Kari Vatanen

Miksi työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnan hajauttaminen on yhä tärkeää?

Kari Vatanen

26.2.2021, Blogi

Työeläkeyhtiöiden sijoitusstrategiat näyttävät pääpiirteittäin hyvin samanlaisilta. Erot sijoitusten omaisuuslajikohtaisissa jakaumissa ovat usein varsin pieniä ja monesti myös neljännesvuosittain raportoidut sijoitustuotot osuvat lähelle toisiaan. Kannattaisiko sijoitustoiminnan hajauttamisesta työeläkejärjestelmässä luopua, jos kaikki työeläkeyhtiöt kuitenkin päätyvät samankaltaisiin sijoitusstrategioihin?

Suomen työeläkejärjestelmän toimeenpano on hajautettu yksityisille työeläkeyhtiöille, eläkekassoille ja -säätiöille sekä julkisen sektorin eläkevakuuttajille. Kukin toimija sijoittaa hallinnassa olevia eläkevarojaan oman sijoitusstrategiansa mukaisesti tavoitellen parasta mahdollista tuottoa järjestelmän sallimalla riskitasolla. Sijoitustoiminnan hajauttaminen useammalle toimijalle lisää jonkin verran kustannuksia. Sen sijaan sijoitusriskien hajauttamisen ja keskinäisen kilpailun luoman tehokkuuden kasvun näkökulmasta hajautettu toimeenpano on hyvinkin perusteltua.

Työeläkeyhtiöt raportoivat sijoitustensa omaisuuslajikohtaisista jakaumista ja sijoitustuotoista neljännesvuosittain. Globaalissa mittakaavassa erinomainen läpinäkyvyys mahdollistaa työeläkeyhtiöiden sijoitusstrategioiden toimivuuden vertailun ja tehostaa keskinäistä kilpailua työeläkeyhtiöiden välillä. Suomen työeläkejärjestelmä onkin arvioitu jo seitsemän kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi kansainvälisessä Mercer Global Pension Index -vertailussa. Voiko kattava läpinäkyvyys johtaa siihen, että työeläkeyhtiöt päätyvät samanlaisiin sijoitusstrategioihin ja sijoitusriskien hajautus koko työeläkejärjestelmän tasolla kärsii?

Pandemia toi esiin sijoitusstrategioiden erot

Tavallisesti erot työeläkeyhtiöiden kokonaistuotoissa ovat olleet suhteellisen pieniä, vaikka eri omaisuuslajien sisällä erilaisista sijoitusstrategioista johtuvia tuottoeroja löytyykin. Yhtenä syynä tähän voinee pitää satunnaisuuden keskiarvoistavaa luonnetta hajautetussa salkussa – harvoin nimittäin käy niin, että yksittäinen toimija onnistuu parhaiten useissa omaisuuslajeissa samaan aikaan. Toinen luonnollinen syy on se, että kaikilla työeläkeyhtiöillä on sama vuosittainen tuottovaatimus, joka ohjaa sijoitusallokaatioita samaan suuntaan. Lisäksi vakavaraisuuslainsäädäntö rajoittaa ylimääräistä riskinottoa pakottaen eläkeyhtiöiden riskitasot hyvin samankaltaisiksi.

Työeläkeyhtiöiden vuoden 2020 raportoiduissa sijoitustuotoissa oli tällä kertaa merkittäviä eroja eri toimijoiden välillä. Helmikuun lopulla alkanut koronaviruskriisi ja sitä seurannut massiivinen elvytys sai aikaan huomattavan suuria markkinaliikkeitä. Sijoitusmarkkinoiden kriisiytyminen osoitti työeläkeyhtiöiden sijoitusstrategioissa olevan suuria eroavaisuuksia, mutta normaalissa rauhallisemmassa markkinaympäristössä erot eivät olleet realisoituneet. Vaikuttaa siltä, että erilaiset sijoitusstrategiat testataan markkinoilla vasta silloin, kun markkinaliikkeet voimistuvat ja sijoitusmarkkinoiden normaalioloissa toiminut hajautus katoaa. Näin kävi edellisen kerran myös globaalissa finanssikriisissä vuonna 2008.

Avoin kilpailu tehostaa reagointia sijoitusmarkkinoiden muutoksiin

Työeläkejärjestelmän avoin ja läpinäkyvä sijoitustoiminnan raportointi toi viime vuonna esiin eri työeläkeyhtiöiden sijoitusstrategioiden vahvuuksia ja heikkouksia markkinatilanteen muuttuessa äkillisesti. Tämä altistaa keskenään kilpailevat työeläkeyhtiöt jatkuvaan itsetutkisteluun ja omien sijoitususkomustensa päivittämiseen markkinaympäristön muuttuessa. Kilpailijoiden kirittämisellä on pidemmällä aikavälilläkin sijoitusstrategiaa ja sijoitustuottoja parantava vaikutus.

Sijoitusmarkkinat ovat muun yhteiskunnan tavoin jatkuvassa murroksessa, ja sijoittajan on ajan myötä mukautettava omaa sijoitusstrategiaansa sijoitusmarkkinoiden muutoksen mukana. Keskitetyssä eläkejärjestelmässä yksittäisellä sijoittajalla olisi suuri riski hirttäytyä yhteen sijoitusideologiaan ja uskoa siihen järkkymättä, vaikka maailma järjestelmän ulkopuolella muuttuu. Vain avoin ja läpinäkyvä kilpailu saa sijoittajat aidosti kyseenalaistamaan oman menestyksensä tekijöitä tulevaisuudessa.

Työeläkelaitosten avoimesta ja läpinäkyvästä keskinäisestä kilpailusta hyötyy viime kädessä koko työeläkejärjestelmä paremman tehokkuuden ja ajantasaisempien sijoitusstrategioiden muodossa. Korkeammat sijoitustuotot parantavat työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä, joka tarkoittaa kohtuullisempia eläkemaksuja ja etuuksien turvaamista pidemmällä aikavälillä.

Kari Vatanen

Kari Vatanen

  • Sijoitusjohtaja