osalta tiedot omistajista (mm. tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot), oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet ja lainanottajan edustajan edustusoikeutta koskevat tiedot
 • Takaajiin ja vakuudenantajiin liittyvät tiedot

Mistä saamme asiasi hoitamiseksi tarvittavat tiedot?

 • sinulta itseltäsi
 • kauppa-, säätiö- ja yhdistysrekistereistä
 • yleisistä asiakastietokannoista
 • Veritaksen omista järjestelmistä

Millaisin turvatoimin suojaamme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi aina huolellisesti ja huolehdimme yksityisyydestäsi. Tämä varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimin.

Käyttövaltuushallinnan kautta huolehdimme, että henkilötietojasi käsittelee vain ne henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Henkilöstöämme koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja kaikki ovat allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen. Henkilöstömme koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen käsittelyssä ja siihen liittyvien riskien ennaltaehkäisemisessä. Huolehdimme sisäisellä valvonnalla siitä, että henkilöstömme noudattaa henkilötietojen käsittelyn periaatteita.

Samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset koskevat myös alihankkijoitamme.

Tietojasi säilytetään kulunvalvonnalla ja erilaisten turvallisuusjärjestelmien avulla suojatuissa datakeskuksissa ja Veritaksen omissa toimitiloissa. Varmistamme myös erillisillä teknisillä tietoturvaratkaisuilla, että tietojesi luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys/saatavuus ja vikasietoisuus täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Mistä saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä?

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Veritaksessa, tutustu Tietosuoja-osioon veritas.fi-verkkosivuillamme.

ysymyksissä, jotka liittyvät henkilötietopyyntöihin, pyydämme olemaan yhteydessä ensi sijassa tietopyyntölomakkeemme kautta veritas.fi-verkkosivuillamme

Voit myös olla yhteydessä Veritakseen puhelimitse, kirjeitse ja suojatun sähköpostin välityksellä. 

Voiko suostumuksen perua?

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.