Porträtt av Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden i Veritas.

Fördomar florerar om FöPL-reformen

Staffan Åberg

18.8.2022, Blogg

FöPL-reformen och, närmare bestämt, den regeringsproposition som väntar på behandling i riksdagen har väckt tämligen livlig debatt. Och bra så, det handlar ju ändå om pensionsskyddet och den sociala tryggheten för en stor skara människor, nämligen företagarna. I diskussionen har det florerat en hel del missförstånd, så jag vill kort reda ut vad reformen handlar om och vad man vill åstadkomma med förändringarna.

Pensionsbolaget har ingen egen ambition eller målsättning när det gäller den här frågan – annat än att lagstiftningen ska vara så entydig och rättvis som möjligt. Samt att företagarnas pensions- och socialskydd ska vara tillräckligt och i enlighet med lagen. Tvärtemot mot vad som har spekulerats i vissa diskussioner på sociala medier ger förändringarna inte mer pengar i pensionsbolagens kistor. Bolagen får ersättning för de FöPL-försäkringar de sköter baserat på antalet försäkringar, inte utifrån arbetsinkomsten. Vi tillämpar pensionssystemet, vi är inte med och bereder eller stiftar lagarna.

Vad förändras?

Även i den nya, reviderade lagstiftningen kvarstår grunderna för FöPL mycket långt likadana som nu. Inga förändringar i försäkringsskyldigheten utlovas och definitionen av arbetsinkomst kvarstår oförändrad. Arbetsinkomsten ska alltså också i fortsättningen fastställas på en nivå som motsvarar vad företagaren skulle betala för sitt arbete till en annan lika yrkeskunnig person.

De centrala målen med reformen är att 1) åtgärda underförsäkrandet, 2) regelbundet granska arbetsinkomsterna och 3) stävja den andel av företagarnas pensioner som staten och skattebetalarna blir tvungna att betala.

Åtgärdande av underförsäkrandet

Företagarnas arbetsinkomster har minskat sedan en tid tillbaka. Finansinspektionen, som övervakar pensionsbranschen, granskade förra året tillämpningen av FöPL och konstaterade att nya företagares arbetsinkomster oftast ligger på för låg nivå i relation till företagarnas arbetsinsats. Pensionsbolagen har också fått respons från Finansinspektionen om att de inte i tillräcklig utsträckning har gjort helhetsbedömningar och att för stor vikt har fästs vid företagarnas arbetsinkomstförslag. Denna praxis har lett till missförståndet att företagaren själv bestämmer nivån på sin arbetsinkomst.

Problemet är inte företagare med små inkomster eller företagare på deltid, vars arbetsinkomster naturligt ligger på en låg nivå. Med lagändringen vill man däremot ingripa i de arbetsinkomster som inte motsvarar arbetsinsatsens värde. Företagarens levnadsstandard kan rentav vara hög, och om något inträffar är de förmåner som beviljas utifrån minimi-FöPL (exempelvis sjukdagpenning och invalidpension) inte tillräckliga för att trygga försörjningen.

Men vad kan man göra åt det här? I regeringens proposition föreslås det att arbetsinkomsten ska motsvara en medianlön i företagarens bransch. Dock måste man beakta att arbetsinkomsten fortsättningsvis också påverkas av andra aspekter, varför pensionsbolagen måste göra en helhetsbedömning innan arbetsinkomsten fastställs. I praktiken innebär det här att företagarens individuella situation beaktas. Aspekter som beaktas är till exempel företagarens erfarenhet av branschen, företagande på deltid, om företagandet är säsongsbetonat osv.

Regelbunden granskning av löneinkomsterna

Om lagen godkänns kommer företagarens arbetsinkomst och därigenom hens hela sociala trygghet att granskas med tre års intervaller. Också då används medianlönen som jämförelsepunkt, men företagarna ges fortsättningsvis möjlighet att bli hörda. Det vill säga, samma helhetsbedömning görs också i dessa situationer. Genom att granska arbetsinkomsten vill man säkerställa att den ligger på rätt nivå genom hela företagsverksamheten.

Arbetsinkomsten påverkar bl.a. företagarens sjukdagpenning, föräldradagpenning, utbildning och pension. Ingen vill tänka tanken att man kan bli sjuk eller arbetsoförmögen. Tyvärr kan det ändå hända och FöPL erbjuder då ett livslångt skydd. FöPL är uttryckligen en försäkring. Inte någon placering.

Stävjande av statens och skattebetalarnas betalningsandel

Inom FöPL-systemet fonderas inte medlen, utan de medel som samlas in ett år betalas under samma år ut som pensioner till de företagare som redan får arbetspension. De insamlade medlen räcker dock inte till, utan staten är med och betalar pensionerna för dem som redan har avslutat sin företagarbana, med en andel som hela tiden ökar. För närvarande uppgår statens andel på årsnivå till cirka 350 miljoner.

Inom det finländska systemet sköts pensionsförsäkringen kollektivt. Tanken är att det för allt arbete betalas pension och att alla som arbetar tjänar in sin egen pension. Nu vill man också få med företagarna på det här tåget. På pensionssystemnivå har trenden under 2000-talet uttryckligen varit att göra grunden för intjänandet av pension mer mångsidig och på så sätt trygga intjänandet av arbetspension på individnivå. Nuförtiden tjänar man in lite pension t.ex. under studietiden och föräldraledigheter, det här gäller även företagare.

Hur påverkar allt det här företagarnas vardag?

I offentligheten har det förts en omfattande diskussion om hur ändringen leder till att många företagare får höjda FöPL-avgifter och att detta orsakar problem för många. Det har spekulerats i att många rentav skulle bli tvungna att sluta med sin företagsverksamhet.

Oron är förståelig och därför kommer fastställandet av arbetsinkomsten även i fortsättningen att basera sig på en helhetsbedömning. Dock så att kriterierna framöver kommer att vara tydligare (medianlönen i branschen som utgångsläge) för att samtidigt garantera en jämlik behandling av företagarna.
Det ligger i pensionsbolagens intresse att fastställa förtagarnas arbetsinkomster på ur lagens perspektiv korrekt nivå och att alla företagare behandlas jämlikt. Den reviderade lagstiftningen hjälper i dessa strävanden och bringar klarhet både för oss och våra kunder.

En korrekt dimensionerad FöPL-inkomst innebär att företagaren genom hela sin företagarbana har sin sociala trygghet och sitt pensionsskydd på en sådan nivå att eventuella förändringar i livssituationen (upp- och nedgångar) inte orsakar otrevliga överraskningar eller oskäliga ekonomiska problem. Företagaren kan alltså fokusera på det väsentliga, dvs. företagandet och livet. Det här är något som är värt att betona och som för närvarande inte får så stor plats i debatten.

Vid Veritas har vi alltid haft den personliga servicen som vår ledstjärna. Även i fortsättningen kan våra kunder diskutera med sin egen kontaktperson: rådgivning fås med andra ord fortsättningsvis med låg tröskel. Kanalen och tidpunkten väljer du själv.

*

Något du undrar över? Skicka din fråga till adressen viestinta(at)veritas.fi. Vi samlar frågor och svar gällande FöPL-reformen på vår webbplats.

Porträtt av Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden i Veritas.

Staffan Åberg

  • Direktör för kundförhållanden