Henkilö seisoo ja hymyilee kameralle.

Yhdessä ilmaston hyväksi – Veritas päivitti sijoitussalkun ilmastotavoitteet

Eveliina Leino

17.12.2020, Blogi

Veritas Eläkevakuutus tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä Suomen hiilineutraalisuustavoitetta mukaillen. Kiinteistösijoitusten osalta tavoitteena on hiilineutraalisuus jo 2030-luvulle tultaessa. Tavoitteet ovat vaativat ja edellyttävät yhteistyötä läpi sijoitusmarkkinoiden.

Kuluvana vuonna olemme valinneet Veritakselle neljä vastuullisuuden painopistealuetta, joista yksi on vastuullinen sijoittaminen. Päivitimme yritysvastuutavoitteidemme lisäksi vastuullisen sijoittamisen periaatteemme sekä sijoitusten ilmastopolitiikan, joka määrittelee toimenpiteet sijoitussalkun ilmastoriskien hallitsemiseksi. Näiden politiikkapapereiden ytimen voisi kiteyttää seuraavasti: tavoitteenamme on sijoituskohteiden valinnan ja niihin vaikuttamisen kautta edesauttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Ilmastopolitiikan kolme pilaria: analyysi, raportointi ja vaikuttaminen

Ilmastopolitiikkamme keskiössä on analyysi. Pyrimme parantamaan sijoitussalkkumme vastuullisuusanalyysia siten, että käytössämme on tarpeelliset metriikat ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten ymmärtämiseksi. Seuraamme esimerkiksi sijoituskohteidemme hiili-intensiteettiä ja arvioimme sijoitussalkkuamme eri lämpötilaskenaarioissa. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on, että sijoitussalkkumme on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Analyysin lisäksi kehittämme raportointiamme ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista, kuten fyysisistä riskeistä ja transitioriskeistä. Valmistaudumme raportoimaan TCFD-raportointikehikon (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) mukaisesti ja pyrimme kehittämään raportointiamme jatkuvasti paremmaksi.

Vaikuttaminen ja omistajaohjaus on myös keskeisessä osassa toimissamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vaikuttamalla sijoituskohteisiin pyrimme osaltamme edistämään siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja kannustamme sijoituskohteitamme raportoimaan sekä TCFD:n että EU:n taksonomian mukaisesti. Sijoituskohteidemme laadukas raportointi on erittäin tärkeää tarpeellisten metriikoiden ja analyysin kehittämisen näkökulmasta.

Yhteistyötä ja jatkuvaa kehittymistä

Siirtymä kohti vähähiilistä maailmaa vaatii tavoitteellista toimintaa ja ennen kaikkea yhteistyötä. Kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite vuonna 2035 edellyttää huomattavaa kehitystä myös sijoitusympäristössä, jotta tavoite pystytään saavuttamaan. Veritaksen strategian arvo ”jatkuvasti paremmin” ohjaa meitä myös vastuullisuuden saralla. Haluamme kehittyä jatkuvasti, jotta saavutamme tavoitteemme.

Ilmastonmuutos on merkittävä maailmanlaajuinen riski, joka koskettaa meitä kaikkia – ratkaisun avain on yhteistyössä.

Henkilö seisoo ja hymyilee kameralle.

Eveliina Leino

  • Vastuullisuuspäällikkö