Låntagare eller låntagarens representant

Den registeransvariges kontaktuppgifter

Den registeransvarige är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (0141187-2). Vår adress är PB 133, (Lemminkäinengatan 34), 20101 Åbo.

I vilket syfte och med vilka lagliga villkor behandlar Veritas dina personuppgifter?

Veritas bedriver utlåningsverksamhet inom ramen för sin placeringsverksamhet.

Det lagliga villkoret för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part samt rättsliga förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige.

 • för att upprätta och fullgöra låneavtal
 • för att kontrollera kreditinformation med stöd av kreditupplysningslagen för att säkerställa betalningsförmågan
 • för att identifiera kunder i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt annan speciallagstiftning och regelverk, inklusive verkställande av sanktioner
 • för att sköta kundrelationer och kontakt.
   

Vi kan också behandla personuppgifter för att upprätthålla våra egna administrativa system eller system för hantering av lånekunder och för att utöva kvalitetskontroll och riskhantering. 

Om uppgifterna inte lämnas innan låneavtalet upprättas kan det förhindra beviljandet av lånet.

Vi behandlar inte dina personuppgifter i andra än ovan nämnda syften.

Den här beskrivningen grundar sig på kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Till vem får Veritas lämna ut dina personuppgifter?

Uppgifter lämnas endast ut med stöd av lag.

Överförs och behandlas uppgifter om dig utanför EU/EES-området?

Dina personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

Hur länge bevarar Veritas dina personuppgifter och vad grundar sig tidsfristerna på?

Uppgifterna bevaras så länge låneavtalet är i kraft och därefter under den tid som förutsätts i lag. Veritas har en skyldighet att bevara bokföringsuppgifter som rör låneavtal under den tid som anges i bestämmelserna i bokföringslagen. Kundidentifikationsuppgifterna bevaras i fem år efter det att kundförhållandet avslutats. När tidsfristen gått ut raderar vi uppgifterna om dig ur Veritas informationssystem.

Har du rätt att få information om personuppgifter som gäller dig själv?

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig vid Veritas eller inte.

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Vänligen lämna in din begäran om uppgifter på vår blankett för begäran om personuppgifter. Begäran om uppgifter kräver stark autentisering.

Vi sänder dig uppgifterna inom en månad efter det att vi fått din begäran. Tidsfristen kan förlängas med högst två månader i vissa fall. Om tidsfristen förlängs meddelar vi dig om det inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Hur kan personuppgifter korrigeras eller raderas? 

Om det finns bristfälligheter, inexaktheter eller fel i de personuppgifter vi sänt dig har du rätt att begära att uppgifterna kompletteras eller korrigeras. Det gäller även föråldrade uppgifter. Vi ber dig vänligen lämna in din begäran om komplettering eller korrigering till Veritas via blanketten på vår webbplats. 

Ovan nämnda personuppgifter raderas inte så länge det är nödvändigt att bevara dem för syften som grundar sig på ovan nämnda lag eller avtal.

Var och en har rätt att begära att uppgifterna raderas när det inte längre finns någon grund för behandlingen. Du har rätt att be Veritas som är personuppgiftsansvarig radera t.ex. föråldrade uppgifter om dig själv.

Denna rätt är tillämplig när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats, ingen annan laglig grund längre föreligger för behandlingen och uppgifterna inte behöver bevaras enligt lag.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas enligt dataskyddslagstiftningen gäller inte situationer då uppgifterna ska bevaras enligt lag eller då de bör bevaras för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. Det är alltså inte möjligt att på yrkande radera uppgifter under den tid de bör bevaras i ovan nämnda situationer.

Dina personuppgifter raderas däremot utan särskild begäran när tidsfristen för att bevara dem gått ut.

Kan du förbjuda eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt till att Veritas som personuppgiftsansvarig begränsar behandlingen av uppgifter om dig i vissa situationer. Att begränsa behandlingen innebär att registrerade uppgifter markeras för att begränsa senare behandling av dem.

Uppgifterna om dig kan trots detta fortsättningsvis bevaras. Om begränsningen upphävs meddelas du om det på förhand.  Du kan utnyttja denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i uppgifterna eller lagenligheten i behandlingen. Behandlingen begränsas för den tid det tar att säkerställa att uppgifterna är korrekta eller behandlingen lagenlig. Om behandlingen av uppgifterna är begränsad kan de endast behandlas under vissa förutsättningar (t.ex. med ditt samtycke eller för att upprätta ett rättsligt anspråk).

