Belöning

Målet med belöningen och den aktiva lönepolitiken är att styra och motivera Veritas medarbetare i deras arbete, belöna dem på ett rättvist och jämlikt sätt samt därigenom främja bolagets strategi. Ett konkurrenskraftigt belöningssystem är vid sidan om de övriga anställningsförmånerna också ett sätt att öka Veritas attraktivitet som arbetsgivare.

Veritas följer Försäkringsbranschens kollektivavtal som fastställer storleken och tidpunkten för de generella lönehöjningarna.

För varje medarbetare vid Veritas utarbetas en befattningsbeskrivning, som står till grund för arbetsuppgiftens kravnivå. Uppgiftens lönenivå baserar sig till en del på kravnivån.

Beslutsordning avseende ersättningar

Veritas styrelse beslutar om bolagets löne- och belöningspolitik samt drar upp de principiella riktlinjerna för belöningen av samtliga medarbetare.

Styrelsen utvärderar regelbundet bolagets belöningssystem och lönepolitik i enlighet med stadgandena i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och Finansinspektionens rekommendationer. Styrelsen beslutar om hur bolagets verkställande direktör och ledningsgruppen ska belönas och godkänner årligen de indikatorer och resultat som står till grund för incentivprogrammet.

Enligt styrelsens arbetsordning hör till styrelsens uppgifter bl.a.

  • tillsätta och avsätta verkställande direktören, dennes ställföreträdare och chefsmatematikern samt besluta om deras arbetsvillkor och arvoden
  • besluta om principiella ändringar i medarbetarnas belöningssystem.

Styrelsens utnämnings- och arvodesutskott

Styrelsens utnämnings och arvodesutskott bereder frågor som gäller bolagets lönepolitik, uppföljer verkställandet av incentivprogrammet och uppdaterar detta samt bereder utnämnings- och arvodesärenden som ska tas upp i styrelsen. Utskottet bereder också ärenden i anslutning till belöningen av ledningsgruppen som ska behandlas av styrelsen.

Enligt arbetsordningen för styrelsens utnämnings- och arvodesutskott bör det sammanträda minst en gång per år. På föredragningslistan står då:

  • eventuell granskning av bolagets belöningspolitik, inklusive följande års incentivprogram
  • uppföljning av incentivprogrammets utfall
  • eventuell granskning av ledningsgruppens arvoden.

Ordförande för utnämnings- och arvodesutskottet är bolagsstyrelsens ordförande. Utskottets medlemmar år 2020 är styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh, Christel Tjeder, Maria Vanhatalo-Thijssen och Antti Tanskanen. Veritas Pensionsförsäkrings HR-direktör föredrar de aktuella ärendena inför utnämnings- och arvodesutskottet tillsammans med verkställande direktören. HR-direktören fungerar även som utskottets sekreterare.

Incentivsystemet

Veritas styrelse fastställer årligen mål för bolagets verksamhet för det följande kalenderåret. En del av dessa mål utgör grunden för incentivutbetalningar till medarbetarna. Målen gäller följande delområden:

  • Nyförsäljning och överflyttningsrörelsens resultat
  • Omkostnadsrörelsens resultat
  • Placeringsverksamhetens resultat
  • Kundtillfredsställelse

Det personliga incentivbeloppet påverkas förutom av målen på bolagsnivå även av de personliga målen som fastställs i samband med utvecklingssamtalen. Incentivbeloppet uträknas på basis av årsinkomsten, från vilken incentiv från föregående år och övertidsersättningar avdras. Incentiv godkänns enligt ”farfarsprincipen”. Det innebär bland annat att mellanledningens incentiv godkänns av verkställande direktören, som är chef för mellanledningens närmaste chefer.

Veritas incentivprogram omfattar bolagets samtliga medarbetare med undantag för fältmän, som samtliga till stor del har provisionsavlöning med inbyggda incentiv. En del av placeringsfunktionen har ett separat incentivprogram var endast placeringsverksamhetens resultat utgör grunden för incentiven vad beträffar målen på bolagsnivå.

År 2020 är incentivbeloppet för verkställande direktören och ledningsgruppens övriga medlemmar (exklusive placeringsdirektören) 0–40 procent. Grundnivån för incentivet om målen uppnås är 30 procent av den årsinkomst som står till grund för arvodet. I det separata incentivprogrammet för placeringsfunktionen är grundnivån om målen uppnås 30 procent av årslönen och incentiven kan variera mellan 0 och knappa 47 procent av årslönen.

