Företagarens sociala trygghet

Livet går inte att förutspå, så kompromissa inte när det gäller det viktigaste; dig och din familjs sociala trygghet.  

FöPL-försäkringen garanterar din inkomst ifall du insjuknar, blir arbetsoförmögen eller arbetslös. Men FöPL är även med dig under positiva händelser såsom föräldraledighet och givetvis ålderspension.  

Med vår FöPL-räknare kan du beräkna hur din FöPL-arbetsinkomst påverkar ditt skydd. Den hjälper dig att enkelt hitta den rätta FöPL-arbetsinkomsten just för dig.

FöPL-arbetsinkomsten bygger grunden för ditt socialskydd

FöPL-arbetsinkomsten ligger som grund för den egenanställdas eller företagarens arbetslöshetsskydd, sjukdagpenning, föräldradagpenning och pension. Den bestämmer också hur stora FöPL-försäkringsavgifter du betalar. FöPL säkerhetsställer hela din livscykels förmåner och beroende på förmån betalas den antingen av ett pensionsbolag eller FPA. 

Som företagare har du möjlighet att bli medlem i Företagarkassan (SYT), oberoende av din bransch. Nivån på din arbetsinkomst bör vara minst den s.k. FPA-gränsen, alltså 13 573 € i 2022 års nivå, år 2023 är FPA-gränsen 14 088 €. Den inkomstrelaterade dagpenningen som kassan betalar är kopplad till FöPL-försäkringens årsarbetsinkomst. Mera information hittar du på Företagarkassans hemsidor.

FPA 

  • Sjukdagpenning 
  • Moderskaps- eller föräldrapenning 
  • Arbetslöshetsdagpenning 

Pensionsbolag

  • Rehabiliteringsstöd 
  • Ålderspension 
  • Arbetspensionsrehabilitering
  • Sjukpension 
  • Partiell förtida ålderspension 
  • Familjepension 

Vid sjukdom har en företagare en dags självrisktid innan hen kan lyfta sjukdagpenning. Läs mer på FPAs hemsida


Arbetspensionsrehabilitering för företagare – näringsunderstöd för företagare

Om du är företagare kan arbetspensionsrehabiliteringen beviljas till dig i form av näringsunderstöd. Stödet är avsett för inköp av hjälpmedel eller utrustning som gör det möjligt för dig att fortsätta i arbete. Även andra rehabiliteringsalternativ är möjliga om du fortsätter som företagare eller övergår till förvärvsarbete.

Ibland är övergången från anställd till företagare ett alternativ för att göra det möjligt att återvända till arbetslivet. Då du får vara din egen chef kan du välja sådana arbetsuppgifter som bäst lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Det är därför möjligt att få näringsunderstöd för att grunda ett nytt företag eller för anskaffning av ny utrustning. Stödet är behovsprövat och vid sidan av det ska du ha även annan finansiering. För att få näringsunderstöd ska du sända oss en fritt formulerad redovisning om dina förutsättningar att bedriva företagarverksamhet samt  finansierings- och lönsamhetsberäkningar. Läs mer om arbetspensionsrehabilitering.