Så läser du ditt pensionsutdrag

Du kan ha nytta av följande anvisningar då du granskar ditt pensionsutdrag. Då du vill ha närmare information om ett begrepp eller ett tal på utdraget, sök fram det i listan nedan. Anvisningarna är listade i alfabetisk ordning.

Arbetspensionstillägg

Före år 1994 kunde man som arbetstagare tjäna in arbetspensionstillägg på basis av arbetslöshetsdagpenning.

Åren 1994–2004 intjänades arbetspensionstillägg även på basis av andra förmåner, såsom

 • stöd som beviljats för vuxenutbildning
 • rehabiliteringsförmåner
 • utbildningsdagpenning för arbetslösa.

Hade man förvärvsarbetat hela året eller fått en viss summa så kallade KAPL-inkomster (arbete som utförts i arbetsförhållande inom bygg-, skogs-, hamn- och lantbruksbranschen) under årets lopp, hade man inte rätt till arbetspensionstillägg för kalenderåret i fråga.

Företagare har kunnat tjäna in arbetspensionstillägg från och med år 1994.

Din framtida pension

Det uppskattade beloppet av din kommande ålderspension på pensionsutdraget är beräknat på basis av dina tidigare inkomster. Om inkomsterna har ändrat, kan du göra en ny uppskattning med hjälp av vår pensionsräknare.

I beloppen som gäller tiden efter din lägsta pensionsålder ingår uppskovsförhöjning. Observera dock att summorna kan ändras om du har uppnått din lägsta pensionsålder och får någon arbetslöshetsförmån. Tiden då man lyfter arbetslöshetsförmån ger inte rätt till uppskovsförhöjning. Kontakta i så fall Veritas pensionsrådgivning för att få en pensionsuppskattning.

Förmåner som betalas för oavlönad tid

Från och med år 2005 intjänar du pension även för sådana oavlönade perioder i åldern 18–67 år då du fått inkomstrelaterad dagpenning.

Du tjänar också in pension för hemvård av under treårigt barn och för studier som leder till avlagd examen. Pension som tjänats in för studier syns på utdraget först efter att du avlagt examen.

Pensionen beräknas utgående från den inkomst som dagpenningen baserar sig på. För studier och hemvård av barn beräknas pensionen som om inkomsten var 785,94 euro per månad (år 2022). Pensionen för oavlönade förmåner tillväxer med 1,5 procent av årsinkomsten oavsett ålder.

Förmånerna för oavlönade perioder syns i registret först på våren året efter att förmånerna har betalats ut.

Förvärvsarbete som inte ger rätt till pension

Under rubriken finns sådant förvärvsarbete som anmälts till intjäningsregistret men som inte berättigar till pension. De vanligaste orsakerna till detta är att

 • arbete före 1.1.2005 har utförts som under 23-åring (Inom den offentliga sektorn har åldersgränsen varierat, tilläggsuppgifter hittar du på Kevas webbplats.)
 • anställningen har varat kortare tid än den i lagen fastställda minimitiden
 • inkomsterna i anställningen uppgick inte till den i lagen fastställda gränsen för försäkrande
 • KAPL- eller KoPL-inkomsterna har varit lägre än den i lagen fastställda gränsen för intjäning av pension
 • företagaren har på ansökan befriats från försäkringsskyldighet
 • lönen för arbete efter 31.12.2004 har betalats före du fyllde 18 år

Dessa uppgifter behöver inte meddelas till oss.

KAPL- och KoPL-arbeten

För KAPL- och KoPL-arbeten anges inte anställningarnas begynnelse- och avslutningsdatum eller arbetsgivarens namn på utdraget. Dessa uppgifter behöver inte meddelas till oss. Kontrollera dock att inkomsterna som anges på utdraget är korrekta.

Enligt KAPL försäkrades arbete som utförts i arbetsförhållande inom bygg-, skogs-, hamn- och lantbruksbranschen.

Enligt KoPL försäkrades från och med år 1986 redaktörer och konstnärer samt övriga i denna lag uppräknade kreativa yrkesgrupper. År 1998 började KoPL även gälla sådana korta anställningar inom den privata sektorn som inte hör till så kallade KAPL-arbeten.

Livslängdskoefficient

Pensionsbeloppet har anpassats till den förväntade livslängden med hjälp av livslängdskoefficienten för din årskull. Eftersom finländarnas genomsnittliga livslängd ökar, minskas det månatliga pensionsbeloppet för att pensionen ska räcka hela livet ut.

Målsatt pensionsålder

Din målsatta pensionsålder berättar till vilken ålder du borde vänta med att börja lyfta ålderspensionen för att din intjänade uppskovsförhöjning ska vara minst lika stor som förminskningen som livslängdskoefficienten gör på din pension.

Offentliga sektorns maximibelopp

Pensionen som tjänas in från och med år 2005 har ingen övre gräns, vilket innebär att ju längre du arbetar desto bättre pension får du. Däremot har pensioner som tjänats in för arbete hos staten, kommunen eller kyrkan före utgången av år 2004 ett maximibelopp som inverkar på ditt totala pensionsbelopp. Maximibeloppet gäller endast pensioner på den offentliga sektorn och mer information om det hittar du på Kevas webbplats.

