Intern kontroll

Veritas styrelse ansvarar för den interna kontrollen och organiseringen av den. Styrelsen utvärderar årligen om bolagets interna kontroll har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Med intern kontroll avses organisationens interna förfarings- och arbetssätt för att kontrollera att verksamheten är effektiv och resultatrik, att målen nås, att lagar och föreskrifter som styr verksamheten samt interna regler och anvisningar följs, att riskerna i verksamheten hanteras och att bolagets rapportering och övriga information är tillförlitlig. Den interna kontrollen sköts av styrelsen, verkställande direktören och den operativa ledningen samt hela personalen.

Den interna kontrollen är en väsentlig del av ledarskapet och säkerställandet av att målen för affärsverksamheten kan nås. Riskhantering och compliance utgör en del av den interna kontrollen. Dessa är oavhängiga kontrollfunktioner utanför den operativa verksamheten som inte deltar i ledningen av affärsverksamheten och inte ansvarar för rörelseresultatet.

Riskhanteringen innebär proaktiv uppföljning av risker. Målet är att skapa en heltäckande och korrekt bild av bolagets alla risker och analysera hur de utvecklas.

Compliance utgör ett stöd för efterlevnaden av regler och anvisningar. Compliance säkerställer att bolagets verksamhet på lång sikt är ansvarsfull och följer lagar och förordningar samt interna anvisningar.

Den interna revisionen utvärderar hur väl den interna kontrollen fungerar. Med detta avses oberoende och objektiv utvärdering av bolagets organisation och processer. Den interna revisorn bedömer om den interna kontrollen i bolaget är tillräcklig och effektiv, granskar och utvärderar bolagets organisation och processer, följer upp verksamhetens omfattning och riktning samt kontrollerar att den överensstämmer med lagar, direktiv och styrelsens riktlinjer.