Etiska verksamhetsprinciper

Veritas Pensionsförsäkring är ett av de äldsta verksamma pensionsbolagen i Finland. Vi ansvarar för pensionsskyddet för cirka 100 000 arbetstagare, företagare och pensionstagare. Vår uppgift är att placera de pensionstillgångar som anförtrotts oss på ett lönsamt och betryggande sätt. Vi ska också se till att våra kunders pensionsskydd är tillräckligt.

Vår verksamhet styrs av våra värderingar och våra etiska verksamhetsprinciper. Varje anställd ska följa dessa principer i sitt arbete.

Våra värderingar

  • modigt och uppriktigt oss själva
  • ständigt bättre
  • med företagaranda tillsammans.

Lagstadgad pensionsförsäkring är en noggrant reglerad och övervakad bransch. I sin verksamhet följer Veritas nationella och internationella lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter samt interna anvisningar och verksamhetsprinciper. I dessa etiska verksamhetsprinciper definieras Veritas sätt att agera enligt regelverk och bolagets värderingar. Veritas interna verksamhetsprinciper, anvisningar och andra linjedragningar kompletterar och konkretiserar dessa verksamhetsprinciper och styr vår personal till att handla rätt.

Veritas deltar inte i politisk verksamhet.

De etiska verksamhetsprinciperna har godkänts av Veritas styrelse 22.1.2019 och de har senast uppdaterats 20.9.2022.

Ansvarsfullhet i all vår verksamhet

Allting vi gör i Veritas omfattas av ansvarsfullhet.

Företagsansvar i Veritas

Information om ansvarsfullhet finns på sidan https://veritas.fi/sv/om-oss/ansvarsfullhet.

Vi följer god försäkringssed i vår affärsverksamhet

Veritas följer lagen och god försäkringssed i affärstransaktioner och avtalsförhållanden mellan bolaget och försäkringstagare. Affärstransaktionerna mellan Veritas och försäkringstagarna ska vara marknads¬bestämda vad gäller pris och övriga villkor. I vårt kundarbete följer vi de etiska verksamhetsprinciperna och vi behandlar våra kunder jämlikt.

Vi fattar våra pensions- och försäkringsbeslut i enlighet med lagstiftning, rättspraxis och de tillämpningsanvisningar som Pensionsskyddscentralen fastställt. Det är viktigt för oss att våra beslut är jämlika och att de följer den etablerade avgörandelinjen. Vi strävar efter att motivera besluten på ett begripligt sätt och svarar gärna på frågor gällande besluten. Vi vill betjäna våra kunder raskt men omsorgsfullt.

Vi har enbart identifierade kunder

Att känna igen kunden är en central förpliktelse såväl inom arbetspensionslagstiftningen (ArPL och FöPL) som inom penningtvättlagstiftningen. Veritas identifierar och känner sina kunder samt omfattningen och kvaliteten av deras verksamhet. Inom arbetspensionsförsäkrandet ska kunden identifieras för att förutsättningarna för försäkrandet ska uppfyllas.

Kunder som penningtvättlagstiftningen avser är våra försäkringstagare, låntagare och hyresgäster.

Vi accepterar inte mutor

Veritas accepterar inte direkta eller indirekta mutor i någon form. Gåvor som ges eller mottas får inte äventyra bolagets oberoende. Alltid då man ger eller mottar en gåva, måste man beakta de krav som lagstiftningen och bolagets interna anvisningar ställer. Veritas har interna verksamhetsprinciper mot mutor som har godkänts av bolagets styrelse.

Intressekonfliktsituationer ska undvikas

Intressekonfliktsituationer ska identifieras och undvikas. Ingen anställd får delta i behandlingen av ett ärende som gäller ett avtal mellan personen själv och Veritas. Beslutsfattandet får inte påverkas av ens personliga intressen. Om de egna arbetsuppgifterna inbegriper ärenden som gäller ens släktingar eller andra bekanta personer, ska dessa ärenden i sin helhet flyttas över till en annan handläggare. En person får inte heller delta i behandlingen av ett ärende som gäller avtal mellan Veritas och till exempel en serviceproducent eller ett kundföretag, om personen är anställd hos eller medlem av ett förvaltningsorgan i sammanslutningen, eller om personen kan förväntas få sådan väsentlig fördel av situationen som står i strid med Veritas intressen.

En som är anställd av Veritas ska meddela om sitt medlemskap i ett förvaltningsorgan före hen mottar medlemskapet i fråga. Styrelsemedlemskap i bostadsaktiebolag eller i ideella föreningar behöver inte meddelas.