Bolagets styrelse fastslår beräkningen av incentivkoefficienten på bolagsnivå. Incentivet för föregående kalenderår betalas ut i april. Om incentivsumman för det ifrågavarande året överstiger 50 000 euro, betalas 2/3 av incentivet ut i medlet av april följande år, medan 1/3 av incentivet betalas ut i medlet av april under därpå följande år. I det separata incentivsystemet för placeringsfunktionen betalas, oavsett totalsumman, 2/3 av incentivet ut i april följande kalenderår och 1/3 i april därpå följande kalenderår. Om bolagets solvensgrad i slutet av det kalenderår för vilket incentiv skall utbetalas eller vid tidpunkten av utbetalningen är under solvensgränsen utbetalas inte incentiv.

För år 2019 kom incentiv om sammanlagt 588 842,17 euro åt 155 personer, varav 555 575,08 euro betalades i april 2020 och den resterande summan kommer att utbetalas i april 2021. För år 2018 kom incentiv om sammanlagt 1 131 556,80 euro till 142 personer, varav 961 463,28 euro betalades i april 2019 och den resterande summan i april 2020.

Personalfonden

Veritas Pensionsförsäkrings personalfond omfattar samtliga anställda från och med början av det månad som följer efter arbetsförhållandet har varit i kraft fem månader.

Enligt de av bolagets styrelse fastställda vinstpremiegrunderna för personalfonden överförs 0–1,5 procent av under år 2019 utbetalda löner och arvoden, exklusive eventuella utbetalda incentiv, till personalfonden. Grundnivån är 1 procent om de uppsatta målen uppnås.

Målen gäller nettonyförsäljningen, omkostnadsrörelsens resultat samt placeringsavkastningen i medeltal under de tre senaste åren. Dessa tre vinstpremiekriterier har samma vikt i beräkningen av koefficienten för vinstpremien. Den totala vinstpremien uppdelas i fondandelar för medlemmarna på basis av årliga arbetsdagar.

Personalfondens medlemmar har internt valt en styrelse för fonden som har befullmäktigat Mandatum Life Service Ab att sköta beräkningen och utbetalningen av medlemsandelar samt behandlingen av rättelseyrkanden. Fondens styrelse svarar bl.a. för placeringen av fondens kapital.

Arvoden för styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar

Veritas bolagsstämma beslutar årligen om mötesarvoden för medlemmarna i bolagets förvaltningsråd, medan förvaltningsrådet fastställer mötesarvoden för styrelsemedlemmarna och mötesarvoden för utskottsmedlemmar.

För mötesarvoden betalas ArPL-avgifter. Bolaget har inte ingått tilläggspensionsförbindelser för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen. De under år 2019 införtjänade arvodena till medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen presenteras i bolagsstyrningsrapporten (bilaga 1 respektive bilaga 2).

Förvaltningsrådets arvoden

Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande år 2020 är 8 800 euro, och därutöver betalas 330 euro per möte.

Mötesarvodet för förvaltningsrådets medlemmar är 330 euro per möte.

Styrelsens arvoden

Årsarvodet för styrelsens ordförande år 2020 är 20 000 euro, för vice ordföranden 4 000 euro och för medlemmar 2 000 euro. Utöver årsarvodena betalas ett mötesarvode om 460 euro per möte.

Utskottsmedlemmarnas arvode är 460 euro per möte.

Belöning av verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar får en fast månadslön på basen av direktörsavtal. Ändringar av ledningsgruppens löner bereds i styrelsens utnämnings- och belöningsutskott och beslut om dessa fattas av bolagets styrelse. Ledningsgruppens medlemmar har rätt till en lunch- och mobiltelefonförmån samt fri bilförmån, dessa ingår i den fasta månadslönen. Bilförmånens beskattningsvärde ingår i den totala lönen, vars belopp inte förändras om bilförmånen förändras.

Medlemmarna i Veritas ledningsgrupp får inte provision för den kundanskaffning de gör.

Verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar går i pension enligt arbetspensionslagstiftningen.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är tre månader. Verkställande direktören är berättigad till lön för uppsägningstiden i samband med att arbetsförhållandet avslutas samt till ett avgångsvederlag som motsvarar 9 månaders lön ifall arbetsgivaren säger upp avtalet. Uppsägningstiden för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen är två, tre eller fem månader.

År 2019 utbetalade Veritas Pensionsförsäkring i löner och övriga förmåner till verkställande direktören sammanlagt 334 609,82 euro, varav 54 248,06 euro är incentiv för år 2018. Till övriga direktörer, som är medlemmar i ledningsgruppen betalades sammanlagt 1 266 584,71 euro i löner och övriga förmåner. I denna summa ingår incentiv för år 2018 om 278 494,39 euro.