Person står och ler mot kameran.

Klimatförändringen styr placeringsverksamheten i allt större grad i framtiden

Eveliina Leino

5.11.2020, Blogg

Klimatförändringen är en av vår tids största globala kriser och dess betydelse har inte minskat i och med coronapandemin. Klimatet fortsätter att värmas upp och det krävs allt effektivare åtgärder för att motarbeta klimatförändringen. Finansbranschens roll i arbetet för att hejda klimatförändringen är betydande: genom att ändra kapitalstrukturerna kan man styra penningflödet mot mer hållbara investeringsobjekt och stöda övergången mot en koldioxidsnål ekonomi. Också Veritas vill genom sin verksamhet delta i stävjandet av klimatförändringen.

Klimatförändringens ekonomiska effekter innebär både risker och möjligheter för investeraren. Då klimatet värms upp, grubblar investeraren exempelvis över följande: Hur länge är de kolintensiva placeringsobjekten vinstgivande då också kolbeskattningen och utsläppshandeln tas i beaktande? Borde man helt utesluta stenkolsbolagen ur placeringsportföljen? Blir placeringsfastigheten under vatten i framtiden på grund av att havsvattennivån höjs? Borde man i portföljen öka andelen bolag som satsar på förnybar energi?

Klimatriskerna indelas för tillfället i två olika risktyper: fysiska risker och övergångsrisker (eller transitionsrisker). Med fysiska risker avser man de fysiska konsekvenserna, såsom extrema väderleksfenomen, som klimatförändringen medför. Med övergångsrisker menas de risker som uppstår då samhället övergår till koldioxidsnål ekonomi, exempelvis politiska och legislativa risker.

Klimatförändringen är också en möjlighet för investeraren. Övergången till koldioxidsnål ekonomi möjliggör till exempel nya affärsverksamhetsmöjligheter och resurseffektivitet, vilka för placeraren betyder avkastningspotential och effektivare användning av kapitalet.

Rapportering om klimatpåverkan ökar

Stora investerare måste i framtiden allt noggrannare kunna identifiera och kontrollera de till klimatförändringen anknutna riskerna och möjligheterna i investeringarna som de gör. Därtill måste investerarna rapportera om klimatriskerna och -möjligheterna till sina intressentgrupper. Investerarna drivs mot en bättre klimatriskhantering förutom av de ekonomiska effekter som klimatförändringen har, även av olika referensramar, såsom lagstiftning, bland vilka den mest betydelsefulla är EU:s handlingsplan för hållbar finansiering. Därtill styrs rapporteringen också av andra referensramar med sina rapporteringsramverk, såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och TCFD-rapporteringsramen (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), som är ämnad för rapportering av klimatrisker.

Det är inte endast finansbranschen som omfattas av kravet på rapportering om klimatförändringens ekonomiska påverkningar. Kommande EU-lagstiftning föreskriver att även för stora företag ska rapportera om klimatförändringens ekonomiska konsekvenser. Investeraren kan alltså förvänta sig att i framtiden ha till sitt förfogande allt bättre verktyg för att bedöma klimatföljderna av sina investeringar, och stora bolag kommer att i allt större grad ta klimatförändringen i beaktande i sin affärsverksamhet.

Veritas deltar i klimattalkot

Klimatförändringsaspekterna har varit synliga i Veritas placeringsverksamhet redan under en längre tid och under det gångna året har temat ytterligare lyfts fram. Vi utvecklar bland annat vår ansvarsrapportering och våra analyser om klimatrisker och -möjligheter i enlighet med TCFD samt förbereder klimatpolicyn för våra investeringar. Ur investerarens synpunkt kommer övergången till koldioxidsnål ekonomi att vara en intressant resa – och tiden får utvisa hur snabb förändringen kommer att bli.

Skribenten är ekonom och sakkunnig i ansvarsfulla investeringar. I sin avhandling pro gradu undersökte Leino hur klimatrisker kontrolleras och rapporteras ur en institutionell investerares synvinkel. Hon fick ett stipendium för avhandlingen av Finsif, föreningen för ansvarsfullt investerande i Finland.

Person står och ler mot kameran.

Eveliina Leino

  • Hållbarhetschef