Pensions- eller rehabiliteringssökande

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta hur dina personuppgifter hanteras i samband med ditt pensionsärende hos FPA, pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.

Varför hanteras dina personuppgifter hos FPA, pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen?

Dina personuppgifter behövs när ditt pensionsärende handläggs. Vi behandlar dina personuppgifter även för kundidentifiering i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt för verkställandet av sanktioner.

Hanteringen av personuppgifter baserar sig på den finska lagstiftningen, EU:s dataskyddsförordning och överenskommelserna om social trygghet. Om pensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen inte får de uppgifter som de begärt, kan de inte avgöra ditt ärende.

De uppgifter som samlats in för handläggningen av ett pensionsärende används också för forskning och statistikföring.

De uppgifter som FPA har fått i ett pensionsärende kan också användas för ett annat ärende som gäller FPA-förmåner om uppgifterna enligt lag ska beaktas i samband med ärendet.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) kan i enskilda fall använda uppgifter som den har fått vid handläggningen av ett pensionsärende också vid handläggningen av ett ärende som gäller andra LPA-förmåner, om uppgifterna inverkar på den andra förmånen och om de enligt lag ska beaktas vid handläggningen av förmånsärendet i fråga.

Handläggningen av pensionsansökningar baserar sig på lag, vilket betyder att man inte kan motsätta sig hanteringen av personuppgifter. Du har inte rätt att be att de personuppgifter som behövs vid handläggningen av pensionsärendet ska strykas. Du kan inte be att de uppgifter som har samlats in om dig överförs till ett utomstående system som inte upprätthålls av pensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen, eftersom den rätt att överföra uppgifter som avses i EU:s dataskyddsförordning inte gäller lagstadgad socialförsäkring.

Pensionsanstaltens, FPA:s och Pensionsskyddscentralens rätt att hämta och lämna ut dina personuppgifter

Pensionsanstalten, FPA och Pensionsskyddscentralen har rätt att hämta och lämna ut de uppgifter som behövs för handläggningen av ett pensionsärende. Dina personuppgifter hanteras för att pensionsärendet ska kunna handläggas smidigt.

FPA, pensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen har en på lag baserad rätt att för handläggningen av ett ärende hämta uppgifter av och lämna ut uppgifter till nödvändiga parter.

Om hanteringen av dina personuppgifter eller utlämnandet av uppgifter inte bygger på lag, ombes du ge ditt samtycke. Du kan i ett senare skede dra tillbaka ditt samtycke. Den pensionsanstalt som handlägger ditt pensionsärende, FPA eller
Pensionsskyddscentralen kan i samband med handläggningen av pensionsärendet kontakta bl.a. din arbetsgivare, olika myndigheter eller försäkringsanstalter. Vid behov kan dina uppgifter med Stöd av EU-s dataskyddsförordning och mellanstatliga överenskommelser om social trygghet överföras till andra EU- och EES-länder, Schweiz eller länder som inte hör till EU.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du kan utnyttja din rätt att kontrollera dina uppgifter när du vill veta vilka uppgifter om dig som har lagrats i FPA:s, pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens register.

Du måste lämna in en separat begäran om att få kontrollera dina uppgifter till varje instans som handlägger ditt pensionsärende. Du kan begära att felaktiga uppgifter rättas om detta är ändamålsenligt för att ärendet ska kunna avgöras. I Veritas gör du en begäran om personuppgifter via skilda blanketten.

Begäran om att få kontrollera sina personuppgifter och mottagande av svaret är i regel avgiftsfria.

Om pensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter utifrån din begäran, får du ett meddelande om det här senast inom en månad. Den här tidsfristen kan förlängas med två månader. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger pensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen orsaken till detta.

Om du är missnöjd med avgörandet gällande dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Bevaring av dina personuppgifter

De uppgifter som behövs vid handläggningen av ett pensionsärende sparas den tid som lagen förutsätter.  
Bevaringstiden är i regel den försäkrades livstid och de fem därpå följande kalenderåren.

Automatiserad handläggning

Veritas utnyttjar automatisering i pensionshandläggningen. Med hjälp av automatisering försnabbas pensionshandläggningsprocessen.

Till pensionsbeslut kan sökas ändring. Besvärsanvisningar ingår i samband med beslutet.

Registeransvarig

FPA och din pensionsanstalt är registeransvariga. I Pensionsskyddscentralens register sparas också uppgifter som hänför sig till pensionsärenden. Pensionsanstalten, FPA och Pensionsskyddscentralen har en dataskyddsansvarig. Kontaktuppgifterna till Veritas dataskyddsansvarig hittar du här.

Kontaktinformation

FPA:s kontaktinformation finns på nätet på adressen www.fpa.fi. Du kan också ringa FPA på numret 020 692 222.

I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi. Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Kontaktinformationen till Pensionsskyddscentralen finns på www.etk.fi. Du kan också fråga efter kontaktinformationen till Pensionsskyddscentralen och den egna pensionsanstalten genom att ringa Pensionsskyddscentralen på numret 029 411 20.