Person står och ler mot kameran.

Tillsammans för klimatet – Veritas uppdaterade klimatmålen för placeringsportföljen

Eveliina Leino

17.12.2020, Blogg

Veritas Pensionsförsäkring eftersträvar en koldioxidneutral placeringsportfölj före år 2035 i enlighet med Finlands mål att vara koldioxidneutralt. För fastighetsplaceringarnas del är målet en koldioxidneutralitet redan vid ingången till 2030-talet. Målen är krävande och förutsätter samarbete på hela placeringsmarknaden.

Under det gångna året har vi valt fyra fokusområden för vårt företagsansvar och ett av dessa är ansvarsfulla placeringar. Vid sidan av våra mål för företagsansvar uppdaterade vi också våra principer för ansvarsfull placeringsverksamhet samt placeringarnas klimatpolicy, som definierar åtgärderna för att begränsa placeringsportföljens klimatrisker. Kärnan i dessa policypapper kan sammanfattas enligt följande: vårt mål är att välja placeringsobjekt och påverka dem på ett sådant sätt att det för sin del bekämpar klimatförändringen samt att vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

Klimatpolicyns tre pelare: analys, rapportering och påverkan

Analys står i centrum av vår klimatpolicy. Vi strävar efter att förbättra placeringsportföljens ansvarsanalys på ett sådant sätt att vi har tillräcklig metrik för att förstå klimatförändringens ekonomiska effekter. Vi följer till exempel placeringsobjektens koldioxidintensitet och utvärderar vår placeringsportfölj i olika temperaturscenarier. Vårt långsiktiga mål är att placeringsportföljen ligger i linje med klimatavtalet från Paris.

Utöver analysen utvecklar vi vår rapportering av klimatförändringens ekonomiska effekter, såsom fysiska risker och övergångsrisker. Vi förbereder oss för att rapportera enligt TCFD-ramverket (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) och strävar efter att ständigt utveckla rapporteringen i en bättre riktning.

Påverkan och ägarstyrning spelar också en viktig roll bland våra åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Genom att påverka placeringsobjekten strävar vi för egen del efter att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och vi uppmuntrar våra placeringsobjekt att rapportera enligt såväl TCFD:s som EU:s taxonomier. Med avseende på utvecklingen av nödvändiga metriker och analys är det mycket viktigt att våra placeringsobjekt har en högklassig rapportering.

Samarbete och kontinuerlig utveckling

Övergången till en koldioxidsnål värld förutsätter målinriktat arbete och framför allt samarbete. Det ambitiösa målet om koldioxidneutralitet år 2035 förutsätter en avsevärd utveckling även inom placeringsmiljön för att målet ska kunna nås. Veritas strategiska värdering ”ständigt bättre” styr oss även i vårt ansvarsarbete. Vi vill kontinuerligt utvecklas för att kunna nå vårt mål.

Klimatförändringen är en betydelsefull global risk som berör oss alla – nyckeln till framgång ligger i samarbete.

Person står och ler mot kameran.

Eveliina Leino

  • Hållbarhetschef