Styrelse

Veritas Pensionförsäkrings styrelse består av 12 medlemmar.

Ordförande
Gisela Knuts, jur.dr, oberoende skiljedomare

Vice ordförande
Taina Vallander, fil.mag., direktör (STTK)

Håkan Ekström, student, branschchef (JHL)
Stefan Kapténs, ekon.mag., ekonomidirektör
Henrik Karlsson, pol.mag., verkställande direktör
Kristiina Linna, student, region- och organisationsexpert (FFC)
Martin Paasi, ekon.mag., verkställande direktör (Akava)
Andreas Remmer, jur.kand., verkställande direktör
Panu Routila, ekon.mag., DBA (Finlands Näringsliv EK)
Lasse Svens, ekon.mag., skattmästare
Antti Tanskanen, fil.dr, SGF, sakkunnig (Finlands Näringsliv EK)
Björn Teir, pol.mag., verkställande direktör

Chefsjurist Linda Magnusson fungerar som sekreterare för styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att Veritas leds professionellt och enligt sunda verksamhetsprinciper. Styrelsen övervakar att verksamheten är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsens centrala uppgifter är att:

  • fatta beslut om strategiska mål och bolagets övergripande strategi
  • uppgöra och fastställa bolagets placeringsplan och övervaka placeringsverksamheten
  • fastställa riktlinjerna för den interna kontrollen och riskhanteringen, uppgöra och fastställa bolagets riskhanteringsplan samt årligen utvärdera den interna kontrollens organisering och ändamålsenlighet
  • sammankalla till bolagsstämma.

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med undantag av juli.

Styrelsemedlemmarnas arvoden faställs av förvaltningsrådet. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till styrelsemedlemmar finns i Veritas bolagsstyrningsrapport.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår i sänder av förvaltningsrådet på rådets höstmöte.

Av styrelsens medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel bland dem som arbetstagarnas centralorganisationer föreslår. Styrelsen väljer årligen på sitt första möte ordförande och vice ordförande.

Styrelsens utskott

Styrelsen har tre beredande utskott: ett utnämnings- och arvodesutskott, ett revisionsutskott samt ett placerings- och riskutskott.

Placerings- och riskutskottet

Lasse Svens (ordförande)
Gisela Knuts
Martin Paasi
Björn Teir

Placerings- och riskutskottet deltar i beredelsen av placerings- och riskhanteringsplanen samt i väsentliga ändringar av nämnda planer. Utskottet har minst tre medlemmar, alla styrelsemedlemmar med ett gediget placeringskunnande.

Utnämnings- och arvodesutskottet

Gisela Knuts (ordförande)
Henrik Karlsson
Antti Tanskanen
Taina Vallander

Utnämnings- och arvodesutskottet bereder utnämningar av bolagets högsta ledning för behandling i styrelsen. Utskottet bereder också belöningspolicyn inklusive incentivprogrammet för bolaget samt ledningsgruppens kompensationsfrågor. Utskottsarbetet leds av styrelsens ordförande. Till utskottet hör två andra medlemmar, varav den andra är styrelsens viceordförande. Försäkringstagarna representeras alltid i utskottet.

Revisionsutskottet

Stefan Kapténs (ordförande)
Andreas Remmer
Panu Routila
Taina Vallander

Revisionsutskottet behandlar frågor kring bolagets ekonomiska situation och den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollen.