Belöning

Målet med belöningen är att styra och motivera Veritas medarbetare i deras arbete, belöna dem på ett rättvist och jämlikt sätt samt därigenom främja bolagets strategi. Ett konkurrenskraftigt belöningssystem är vid sidan om de övriga anställningsförmånerna också ett sätt att öka Veritas attraktivitet som arbetsgivare.

Veritas följer Försäkringsbranschens kollektivavtal, och för varje medarbetare vid Veritas utarbetas en befattningsbeskrivning, som står till grund för arbetsuppgiftens kravnivå. Uppgiftens lönenivå baserar sig till en del på kravnivån.

Veritas ersättningspolicy baserar sig på regleringen av arbetspensionsförsäkringsbolag. Ytterligare information om ersättningspolicyns principer och bland annat beslutsordningen kring ersättning finns i ersättningspolicyns rapport.

Ersättningsrapporteringen görs i enlighet med regleringen av arbetspensionsförsäkringsbolag samt bolagsstyrningskoden (Corporate Governance 2020) för börsbolag som tillämpas frivilligt och i tillämpliga delar. I ersättningsrapporten (fram till år 2019 i ersättningsförklaringen, som publiceras i samband med Veritas Pensionsförsäkrings bolagsstyrningsrapport) finns detaljerade uppgifter om tidigare redovisningsperioders ersättningspolicy.

Incentivsystemet

Veritas styrelse fastställer årligen mål för bolagets verksamhet för det följande kalenderåret. En del av dessa mål utgör grunden för incentivutbetalningar till medarbetarna. Målen gäller följande delområden:

• nyförsäljning och överflyttningsrörelsens resultat
• omkostnadsrörelsens resultat
• placeringsverksamhetens resultat
• kundtillfredsställelse

Det personliga incentivbeloppet påverkas förutom av målen på bolagsnivå även av de personliga målen som fastställs i samband med utvecklingssamtalen. Incentivbeloppet uträknas på basis av årsinkomsten, från vilken incentiv från föregående år och övertidsersättningar avdras. Incentiv godkänns enligt ”farfarsprincipen”. Det innebär bland annat att mellanledningens incentiv godkänns av verkställande direktören, som är chef för mellanledningens närmaste chefer.

Veritas incentivprogram omfattar bolagets samtliga medarbetare med undantag för fältmän, som samtliga till stor del har provisionsavlöning med inbyggda incentiv. En del av placeringsfunktionen har ett separat incentivprogram var endast placeringsverksamhetens resultat utgör grunden för incentiven vad beträffar målen på bolagsnivå.

År 2021 är incentivbeloppet för verkställande direktören och ledningsgruppens övriga medlemmar (exklusive placeringsdirektören) 0–37,7 procent. Grundnivån för incentivet om målen uppnås är 30 procent av den årsinkomst som står till grund för arvodet. I det separata incentivprogrammet för placeringsfunktionen är grundnivån om målen uppnås 30 procent av årslönen och incentiven kan variera mellan 0 och knappa 47 procent av årslönen.

Bolagets styrelse fastslår beräkningen av incentivkoefficienten på bolagsnivå. Incentivet för föregående kalenderår betalas ut i april. Om incentivsumman för det ifrågavarande året överstiger 50 000 euro, betalas 2/3 av incentivet ut i medlet av april följande år, medan 1/3 av incentivet betalas ut i medlet av april under därpå följande år. I det separata incentivsystemet för placeringsfunktionen betalas, oavsett totalsumman, 2/3 av incentivet ut i april följande kalenderår och 1/3 i april därpå följande kalenderår. Om bolagets solvensgrad i slutet av det kalenderår för vilket incentiv skall utbetalas eller vid tidpunkten av utbetalningen är under solvensgränsen utbetalas inte incentiv.

Personalfonden

Veritas Pensionsförsäkrings personalfond omfattar samtliga anställda från och med början av det månad som följer efter arbetsförhållandet har varit i kraft fem månader.

Enligt de av bolagets styrelse fastställda vinstpremiegrunderna för personalfonden överförs 0–1,5 procent av under föregående kalenderår utbetalda löner och arvoden, exklusive eventuella utbetalda incentiv, till personalfonden. Grundnivån är 1 procent om de uppsatta målen uppnås.

Målen gäller nettonyförsäljningen, omkostnadsrörelsens resultat samt placeringsavkastningen i medeltal under de tre senaste åren. Dessa tre vinstpremiekriterier har samma vikt i beräkningen av koefficienten för vinstpremien. Den totala vinstpremien uppdelas i fondandelar för medlemmarna på basis av årliga arbetsdagar.

Personalfondens medlemmar har internt valt en styrelse för fonden som har befullmäktigat Mandatum Life Service Ab att sköta beräkningen och utbetalningen av medlemsandelar samt behandlingen av rättelseyrkanden. Fondens styrelse svarar bl.a. för placeringen av fondens kapital.

Arvoden för styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar

Beslutsordningen gällande styrelsemedlemmarnas och förvaltningsrådsmedlemmarnas arvoden och övrig information kring deras ersättningspolicy finns i ersättningspolicyn och ersättningsrapporten.

Förvaltningsrådets arvoden

Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 8 800 euro, och därutöver betalas 330 euro per möte.

Mötesarvodet för förvaltningsrådets medlemmar är 330 euro per möte.

Styrelsens arvoden

Årsarvodet för styrelsens ordförande är 20 000 euro, för vice ordföranden 4 000 euro och för medlemmar 2 500 euro. Utöver årsarvodena betalas ett mötesarvode om 460 euro per möte.

Utskottsmedlemmarnas arvode är 460 euro per möte.

Belöning av verkställande direktören, verkställande direktörens ersättare och ledningsgruppen

Verkställande direktören, verkställande direktörens ersättare och ledningsgruppens medlemmar får en fast månadslön på basen av direktörsavtal. Ändringar av ledningsgruppens löner bereds i styrelsens utnämnings- och belöningsutskott och beslut om dessa fattas av bolagets styrelse. Ledningsgruppens medlemmar har rätt till en lunch- och mobiltelefonförmån samt fri bilförmån, dessa ingår i den fasta månadslönen. Bilförmånens beskattningsvärde ingår i den totala lönen, vars belopp inte förändras om bilförmånen förändras.

Medlemmarna i Veritas ledningsgrupp får inte arvode för den kundanskaffning de gör.

Verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar går i pension enligt arbetspensionslagstiftningen.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är tre månader. Verkställande direktören är berättigad till lön för uppsägningstiden i samband med att arbetsförhållandet avslutas samt till ett avgångsvederlag som motsvarar nio månaders lön ifall arbetsgivaren säger upp avtalet.

Åt verkställande direktören betalas det lön och övriga förmåner 24 000 euro per månad. Åt de övriga direktörerna i ledningsgruppen betalas det för tillfället lön och övriga förmåner 83 008,40 euro per månad.