Ägarstyrningsprinciper tillämpas vid medlemskap i förvaltningsorgan i sådana sammanslutningar där Veritas hör till ägarna. I dessa fall är förfarandet följande:

  • Styrelsen besluter om verkställande direktörens och vice verkställande direktörens deltagande i förvaltningsorgan eller utskott i andra bolag eller sammanslutningar.
  • Verkställande direktören besluter om övriga ledningsgruppsmedlemmars och övriga personalens deltagande i förvaltningsorgan eller utskott i andra bolag eller sammanslutningar, med undantag av sådana fastighetssammanslutningar som helt eller delvis ägs av Veritas, för vilka besluten fattas av placeringsdirektören.

Om en intressekonfliktsituation uppstår ska man omedelbart rapportera om det till sin förman.

Medlemmarna av Veritas styrelse förpliktas av bestämmelserna om jäv i lagstiftningen angående arbetspensionsbolag. En medlem i Veritas styrelse är jävig att delta i styrelsens behandling av ett ärende om hen är anställd hos en intressent i ärendet eller är medlem i intressentens förvaltningsorgan.

Betydande närståendekretstransaktioner behandlas av bolagets styrelse och uppgifterna offentliggörs

Beslut om betydande transaktioner som gäller ett arbetspensionsbolag och dess närståendekrets ska fattas av bolagets styrelse och uppgifterna ska offentliggöras. På detta sätt vill man säkerställa att transaktionerna mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och dess ledning är förenliga med bolagets intressen.

Med närståendekretsåtgärder avses alla rättshandlingar som görs med närståendekretsen, oberoende av deras föremål eller beteckningar, i vilka Veritas står som andra part.

Veritas styrelse behandlar alla transaktioner med närståendekretsen i vilka bolagets intresse överstiger 5 000 euro eller då transaktionen av annan orsak kan anses vara betydande. Transaktionens betydelse avgörs alltid separat för varje fall.

Vi behandlar uppgifter konfidentiellt och följer dataskyddsbestämmelser

De uppgifter som behandlas inom arbetspensionssystemet är i regel alltid sekretessbelagda. Dessa uppgifter får överlåtas till övriga aktörer än personen själv endast med personens samtycke eller med stöd av särskild bestämmelse. Vi behandlar alla uppgifter i enlighet med lagar och förordningar samt Veritas interna anvisningar.

I alla skeden då personuppgifter behandlas ska de av Veritas godkända principerna för dataskydd och datasäkerhet iakttas. Vi upprätthåller personalens kunskaper i dataskydd och datasäkerhet med hjälp av regelbundna utbildningar och kontinuerligt uppdaterade anvisningar.

Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna i adressen www.veritas.fi/sv/dataskydd.

Insiderregler främjar vår tillförlitlighet

I Veritas följer vi de av styrelsen godkända insiderreglerna. Anvisningarna är uppgjorda för att främja placeringsverksamhetens offentliga tillförlitlighet och personalens kunskaper om insiderbestämmelserna, så att det inte ens ska ske oavsiktliga förbrytelser mot dem.

Veritas upprätthåller ett insiderregister över permanenta insiders. De offentliga uppgifterna i insiderregistret kan ses i webbtjänsten som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.

Var och en kan vara uppriktigt sig själv

Vi i Veritas anser att grundelementen för en ansvarsfull arbetsplats är samarbete, förnyelse, ärlighet, transparens, samt flexibilitet och rättvist bemötande. Hos oss utför varje anställd ett betydelsefullt arbete som en del av det finländska pensionssystemet.

I Veritas följer vi rättvis anställningspraxis samt lagar och avtal gällande arbetslivet.

Vi bemöter alla arbetstagare jämlikt och satsar på gott och ansvarsfullt ledarskap. Vi sörjer för personalens välmående i arbetet och för deras kunnande, och vi främjar utvecklingen av kunnandet så att det ska motsvara de förändringar som sker i verksamhetsmiljön.

Vi förutsätter sakligt beteende i arbetsgemenskapen av alla anställda. Vi ingriper omedelbart om olämpligt beteende uppdagas. Veritas har absolut nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och mobbning.

Iakttagande av goda verksamhetsprinciper

Alla nya Veritas-anställda får en introduktion i de etiska verksamhetsprinciperna. Hela personalen avlägger regelbundet en webbkurs i compliance, som omfattar en genomgång av verksamhetsprinciperna.

Varje anställd ansvarar för sin del för att bolaget iakttar lagar, regler och anvisningar i sin verksamhet. En sektoransvarig direktör är skyldig att säkerställa att roller, ansvar och rapporteringsplikter är tydligt definierade i organisationen.

Om det kommer fram brister i efterlevnaden av regler och verksamhetsprinciper och om situationen involverar risker, ska man göra en anmälan om det till compliance-funktionen. Veritas har också i bruk en kanal för rapportering om missbruk. Via denna kanal kan en anställd anonymt rapportera om misstänkta brott mot lagar eller andra bestämmelser.

Snabbtest för etisk hållbarhet

Etiska förhållningsregler