Styrelse

Veritas Pensionförsäkrings styrelse består av 12 medlemmar.

Ordförande
Kaj-Gustaf Bergh, jur.kand., DE, styrelseproffs

Vice ordförande
Christel Tjeder, ekon.mag., I vice ordförande Finlands Ekonomer

Håkan Ekström, student, branschchef, JHL
Hannu Jouhki, ekon.mag., samh.mag., verkställande direktör, FFC
Stefan Kapténs, ekon.mag., ekonomidirektör
Henrik Karlsson, pol.mag., verkställande direktör
Timo Ketonen, ekon.mag., entreprenör och placerare
Andreas Remmer, jur.kand., direktör
Lasse Svens, ekon.mag., skattmästare
Antti Tanskanen, fil.dr, SGF, sakkunnig, Finlands Näringsliv EK
Taina Vallander, fil.mag., direktör, STTK
Maria Vanhatalo-Thijssen, fil.mag., verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK

Piia Vuoti, direktör för bolagsjuridik och compliance, fungerar som sekreterare för styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att Veritas leds professionellt och enligt sunda verksamhetsprinciper. Styrelsen övervakar att verksamheten är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsens centrala uppgifter är att:

  • fatta beslut om strategiska mål och bolagets övergripande strategi
  • uppgöra och fastställa bolagets placeringsplan och övervaka placeringsverksamheten
  • fastställa riktlinjerna för den interna kontrollen och riskhanteringen, uppgöra och fastställa bolagets riskhanteringsplan samt årligen utvärdera den interna kontrollens organisering och ändamålsenlighet
  • sammankalla till bolagsstämma.

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden med undantag av juli.

Styrelsemedlemmarnas arvoden faställs av förvaltningsrådet. Närmare uppgifter om arvoden som betalats ut till styrelsemedlemmar finns i Veritas bolagsstyrningsrapport.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår i sänder av förvaltningsrådet på rådets höstmöte.

Av styrelsens medlemmar väljs minst en sjättedel bland personer arbetsgivarnas centralorganisationer föreslår och minst en tredjedel bland dem som arbetstagarnas centralorganisationer föreslår. Styrelsen väljer årligen på sitt första möte ordförande och vice ordförande.

Styrelsens utskott

Styrelsen har tre beredande utskott: ett utnämnings- och arvodesutskott, ett revisionsutskott samt ett placerings- och riskutskott.

Placerings- och riskutskottet

Lasse Svens (ordförande)
Kaj-Gustaf Bergh
Andreas Remmer
Christel Tjeder

Placerings- och riskutskottet deltar i beredelsen av placerings- och riskhanteringsplanen samt i väsentliga ändringar av nämnda planer. Utskottet har minst tre medlemmar, alla styrelsemedlemmar med ett gediget placeringskunnande.

Utnämnings- och arvodesutskottet

Kaj-Gustaf Bergh (ordförande)
Christel Tjeder
Mia Vanhatalo-Thjissen
Antti Tanskanen

Utnämnings- och arvodesutskottet bereder utnämningar av bolagets högsta ledning för behandling i styrelsen. Utskottet bereder också belöningspolicyn inklusive incentivprogrammet för bolaget samt ledningsgruppens kompensationsfrågor. Utskottsarbetet leds av styrelsens ordförande. Till utskottet hör två andra medlemmar, varav den andra är styrelsens viceordförande. Försäkringstagarna representeras alltid i utskottet.

Revisionsutskottet

Stefan Kapténs (ordförande)
Hannu Jouhki
Henrik Karlsson
Antti Tanskanen

Revisionsutskottet behandlar frågor kring bolagets ekonomiska situation och den ekonomiska rapporteringen samt den interna kontrollen.