Henkilö seisoo ja hymyilee kameralle.

Ilmastonmuutos ohjaa sijoitustoimintaa yhä voimakkaammin tulevaisuudessa

Eveliina Leino

29.10.2020, Blogi

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä, eikä sen merkittävyys ole pienentynyt koronapandemian myötä. Ilmasto lämpenee edelleen ja ilmastonmuutoksen torjunta vaatii yhä vaikuttavampia toimia. Finanssialan rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on huomattava: pääomarakenteita muuttamalla ohjataan rahavirrat kohti kestävämpiä sijoituskohteita ja tuetaan siirtymää kohti vähähiilistä taloutta. Myös Veritas haluaa omalla toiminnallaan olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset tarkoittavat sijoittajille niin riskejä kuin mahdollisuuksia. Ilmaston lämmetessä sijoittaja pohtii esimerkiksi seuraavaa: miten pitkään hiili-intensiiviset sijoituskohteet ovat tuottavia, kun hiilen verotus ja päästökauppa otetaan huomioon? Pitäisikö sijoitussalkusta sulkea kokonaan pois kivihiiliyhtiöt? Jääkö sijoituskiinteistö tulevaisuudessa veden alle vedenpinnan nousun vuoksi? Tulisiko salkussa lisätä uusiutuvaan energiaan panostavia yhtiötä?

Ilmastoriskit määritellään tällä hetkellä kahteen riskityyppiin: fyysiset riskit sekä siirtymä- eli transitioriskit. Fyysisillä riskeillä viitataan ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin, kuten äärisääilmiöihin. Siirtymäriskeillä taas viitataan riskeihin, jotka syntyvät yhteiskunnan siirtyessä vähähiiliseen talouteen, kuten poliittisiin ja lainsäädännöllisiin riskeihin.

Ilmastonmuutos on sijoittajille myös mahdollisuus. Siirtymä vähähiiliseen talouteen tarjoaa esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja resurssitehokkuutta; sijoittajalle uutta tuottopotentiaalia ja pääoman tehokkaampaa käyttöä.

Raportointi ilmastovaikutuksista lisääntyy

Suurten sijoittajien on kyettävä tulevaisuudessa entistä tarkemmin tunnistamaan ja hallitsemaan sijoituksiinsa kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Lisäksi sijoittajien on raportoitava ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista sidosryhmilleen. Sijoittajia ajavat parempaan ilmastoriskienhallintaan ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten lisäksi erilaiset viitekehykset, kuten lainsäädäntö, josta merkittävimpänä EU:n kestävän rahoituksen hankkeet. Tämän lisäksi raportointia ohjaavat myös muut viitekehykset raportointikehikoineen, kuten YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja ilmastoriskien raportointiin tarkoitettu TCFD-raportointikehikko (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten raportointivaade ei koske ainoastaan finanssialaa. Tuleva EU-lainsäädäntö ohjeistaa myös suuria yhtiöitä ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten raportointiin. Sijoittajalla on siis odotettavissa tulevaisuudessa entistä paremmat keinot arvioida sijoituskohteensa ilmastovaikutuksia, ja suuret yhtiöt ottavat ilmastonmuutoksen entistä näkyvämmin huomioon liiketoiminnassaan.

Veritas mukana ilmastotalkoissa

Ilmastonmuutosnäkökulmat ovat näkyneet Veritaksen sijoitustoiminnossa jo jonkin aikaa ja tätä teemaa on entistä enemmän terävöitetty kuluvana vuonna. Olemme muun muassa kehittämässä vastuullisuusraportointiamme ja analyysiamme ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista TCFD:n mukaisesti sekä valmistelemassa sijoitusten ilmastopolitiikkaa. Siirtymä vähähiiliseen talouteen tulee olemaan vähintäänkin mielenkiintoinen matka sijoittajan näkökulmasta – aika näyttää, miten nopeaa muutos on.

Kirjoittaja on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija sekä taloustieteilijä. Pro gradu -tutkielmassaan Leino tutki ilmastoriskien hallintaa ja raportointia institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta. Tutkielma sai stipendin Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumilta Finsifiltä.

Henkilö seisoo ja hymyilee kameralle.

Eveliina Leino

  • Vastuullisuuspäällikkö