Varför är det fortfarande viktigt att fördela placeringsverksamheten i arbetspensionssystemet?

Kari Vatanen

3.3.2021, Blogg

Arbetspensionsbolagens placeringsstrategier ser i huvuddrag mycket likadana ut. Skillnaderna i placeringarnas distribuering per tillgångsklass är ofta små och ofta är också de kvartalsvis redovisade placeringsintäkterna på samma nivå. Skulle det löna sig att koncentrera placeringsverksamheten i arbetspensionssystemet då alla arbetspensionsbolag ändå gör upp liknande placeringsstrategier?

Verkställigheten av det finländska arbetspensionssystemet har fördelats på privata arbetspensionsbolag, pensionskassor och pensionsfonder samt pensionsförsäkrarna i den offentliga sektorn. Varje aktör placerar de pensionsmedel de förvaltar i enlighet med sin egen placeringsstrategi och strävar efter högsta möjliga avkastning på den risknivå som systemet tillåter. Fördelningen av placeringsverksamheten på flera aktörer ökar kostnaderna i viss mån. Däremot är den synnerligen motiverad med tanke på diversifieringen av placeringsriskerna och den ökade effektivitet som uppnås genom inbördes konkurrens.

Arbetspensionsbolagen redovisar kvartalsvis diversifieringen av sina placeringar per tillgångsklass samt placeringsavkastningen. Globalt sett möjliggör den utmärkta transparensen jämförelser mellan utfallet av arbetspensionsbolagens placeringsstrategier och effektiviserar konkurrensen mellan bolagen. Det finländska arbetspensionssystemet har redan sju gånger värderats till det mest tillförlitliga och transparenta i världen i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Kan den omfattande transparensen leda till att arbetspensionsbolagen stannar för liknande placeringsstrategier och till att diversifieringen av placeringsriskerna blir lidande i arbetspensionssystemet som helhet?

Pandemin lyfte fram skillnaderna i placeringsstrategierna

Skillnaderna mellan arbetspensionsbolagens totala placeringsintäkter har vanligen varit relativt små, även om skillnader förekommit inom olika tillgångsklasser till följd av olika placeringsstrategier. En orsak torde vara slumpmässighetens utjämnande karaktär i en diversifierad portfölj – det går nämligen sällan så att en enskild aktör lyckas bäst i flera tillgångsklasser samtidigt. En annan naturlig orsak är att alla arbetspensionsbolag har samma årliga avkastningskrav, som styr placeringsallokeringarna i samma riktning. Dessutom begränsar solvenslagstiftningen extra risktagande och tvingar pensionsbolagen till mycket lika risknivåer.

Den här gången uppvisade arbetspensionsbolagens redovisade placeringsintäkter 2020 betydande skillnader mellan olika aktörer. Coronakrisen, som började i slutet av februari, och den massiva återupplivning som följde medförde kraftiga rörelser på marknaden. Krisen på placeringsmarknaden visade att arbetspensionsbolagens placeringsstrategier har stora skillnader som inte realiseras i en normal, lugnare marknadsomgivning. Det förefaller som om olika placeringsstrategier prövas på marknaden först när marknadsrörelserna blir kraftigare och den diversifiering som fungerar under normala förhållanden försvinner. Detta inträffade senast under den globala finanskrisen 2008.

Öppen konkurrens effektiviserar reagerandet på förändringar på placeringsmarknaden

Arbetspensionssystemets öppna och transparenta redovisning av placeringsverksamheten lyfte i fjol fram styrkorna och svagheterna i arbetspensionsbolagens placeringsstrategier, då marknadsläget plötsligt förändrades. Detta förutsätter att de sinsemellan konkurrerande arbetspensionsbolagen kontinuerligt analyserar sig själva och uppdaterar sina placeringsvisioner när marknadsmiljön förändras. Konkurrensen har även på längre sikt effekter som förbättrar placeringsstrategin och placeringsintäkterna.

Liksom det övriga samhället är placeringsmarknaden stadd i ständig förändring och placeraren behöver med tiden anpassa sin placeringsstrategi till att svara på förändringarna på marknaden. I ett centraliserat pensionssystem är risken stor att den enskilda placeraren fastnar vid en placeringsideologi och orubbligt tror på den, även om världen utanför systemet förändras. Endast en öppen och transparent konkurrens får placerarna att genuint ifrågasätta faktorerna för sin egen framgång i framtiden.

Arbetspensionsbolagens öppna och transparenta inbördes konkurrens gynnar i sista hand hela arbetspensionssystemet i form av högre effektivitet och uppdaterade placeringsstrategier. Högre placeringsavkastning förbättrar hållbarheten i finansieringen av arbetspensionssystemet, vilket innebär rimligare pensionsavgifter och tryggade förmåner på längre sikt.

Kari Vatanen

  • Placeringsdirektör