Pension som intjänats för oavlönade perioder

Den sammanlagda pensionen som tjänats in för oavlönade perioder. Beloppet anges enligt indexnivån för året då utdraget ges.

Pensionen i nivån för år 2022

I kolumnen anges pensionen som du tjänat in för varje verksamhet.

Fram till slutet av år 2004 räknades pensionen ut enligt anställningsförhållande. Pensionsintjäningen grundade sig då på den pensionsgrundande inkomsten, arbetsförhållandets längd och en intjäningsprocent som var beroende av personens ålder. Intjäningsprocenterna var:

 • 1,5 procent i åldern 23–59 år
 • 2,5 procent i åldern 60–64 år.

Inom den offentliga sektorn kan andra intjäningsprocenter ha varit gällande, beroende på när anställningen inleddes. Närmare information hittar du på Kevas webbplats.

Från och med början av år 2005 räknas pensionen ut årsvis. Under tiden 1.1.2005–31.12.2016 tjänade man in pension på ett års inkomster

 • 1,5 procent i åldern 18–52 år
 • 1,9 procent i åldern 53–62 år
 • 4,5 procent i åldern 63–67 år.

I och med lagstiftningen som trädde i kraft i början av år 2017 intjänar alla som fyllt 17 år (18 år för företagare) 1,5 procent i pension årligen från och med 1.1.2017. Undantaget utgörs av 53–62-åringar som under åren 2017–2025 tjänar in 1,7 procent i pension av de årliga inkomsterna. Pension intjänas fram till att man fyller sin lägsta pensionsålder. Åldern beror på vilket år man är född.

Pensionen som intjänats år XXXX

Pensionen som tjänats in för arbete och företagarverksamhet under året i fråga. Beloppet anges enligt indexnivån för året då utdraget ges.

Pensionsålder

Din lägsta pensionsålder beror på vilket år du är född. Din pensionsålder anges på pensionsutdraget.

Är du född år 1965 eller senare har din pensionsålder inte ännu fastställts. Den fastställs det år då du fyller 62 år. Du kan få en uppskattning av din pensionsålder med hjälp av vår pensionsräknare. Om du är företagare, använd pensionsräknaren för företagare.

Pensionsgrundande inkomst fram till 31.12.2004

Fram till 31.12.2004 beräknades den pensionsgrundande inkomsten skilt för varje anställning. Den var medeltalet av inkomsterna under anställningen.

Företagarens pensionsgrundande inkomst är FöPL-arbetsinkomsten som fastställts i hens arbetspensionsförsäkring.

Pensionsgrundande inkomst fr.o.m. 1.1.2005

Från och med år 2005 beräknas den pensionsgrundande inkomsten skilt för varje år. Också på pensionsutdraget anges inkomsterna i regel på årsnivå. Om din arbetsgivare emellertid hade valt att anmäla löneuppgifterna månatligen under åren 2007–2018, anges inkomsterna månadsvis på utdraget.

Företagarens pensionsgrundande inkomst är FöPL-arbetsinkomsten som fastställts i hens arbetspensionsförsäkring.

De pensionsgrundande inkomsterna har vid beräkningen av pensionsbeloppet justerats så att de motsvarar penningvärdet för det pågående året. Från löntagarnas inkomster har man för åren 1996–2016 dragit av beloppet av arbetstagarens pensionsavgift.

Tiden på pension

Om du har beviljats invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension efter 1.1.2005, anges detta på pensionsutdraget.

Beloppet av pensionen som man tjänat in för tiden med exempelvis deltidspension kan i regel räknas ut först då man går i ålderspension. Pensionen som man tjänat in för deltidsarbete finns givetvis med på utdraget i likhet med den övriga förvärvsverksamheten.

Uppskattning av din sammanlagda intjänade arbetspension

Beloppet är en uppskattning av hur mycket arbetspension du sammanlagt har tjänat in under din arbetshistoria. Vänligen notera att även i det fall att utdraget endast visar uppgifterna för de sex senaste åren, innehåller detta belopp även den pension som du tjänat in för de år som inte syns på utdraget.

Beloppet har minskats med livslängdskoefficientens inverkan och med eventuell offentliga sektorns minskning.

Uppskovsförhöjning

Om du inte tar ut din pension genast då du uppnår din lägsta ålderspensionsålder, höjs ditt pensionsbelopp med en uppskovsförhöjning. För varje månad som pensionen skjuts upp, ökar den med 0,4 procent. Skjuter du upp pensionen exempelvis med ett helt år blir förhöjningen alltså 4,8 procent. Det finns ingen övre åldersgräns för hur länge du tjänar in uppskovsförhöjning.

Jobbar du samtidigt intjänar du pension också för det ända till din högsta ålderspensionsålder.

Observera dock att man i de uppskattade pensionsbeloppen inte har beaktat hur eventuella arbetslöshetsförmåner minskar på uppskovsförhöjningen. Man tjänar inte in uppskovsförhöjning för sådana månader då man lyfter arbetslöshetsförmån.