Fot går uppför trappan.

Kundåterbäringar

ArPL-avtalskunder hos Veritas får årligen en kundåterbäring det vill säga en rabatt på ArPL-försäkringspremien. Återbäringen betalas ut en gång per år efter att bokslutet är klart. Exempelvis 2020 års återbäring betalas ut våren 2021. Tillfälliga arbetsgivare är inte berättigade till kundåterbäring.  

Kundåterbäringens totala belopp påverkas av Veritas investeringsavkastning, solvens och kostnadseffektivitet. Storleken av en kunds återbäring påverkas dels av betalda ArPL-försäkringspremier och dels av kundförhållandets längd med Veritas. Ju längre ett företag förblir kund hos Veritas och ju mer löner de betalar, desto större är försäkringspremiernas återbäring.   

Kundåterbäringar bestäms på samma sätt i alla arbetspensionsbolag, men beror naturligtvis på var och ett av pensionsbolagens egna resultat. För fördelningen av det totala beloppet mellan kunderna har varje arbetspensionsbolag sina egna bolagsspecifika beräkningsgrunder som är fastställda av social- och hälsovårdsministeriet.  

Kundåterbäringar för nya kunder 

När en försäkring flyttas till Veritas börjar kundåterbäringen samlas direkt under överflyttningsåret och den första kundåterbäringen betalas under våren efter överflyttningen. Återbäringen från överflyttningsårets betalda försäkringspremier betalas av tidigare pensionsbolag. Tidigare pensionsbolag betalar där till även s.k. efteråterbäring om fonden som har samlats till ifrågavarande pensionsbolaget är minst 50 000€. På samma vis betalar Veritas kundåterbäring för överflyttningsåret samt efteråterbäringar om fonden som har samlats till Veritas är minst 50 000€ när försäkringen flyttas från Veritas till ett annat pensionsbolag.  

Efteråterbäringar betalas tre följande år efter överflyttningsåret, ifall försäkringen flyttas över till ett annat pensionsbolag i slutet av året. När en försäkring avslutas i mitten av ett år betalas efteråterbäringar från överflyttningsåret till den del som försäkringen var i kraft under året samt två följande år. 

Kundåterbäringarna som betalas år 2021 är avsevärt mindre än tidigare på grund av en tillfällig lagändring

Genom en tillfällig ändring i lagen till följd av coronapandemin minskade arbetsgivarnas ArPL-avgifter med 2,6 % under perioden 1.5-31.12.2020. I samma lag bestämdes även att under den rabatterade premieperioden får pensionsbolagen inte utbetala någon kundåterbäring. Som ett resultat av detta kan kundåterbäringar som utbetalas endast vara upp till 1/3 del av det normala år 2020 (fastställs utifrån pensionsbolagets resultat).

Kundåterbäringarna för 2021 års ArPL-avgifter, som baserar sig på Veritas resultat 2020, kommer därför i genomsnitt bara vara 1/3 av deras tidigare nivå.