Har du rätt att kräva att dina personuppgifter överförs till ett annat system?

Rätten enligt dataskyddslagstiftningen att kräva att personuppgifter överförs till ett annat system gäller inte låntagares personuppgifter som samlas in och behandlas med stöd av avtal eller lag, och därför är det inte möjligt att överföra uppgifter om dig.

Hur kan du överklaga behandlingen av dina personuppgifter?

Om vi vägrat genomföra åtgärder som du begärt uppger vi för dig den lagstadgade grunden för vår vägran utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att vi mottagit din begäran.

Om du fått avslag på din begäran från Veritas kan du föra ärendet till dataombudsmannens byrå för behandling. I vårt svar till dig finns kontaktinformation till dataombudsmannens byrå. Det är möjligt att söka ändring till besluten från dataombudsmannens byrå genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Besluten från dataombudsmannens byrå innehåller en besvärsanvisning om hur du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Används personuppgifterna som grund för automatiserade beslut eller profilering?

Nej.

Vilka personuppgifter behandlar Veritas?

Vi har uppgifter om dig som hör till följande kategorier av personuppgifter:

 • uppgifter i anslutning till låneavtal
 • basuppgifter och uppgifter för identifikation och kontakt
 • uppgifter i anslutning till lån och säkerheter
 • uppgifter om säkerhet för lån, t.ex. betalningen av den

Uppgifterna inkluderar:

 • uppgifter om innehållet i låneavtalet såsom lånetid och amorteringar
 • basuppgifter och uppgifter för kontakt och identifikation såsom låntagarens eller låntagarrepresentantens namn, personbeteckning, gatuadress, postnummer, telefonnummer, e-postadress
 • uppgifter i anslutning till betalning av lån och säkerheter såsom betalningshistorik
 • andra uppgifter i anslutning till kundidentifikation såsom, för juridiska personer, uppgifter om ägarna (bl.a. faktiska förmånstagare), fullständiga namn, födelsedatum och medborgarskap för medlemmarna av den juridiska personens styrelse eller motsvarande beslutsorgan, samt låntagarrepresentantens rätt att representera
 • uppgifter i anslutning till borgensmän och säkerhetsställare

Varifrån får vi uppgifterna som behövs för att sköta ditt ärende?

 • dig själv
 • handels-, stiftelse- och föreningsregistren
 • offentliga kunddatabaser
 • Veritas egna system

Med hurudana säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med omsorg och sörjer för ditt integritetsskydd. Det säkerställer vi genom behövliga tekniska och administrativa åtgärder.

Genom vår användarbehörighetskontroll ser vi till att dina personuppgifter endast behandlas av personer som har rätt till det.

Vår personal omfattas av tystnadsplikt enligt lag och alla har undertecknat en separat sekretessförbindelse. Personalen utbildas och instrueras i behandlingen av personuppgifter och i förebyggandet av relaterade risker. Genom vår interna kontroll ser vi till att personalen följer principerna för behandling av personuppgifter.

Samma sekretessbestämmelser och förbindelser gäller också våra underleverantörer.

Uppgifterna om dig förvaras i datacenter som är skyddade med passerkontroll och olika säkerhetssystem och i Veritas egna lokaler. Vi säkerställer också genom separata tekniska it-säkerhetslösningar att dataskyddslagstiftningens krav på sekretess, enhetlighet, tillgång/tillgänglighet och feltolerans uppfylls.

Var får du ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter?

Läs avsnittet om dataskydd på vår webbplats veritas.fi om du vill få mer information om behandlingen av personuppgifter i Veritas.

I frågor som gäller begäran om personuppgifter ska du i första hand använda blanketten för begäran av personuppgifter på vår webbplats veritas.fi.

Du kan också kontakta Veritas per telefon, brev eller skyddad e-post.

Har du rätt att återta ditt samtycke när som helst?

Om behandlingen av uppgifter om dig grundar sig på samtycke har du rätt att återta ditt samtycke när som helst. Återtagandet inverkar inte på lagenligheten i den behandling som utförts innan samtycket återtogs.